Pascal | Cho một ngày trong năm hãy xác định xem thử ngày này là này thứ mấy

Pascal | Cho một ngày trong năm hãy xác định xem thử ngày này là này thứ mấy

Cho 14/03/2003 là một ngày trong năm. Hãy xác định xem thử ngày này là này thứ bao nhiêu của năm đó.

Ví dụ: Ngày nhập vào 14/03/2003, Kết quả: Ngay thu 73 cua nam 2003

Yêu cầu :  - Input: 3 số ngay, thang, nam

                 - Output: So thu tu cua ngay

Bài toán ngược: Có số thứ tự của ngày trong năm, hãy xác định nhày đó là ngày nào.

Ví dụ: Nhập stt = 84 thì kết quả là 25/04.

Hướng dẫn: Làm theo chiều ngược lại.

- Giả sử ban đầu xuất phát với thang là 1. Nếu stt lớn hơn số ngày cua tháng (thang ) thì tiến hành:

o       thang tăng lên 1

o       stt được gán bằng stt trừ đi số ngày của tháng đó.

- Lặp lại quá trình trên cho đến khi stt nhỏ hơn hoặc bằng số ngày trong tháng

Hướng dẫn:

- Khởi gán stt là 0

- Với ví dụ trên, tính tổng cộng dồn số ngày của các tháng trước tháng 03 (cụ thể là tháng 01, tháng 02) vào stt. Sử dụng câu lệnh rẽ nhánh case để biết số ngày của các tháng.

- Bổ sung thêm số ngày của tháng hiện tại (ngay 14) vào stt.

Giải quyết bài toán với ngôn ngữ C

- Khai báo các thư viện sử dụng

- Định nghĩa hàm main( ) là hàm chính của chương trình có mục tiêu là giải quyết bài toán với 3 bước trên:

+ Khai báo biến sử dụng: ngay, thang, nam, stt

+ Thông báo nhập liệu và nhập giá trị cho các biến ngay, thang, nam

+ Khởi gán stt = 0

+ Lặp cộng dồn số ngày của các tháng mà nhỏ hơn thang

- Sử dụng case để xác định số ngày trong tháng

- Bổ sung số ngày vào stt

+ Bổ sung số ngày của tháng hiện tại vào stt

+ Thông báo kết quả

Chương trình:

Program ngaythangnam;

Uses crt;

Var ngay,thang,nam,i,stt:integer;         // Khai bao bien su dung

Begin

  Write(‘Nhap ngay, thang, nam:’);       // Thong bao nhap lieu

  Readln(ngay, thang, nam);        // Nhap gtri cho ngay, thang, nam

  stt := 0;

  For i := 1 to thang do         // Lap voi cac i nho hon thang da nhap vao)

      case thang of

         1,3,5,7,8,10,12 :   stt := stt + 31;          

         4,6,9,11:   stt := stt + 30;    

         2 :   stt := stt + 28;

      Else

  stt := stt + ngay;

end;

  Writeln(‘Ngay thu ‘, stt, nam);        // Xuat ket qua

  Readln;                     

End .
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7.6 (16 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 

Thực tế sử dụng trình biên dịch Pascal tại Zurich

Trình biên dịch Pascal đầu tiên được thiết kế tại Zurich cho dòng máy tính CDC 6000, được viết và xây dựng tại Đại học Illinois

Sự khác biệt giữa hosting Linux và Windows

Sự khác biệt giữa hosting Linux và Windows

Trước đây, giữa hosting (dịch vụ lưu trữ) Linux và Windows luôn có một sự khác biệt rất lớn.

Facebook có thật sự trị giá 100 tỉ USD?

Facebook có thật sự trị giá 100 tỉ USD?

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Facebook, một trong những đợt IPO được chờ đợi nhất, có thể sắp đến.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer