C/C++

22 Jan
1000 bai tap C++

Bài tập 25: Tính tổng tất cả các “ước số chẵn” của số nguyên dương n

Bài tập 25: Tính tổng tất cả các “ước số chẵn” của số nguyên dương n

Read More
22 Jan
1000 bai tap C++

Bài tập 24: Liệt kê tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương n

Bài tập 24: Liệt kê tất cả các “ước số lẻ” của số nguyên dương n

Read More
22 Jan
1000 bai tap C++
21 Jan
1000 bai tap C++

Bài 22: Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Bài 22: Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Read More
21 Jan
1000 bai tap C++

Bài 21: Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Bài 21: Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Read More
21 Jan
1000 bai tap C++

Bài 20: Liệt kê tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Bài 20: Liệt kê tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Read More
21 Jan
1000 bai tap C++
21 Jan
1000 bai tap C++
21 Jan
1000 bai tap C++

Bài 16: Tính S(n) = x + x^2/1 + 2 + x^3/1 + 2 + 3 + … + x^n/1 + 2 + 3 + …. + N

Bài 16: Tính S(n) = x + x^2/1 + 2 + x^3/1 + 2 + 3 + … + x^n/1 + 2 + 3 + …. + N

Read More
21 Jan
1000 bai tap C++

Bài tập 15: Tính S(n) = 1 + 1/1 + 2 + 1/ 1 + 2 + 3 + ….. + 1/ 1 + 2 + 3 + …. + N

Bài tập 15: Tính S(n) = 1 + 1/1 + 2 + 1/ 1 + 2 + 3 + ….. + 1/ 1 + 2 + 3 + …. + N

Read More
21 Jan
Bài 14: Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^2n + 1
17 Jan
Bài tập 13: Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n

Bài tập 13: Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n

Theo VietnamWorks, nhà tuyển dụng sẵn sàng trả mức lương hơn 1.000 USD một tháng cho lập trình viên có kỹ năng C++, tùy vào số năm kinh nghiệm.

Read More
17 Jan
Bài 12: Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n

Bài tập 12: Tính tổng S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n

Theo VietnamWorks, nhà tuyển dụng sẵn sàng trả mức lương hơn 1.000 USD một tháng cho lập trình viên có kỹ năng C++, tùy vào số năm kinh nghiệm.

Read More
17 Jan
Bài tập 11: Tính tổng S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N

Bài tập 11: Tính tổng S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N

Theo VietnamWorks, nhà tuyển dụng sẵn sàng trả mức lương hơn 1.000 USD một tháng cho lập trình viên có kỹ năng C++, tùy vào số năm kinh nghiệm.

Read More
13 Jan
1000 bai tap C++

Bài tập 10: Tính T(x, n) = x^n (viết bằng ngôn ngữ C/C++)

Theo VietnamWorks, nhà tuyển dụng sẵn sàng trả mức lương hơn 1.000 USD một tháng cho lập trình viên có kỹ năng C++, tùy vào số năm kinh nghiệm.

Read More

Các trang