Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10

Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10

Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10.

>> Hãy cho biết chữ số thứ k tính từ trái sang phải trong số N là số mấy?

>> Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số 10 sang cơ số bất kỳ

>> Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000)

>> Hãy lập chương trình tìm tất cả các số có 4 chữ số thỏa mãn biểu thức: abcd=(ab + cd) ^ 2

Thuật toán:

Dùng mảng CS1 để lưu giá trị của các chữ số < 10 và mảng CS2 để lưu giá trị của các chữ số lớn hơn 10.

Lặp lại cho đến khi n =’’ việc: Lấy chữ số đầu tiên của n làm chỉ số để xác định giá trị của chữ số, Gán Tong:=Tong*Cơ số + Giá trị tương ứng của chữ số; Xóa chữ số đầu tiên của n.

Program Doi_co_so;

Var n: String;

  s:byte;

Function DCS_10(st:String;s:byte):longint;

Var CS1: array['0'..'9'] of byte;

  CS2: array['A'..'Z'] of byte;

  ch:Char;

  i:byte;

  Tam:longint;

Begin

  i:=0;

  ch:='0';

  while i<=9 do

  Begin

    CS1[ch]:=i;

    inc(i);

    inc(ch);

  End;

  i:=10;

  ch:='A';

  While ch<'Z' do

  Begin

     CS2[ch]:=i;

     inc(i);

     inc(ch);

  End;

  Tam:=0;

  While st<>'' do

  Begin

  ch:=st[1];

  if (ch>='0') and (ch<='9') then Tam:=Tam*s+CS1[ch]

  else Tam:=Tam*s+CS2[ch];

  Delete(st,1,1);

  End;

  DCS_10:=Tam;

End;


Begin

  Write('Nhap n:');Readln(n);

  Write('Co so cua so vua nhap: ');Readln(s);

  Write(DCS_10(n,s));

  Readln

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.4 (17 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Tại sao website của bạn nên sử dụng HTTPS

Tại sao website của bạn nên sử dụng HTTPS

Does your website offer encrypted HTTPS connections to visitors? Do you use HTTPS by default for administrative logins or lead-generation forms? You may not think you need HTTPS

Hướng dẫn cài đặt x-unikey trên ubuntu

Bộ gõ Xvnkb thường mắc lỗi lúc khởi động, hoặc khi muốn gỡ ra thì nó cũng gây những vấn đề phiền toái.

Thiết bị Sound Band là một sản phẩm tai nghe không loa

Thiết bị Sound Band là một sản phẩm tai nghe không loa

Bộ thiết bị Sound Band sẽ là một sản phẩm tai nghe khác biệt vì nó không có loa. Thay vào đó, Sound Band sử dụng công nghệ âm thanh bề mặt, nghĩa là tai của người nghe được mở để thu nhận âm thanh xung quanh.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung