Chương trình học ngôn ngữ Golang – Lập trình Golang

Khóa học cung cấp các kiến thức căn bản để học viên có thể lập trình API. Học viên học được cách làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, hiểu được quy trình, công cụ làm việc như trong thực tế. 

Fivestar: 
Average: 4.7 (10 votes)