Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10

Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10

Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10.

>> Hãy cho biết chữ số thứ k tính từ trái sang phải trong số N là số mấy?

>> Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số 10 sang cơ số bất kỳ

>> Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000)

>> Hãy lập chương trình tìm tất cả các số có 4 chữ số thỏa mãn biểu thức: abcd=(ab + cd) ^ 2

Thuật toán:

Dùng mảng CS1 để lưu giá trị của các chữ số < 10 và mảng CS2 để lưu giá trị của các chữ số lớn hơn 10.

Lặp lại cho đến khi n =’’ việc: Lấy chữ số đầu tiên của n làm chỉ số để xác định giá trị của chữ số, Gán Tong:=Tong*Cơ số + Giá trị tương ứng của chữ số; Xóa chữ số đầu tiên của n.

Program Doi_co_so;

Var n: String;

  s:byte;

Function DCS_10(st:String;s:byte):longint;

Var CS1: array['0'..'9'] of byte;

  CS2: array['A'..'Z'] of byte;

  ch:Char;

  i:byte;

  Tam:longint;

Begin

  i:=0;

  ch:='0';

  while i<=9 do

  Begin

    CS1[ch]:=i;

    inc(i);

    inc(ch);

  End;

  i:=10;

  ch:='A';

  While ch<'Z' do

  Begin

     CS2[ch]:=i;

     inc(i);

     inc(ch);

  End;

  Tam:=0;

  While st<>'' do

  Begin

  ch:=st[1];

  if (ch>='0') and (ch<='9') then Tam:=Tam*s+CS1[ch]

  else Tam:=Tam*s+CS2[ch];

  Delete(st,1,1);

  End;

  DCS_10:=Tam;

End;


Begin

  Write('Nhap n:');Readln(n);

  Write('Co so cua so vua nhap: ');Readln(s);

  Write(DCS_10(n,s));

  Readln

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.4 (17 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn mua vé dự DrupalCon Los Angeles tháng 5 năm 2015

Hướng dẫn mua vé dự DrupalCon Los Angeles tháng 5 năm 2015

When you purchase your tickets, you may notice that the process for registering is a little different than before. 

Page Authority là gì?

Page Authority là gì?

Page Authority (PA) dự đoán khả năng có thể xếp hạng tốt cho một trang web bất kỳ mà không cần phải quan tâm đến nội dung. Một trang web có Page Authority càng cao thì cơ hội xếp hạng cho trang web ấy càng cao.

Drupal Release Cycle là gì?

Drupal Release Cycle là gì?

At the end of 2013, big changes were made to the Drupal release cycle.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung