Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10

Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10

Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10.

>> Hãy cho biết chữ số thứ k tính từ trái sang phải trong số N là số mấy?

>> Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số 10 sang cơ số bất kỳ

>> Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000)

>> Hãy lập chương trình tìm tất cả các số có 4 chữ số thỏa mãn biểu thức: abcd=(ab + cd) ^ 2

Thuật toán:

Dùng mảng CS1 để lưu giá trị của các chữ số < 10 và mảng CS2 để lưu giá trị của các chữ số lớn hơn 10.

Lặp lại cho đến khi n =’’ việc: Lấy chữ số đầu tiên của n làm chỉ số để xác định giá trị của chữ số, Gán Tong:=Tong*Cơ số + Giá trị tương ứng của chữ số; Xóa chữ số đầu tiên của n.

Program Doi_co_so;

Var n: String;

  s:byte;

Function DCS_10(st:String;s:byte):longint;

Var CS1: array['0'..'9'] of byte;

  CS2: array['A'..'Z'] of byte;

  ch:Char;

  i:byte;

  Tam:longint;

Begin

  i:=0;

  ch:='0';

  while i<=9 do

  Begin

    CS1[ch]:=i;

    inc(i);

    inc(ch);

  End;

  i:=10;

  ch:='A';

  While ch<'Z' do

  Begin

     CS2[ch]:=i;

     inc(i);

     inc(ch);

  End;

  Tam:=0;

  While st<>'' do

  Begin

  ch:=st[1];

  if (ch>='0') and (ch<='9') then Tam:=Tam*s+CS1[ch]

  else Tam:=Tam*s+CS2[ch];

  Delete(st,1,1);

  End;

  DCS_10:=Tam;

End;


Begin

  Write('Nhap n:');Readln(n);

  Write('Co so cua so vua nhap: ');Readln(s);

  Write(DCS_10(n,s));

  Readln

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.4 (17 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hacker

Hacker có thể “tiêu diệt” Facebook vào ngày 5/11

Vào giữa tháng 8, cộng đồng mạng trở nên hốt hoảng trước thông tin hacker phát động chiến dịch đánh sập Facebook vào ngày 5/11.

15 sản phẩm “hot” đáng chờ tại CES 2012

15 sản phẩm “hot” đáng chờ tại CES 2012

Nhiều sản phẩm "đáng mặt anh tài" sẽ xuất hiện tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng 2012, Las Vegas, Mỹ dựa theo những tin đồn, thông tin rò rỉ trước trước sự kiện.

Giới thiệu Handling Uncertainty khi Estimating Software Projects

Giới thiệu Handling Uncertainty khi Estimating Software Projects

As before, we’re using Wideband Delphi. You’ll need two (or more) people to estimate

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services