C/C++

20 Dec
tìm đường đi giữa hai đỉnh của đồ thị

Thuật toán về tìm đường đi giữa hai đỉnh của đồ thị bằng C/C++

Trong quá trình duyệt, ta thay thế giá trị của truoc[v] để ghi nhận đỉnh đi trước đỉnh v trong đường đi tìm kiếm từ s đến v. Khi đó, trong thủ tục DFS(v) ta chỉ cần thay đổi lại như sau:

Read More
20 Dec
Thuật toán về duyệt các thành phần liên thông của đồ thị bằng C/C++

Thuật toán về duyệt các thành phần liên thông của đồ thị bằng C/C++

Để xác định số các thành phần liên thông của đồ thị, chúng ta sử dụng biến mới solt để nghi nhận các đỉnh cùng một thành phần liên thông trong mảng chuaxet[] như sau:

Read More
19 Dec
Đổi chỗ các phần tử trong mảng

Đổi chỗ các phần tử trong mảng để được số lớn nhất bằng C/C++

Trong một chương trình truyền hình, người chơi có cơ hội nhận được một số tiền thưởng. Số tiền được ghi lên các card (bảng)

Read More
19 Dec
Bài toán xếp hạng cho các em học sinh trong lớp bằng C/C++

Bài toán xếp hạng cho các em học sinh trong lớp bằng C/C++

Bài toán: Lớp học có n học sinh vừa trải qua kỳ thi cuối học kỳ I. Sau khi công bố điểm thi của các học sinh. Giáo viên chủ nhiệm muốn xem thứ tự xếp hạng của mỗi thí sinh.

Read More
19 Dec
Bài tập mẫu về thao tác vào ra cơ bản

Bài tập mẫu về thao tác vào ra cơ bản và các câu lệnh có cấu trúc trong C/C++

Bài 1. Viết chương trình nhập dữliệu cho các biến kiểu int, long int, float, chuỗi, sau đó hiển thị ra màn hình.

Read More
19 Dec
Biểu diễn n thành tổng các số tự nhiên

Biểu diễn n thành tổng các số tự nhiên không lớn hơn n bằng C/C++

Bài toán: Cho n là số nguyên dương. Biểu diễn n thành tổng các số tự nhiên không lớn hơn n.

Read More
19 Dec
Bài toán liệt kê các hoán vị của một tập có lặp theo thứ tự từ điển C/C++

Bài toán liệt kê các hoán vị của một tập có lặp theo thứ tự từ điển C/C++

Bài toán: Cho tập X gồm n chữ cái. X = {a,b,c,…} trong đó các chữ cái có thể lặp lại.

Read More
19 Dec
Giải thuật liệt kê hoán vị - liệt kê hoán vị tiếp theo theo thứ tự từ điển

Giải thuật liệt kê hoán vị - liệt kê hoán vị tiếp theo theo thứ tự từ điển

Bài toán : Liệt kê các hoán vị của tập n phần tử. Cho X = { 1, 2,.., n }. Hãy liệt kê các hoán vị từ n phần tử của X.

Read More
19 Dec
Bài toán xây dựng đường sắt

Bài toán xây dựng đường sắt được cài đặt theo thuật toán Prim và C/C++

Bộ xây dựng đang có kế hoạch xây dựng hệ thống đường sắt nối liền các thành phố với nhau, sao cho chỉ có duy nhất 1 tuyến đường sắt nối liền hai thành phố bất kỳ

Read More
19 Dec
Thuật toán Prim - thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất bằng C/C++

Thuật toán Prim - thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất bằng C/C++

Thuật toán Kruskal làm việc kém hiệu quả đối với những đồ thị có số cạnh khoảng m=n (n-1)/2. Trong những tình huống như vậy, thuật toán Prim tỏ ra hiệu quả hơn. Thuật toán Prim còn được mang tên là người láng giềng gần nhất

Read More
09 Dec
Cài đặt chương trình mô phỏng thuật toán Dijkstra bằng ngôn ngữ C/C++

Cài đặt chương trình mô phỏng thuật toán Dijkstra bằng ngôn ngữ C/C++

Do một số góp ý của các bạn nên mình đã viết thêm 1 chương trình của thuật toán Dijkstra theo cấu trúc hàm và cũng nhân tiện chỉnh lại chút code cho sáng sủa và chính xác hơn

Read More
19 Mar
Ý nghĩa tham số, tham trị, tham biến

Ý nghĩa tham số, tham trị, tham biến

giả sử tôi có 1 module tên mà làm việc theo nguyên tắc cần số liệu vào ( tham trị ) và cho kết quả

Read More
21 Feb
Trương Mỹ Nhân Showbiz

Hướng dẫn làm việc với tập tin trong C++

Trong các chương trình trước thì các dữ liệu đưa vào chương trình chỉ được tồn tại trong RAM, khi thoát chương trình thì tất cả dữ liệu đều bị mất.

Read More
24 Jan
Bài tập kiểm tra thực hành vòng lặp for, do...while

Bài tập kiểm tra thực hành vòng lặp for, do...while

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên, tìm số lớn nhất của 2 số.

Read More
20 Jun
Tự học C++: Cấu trúc của một chương trình

Tự học C++: Cấu trúc của một chương trình

Có lẽ một trong những cách tốt nhất để bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình là bằng một chương trình. Vậy đây là chương trình đầu tiên của chúng ta:

Read More
28 May
Bài tập thực hành  c/c++: mảng 1chiều, 2 chiều

Các trang