Nội dung khóa học lập trình WEB với REACT JS

Phần 1: Cài Đặt Môi Trường Học

 1. Cài đặt môi trường lập trình
 2. Hướng dẫn viết lệnh Command Line
 3. Cài đặt NodeJS

Phần 2: Hello React JS

 1. Giới thiệu React JS
 2. Tạo Web Server trên NodeJS
 3. Hướng dẫn cách viết JSX
 4. Sử dụng Babel
 5. Viết trang HTML React JS đầu tay: Giới thiệu thông tin của bạn

Phần 3: Component

 1. Giới thiệu Component
 2. Cách tạo Component
 3. Hiểu về trình tự hoạt động của một Component
 4. Cách Mount một Component
 5. Tạo & Sử dụng Properties
 6. Chu kỳ hoạt động của một Component
 7. Quản lý events trên một Component
 8. Quản lý State (Trạng thái) của một Component
 9. Update Component
 10. Component lồng nhau.

Phần 4: Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu Với Firebase

 1. Đăng kí & tích hợp Firebase
 2. Kiến trúc một ứng dụng React JS kết nối Firebase
 3. Các phương pháp PUSH dữ liệu lên Firebase: PUSH/SET
 4. Tạo Component Get data từ Firebase
 5. Đổ dữ liệu từ Firebase vào ListView
 6. Get hình ảnh từ Firebase vào ListView
 7. Tạo form gửi dữ liệu
 8. Đăng kí thành viên với Firebase
 9. Đăng nhập thành viên với Firebase
 10. Debug với Firebase Chrome Extension
 11. Phân quyền database trên Firebase

Phần 5: Thiết Kế Giao Diện Với Foundation Style

 1. Giới thiệu Foundation
 2. Cài đặt Foundation
 3. Định dạng Navigation
 4. Định dạng một trang web cơ bản với Foundation
 5. Tự tạo CSS mới cho Foundation
 6. Cấu hình CSS

Phần 6: Redux

 1. Tại sao phải dùng Redux?
 2. Cài đặt Redux
 3. Các hàm trong Redux
 4. Khởi tạo Reducer & truy cập State của ứng dụng
 5. Dispatching & Handling các Actions
 6. Redux: Thêm phần tử vào mảng.
 7. Redux: Cập nhật / Xóa phần tử trong mảng.
 8. Làm việc với nhiều Reducers.
 9. Asynchronus actions.
 10. React-Redux: Provider & Connect
 11. Cấu hình Local Storage với Redux

Phần 7: Xuất Bản Một Ứng Dụng React JS Thành Sản Phẩm

 1. Cài đặt Git
 2. Add Git vào ứng dụng React
 3. Cấu hình GitHub
 4. Khởi tạo SSH Key
 5. Push ứng dụng React lên Git Hub
 6. Đăng kí Heroku & Toolbelt
 7. Upload & cấu hình ứng dụng React
Fivestar: 
Average: 3.3 (62 votes)