Pascal | Tính tổng của hai ma trận A, B cấp NxM

Pascal | Tính tổng của hai ma trận A, B cấp NxM

Tính tổng của hai ma trận A, B cấp NxM. Tính ma trận C là tổng của hai ma trận A và B, in ma trận C lên màn hình.

Công thức tính các phần tử của ma trận C= A+B:

C[i,j ] = A[i, j] + B[i, j] với i=1,..., N, và j=1,..., M

Mở rộng:

+ Sử dụng tương tự để làm các phép toán còn lại trên ma trận: Ma trận chuyển vị, tích hai ma trận.

+ Tính định thức của ma trận.

Source code các hàm xây dựng

{ 1. Ham tinh tong hai ma tran       }
Procedure TongHaiMtran( Var A, B, C : Mang2C; N : Integer);
Var   i, j: Integer;
Begin
   For i:=1 to N do
For j:=1 to N do
   C[i, j] = A[j, i] + B[j, i];
   End;
 
{ 2. Than chuong trinh chinh  }
BEGIN
      { Nhung ham nhap xuat da de cap o Bai so 4.1, xem chi tiet o tren       }
Writeln( ‘Nhap ma tran A:’); NhapMtran (A, N );
Writeln( ‘Nhap ma tran B:’);  NhapMtran (B, N );
Writeln( ‘Ma tran A da nhap la:’);   XuatMang2C (A, N, N );
Writeln( ‘Ma tran B da nhap la:’);   XuatMang2C (B, N, N );
TongHaiMtran( A, B, C, N);
Writeln( ‘Ma tran Tong C la:’ );     XuatMang2C (B, N, N );
Readln;
END.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 1.8 (100 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Cách Send Follow-Up Emails sử dụng Rules Scheduler in Drupal 7

Cách Send Follow-Up Emails sử dụng Rules Scheduler in Drupal 7

On a community website, it's a good idea to send some type of follow-up email a week or month after a user registers. This email can be used to ask for feedback or promote useful features.

Website Weather.com chuyển sang sử dụng Drupal 7

Website Weather.com chuyển sang sử dụng Drupal 7

Với số lượng traffic websites quá lớn trên 100 million, quyết định chuyển sang sử dụng Drupal 7, 2 công ty build là Acquia và MediaCurrent

Bắt đầu làm quen với Big Data - How, When and Who

Bắt đầu làm quen với Big Data - How, When and Who

Big Data là nhu cầu đang tăng trưởng lớn đến nỗi Software AG, Oracle, IBM, Microsoft, SAP, EMC, HP và Dell đã chi hơn 15 tỉ USD cho các công ty 

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung