Bài 1.1: Cách dùng lệnh curl lấy dữ liệu từ website nổi tiếng

Nếu trang web diemthi.hcm.edu.vn không còn hoạt động, đừng lo, bạn cứ xem tiếp tham khảo, sau đó cuối unit này mình sẽ up file raw_data.txt (file chứa dữ liệu chưa làm sạch của toàn bộ học sinh)

Read more