Cornered development

11 Nov
Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số 10 sang cơ số bất kỳ.

Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số 10 sang cơ số bất kỳ

Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số 10 sang cơ số bất kỳ.

Read More
11 Nov
Hãy cho biết chữ số thứ k tính từ trái sang phải trong số N là số mấy?

Hãy cho biết chữ số thứ k tính từ trái sang phải trong số N là số mấy?

Viết chương trình cho nhập hai số tự nhiên N và k. Hãy cho biết chữ số thứ k tính từ trái sang phải trong số N là số mấy? nếu k lớn hơn độ dài của N hoặc k bằng 0 thì thông báo không tìm được.

Read More
11 Nov
Viết chương trình in ra các số bậc thang trong đoạn [n1, n2] với n1, n2 được nhập từ bàn phím.

Viết chương trình in ra các số bậc thang trong đoạn [n1, n2]

Viết chương trình in ra các số bậc thang trong đoạn [n1, n2] với n1, n2 được nhập từ bàn phím.

Read More
11 Nov
Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10

Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10

Dùng mảng CS1 để lưu giá trị của các chữ số < 10 và mảng CS2 để lưu giá trị của các chữ số lớn hơn 10.

Read More
11 Nov
Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000)

Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000)

Năm 1973, nhà Toán học Neil Sloan đưa ra khái niệm độ bền của một số nguyên không âm N như sau:

Read More
11 Nov
Hãy lập chương trình tìm tất cả các số có 4 chữ số thỏa mãn biểu thức: abcd=(ab + cd) ^ 2

Hãy lập chương trình tìm tất cả các số có 4 chữ số thỏa mãn biểu thức: abcd=(ab + cd) ^ 2

Hệ cơ số 2: Nếu như hệ thập phân dùng 10 chữ số để ghi số thì hệ cơ số 2 chỉ dùng hai chữ số là 0 và 1 để ghi số.

Read More
06 Nov
Viết chương trình cho phép chia hai đa thức để tìm đa thức thương và đa thức dư.

Viết chương trình cho phép chia hai đa thức để tìm đa thức thương

Viết chương trình cho phép chia hai đa thức để tìm đa thức thương và đa thức dư.

Read More
06 Nov
Viết chương trình cho phép nhân hai đa thức đã sắp xếp

Viết chương trình cho phép nhân hai đa thức đã sắp xếp

Viết chương trình cho phép nhân hai đa thức đã sắp xếp.

Read More
06 Nov
Viết chương trình tính giá trị của đa thức A(x) với điều kiện không dùng biến mảng

Viết chương trình tính giá trị của đa thức A(x) với điều kiện không dùng biến mảng

Viết chương trình tính giá trị của đa thức f(x) = anxn + ... +a1x + a0 tại x = x0.

Read More
06 Nov
Viết chương trình cho phép tính giá trị của đa thức A(x)

Viết chương trình cho phép tính giá trị của đa thức A(x)

Viết chương trình cho phép tính giá trị của đa thức A(x) tại giá trị x = x0.

Read More
06 Nov
Bài toán Pascal: Viết chương trình cho phép cộng hai đa thức

Bài toán Pascal: Viết chương trình cho phép cộng hai đa thức

Dùng hai mảng A, B để lưu hệ số của hai đa thức. Có thể dùng mảng thứ ba C hoặc dùng lại một trong hai mảng A, B  để lưu hệ số của đa thức tổng.

Read More

Các trang

Photo Gallery & Recent Posts

Ảnh đẹp về công nghệ, xe hơi...


07 Nov

Giới thiệu các thành phần nhỏ field để front-end developers Drupal 8

Up till now, Front-end Developers have been working with a display layer that was originally introduced in Drupal 4.5, here’s how it worked...

by admin / Bình luận
18 Apr
Tuyệt vời với Drupal 8 Through Adoption - Drupal 8

Tuyệt vời với Drupal 8 Through Adoption - Drupal 8

Since making the decision to use Drupal 8 for all new projects Chapter Three has become even

by admin / Bình luận
27 Jun
Phân tích Drupal major version adoption năm 2015

Phân tích Drupal major version adoption năm 2015

This only goes back to June 2008 which is after D6 came out, so it's not ideal, but we can still glean some useful data out of it.

by admin / Bình luận
12 Mar
Hướng dẫn Managing configuration trong Drupal 8

Hướng dẫn Managing configuration trong Drupal 8

Drupal 8 has a whole new configuration system that uses human-readable text files in the YAML (.yml) format to store configuration items. 

by Thủy Trần Thanh / Bình luận
20 Aug
Headless Websites: Những vấn đề lớn là gì?

Headless Websites: Những vấn đề lớn là gì?

Headless website architecture is gaining traction and popularity. Nearly every developer I’ve spoken to in the past six months is excited about the potential, and with good reason

by admin / Bình luận
11 Feb
D8FTW: Nâng cấp Breadcrumbs trong Drupal 8

D8FTW: Ví dụ xây dựng Breadcrumbs trong Drupal 8

The upcoming Drupal 8 includes many changes large and small that will improve the lives of site builders, site owners, and developers. In a series we're calling, "D8FTW,"

by Thủy Trần Thanh / Bình luận
11 Feb
[Phần 2] Hướng dẫn creating a custom field : Field widget trong Drupal 8

[Phần 2] Hướng dẫn creating a custom field : Field widget trong Drupal 8

This is part 2 in my series of articles about creating a custom field.

by Thủy Trần Thanh / Bình luận
11 Jan
Giới thiệu RESTful Web Services ở Drupal 8

Giới thiệu RESTful Web Services ở Drupal 8

One of the Drupal 8 initiatives that really excites me is Web Services. Drupal has never been easy to work with as a web service, but all that is about to change! In this article I am going to explore what has been going on behind the scenes with RESTful Web Services

by admin / Bình luận
06 Jun
Hướng dẫn Debug: Stop Thinking and Look năm 2015

Hướng dẫn Debug: Stop Thinking and Look năm 2015

Debugging is a discipline that requires patience, and a fervent attention to detail. 

by admin / Bình luận
07 Jul
Hướng dẫn chính cho Drupal 8: Episode 5 - Front-End Developer Improvements

Hướng dẫn chính cho Drupal 8: Episode 5 - Front-End Developer Improvements

Please note that since Drupal 8 is still under active development, some of the details below may change prior to its release. Still, since Drupal 8 is now feature-frozen, hopefully most info should remain relevant.

by Thủy Trần Thanh / Bình luận