C/C++

19 Mar

Ý nghĩa tham số, tham trị, tham biến

giả sử tôi có 1 module tên mà làm việc theo nguyên tắc cần số liệu vào ( tham trị ) và cho kết quả

Read More
21 Feb

Hướng dẫn làm việc với tập tin trong C++

Trong các chương trình trước thì các dữ liệu đưa vào chương trình chỉ được tồn tại trong RAM, khi thoát chương trình thì tất cả dữ liệu đều bị mất. Để khắc phục tình trạng này Borland C cung cấp cho ta các hàm để lưu trữ và truy xuất tập tin, đó là kiểu FILE . Và ở đây ta chỉ đề cập đến 2 loại tập tin :

Read More
24 Jan

Bài tập kiểm tra thực hành vòng lặp for, do...while

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên, tìm số lớn nhất của 2 số.

Read More
20 Jun

Tự học C++: Cấu trúc của một chương trình

Có lẽ một trong những cách tốt nhất để bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình là bằng một chương trình. Vậy đây là chương trình đầu tiên của chúng ta:

Read More
28 May

Bài tập thực hành c/c++: mảng 1chiều, 2 chiều

Bài tập thực hành  c/c++: mảng 1chiều, 2 chiều

Read More
20 Mar

Bài toán kiểm tra số nguyên tố

Có lẽ một trong những bài toán mà tất cả các lập trình viên đều gặp phải khi học lập trình cũng như ...

Read More
20 Mar

Tự học C++: Đệ quy

Các hàm có thể gọi chính nó. Điều này có thể có ích với một số tác vụ như là một số phương pháp sắp xếp hay tính giai thừa của một số

Read More
20 Mar

Tự học C++: Truyền tham số theo tham số giá trị hay tham số biến

Cho đến nay, trong tất cả các hàm chúng ta đã biết, tất cả các tham số truyền cho hàm đều được truyền theo giá trị.

Read More
20 Mar

Giá trị mặc định của tham số

Khi định nghĩa một hàm chúng ta có thể chỉ định những giá trị mặc định sẽ được truyền cho các đối số trong trường hợp chúng bị bỏ qua khi hàm được gọi.

Read More

Các trang