Pascal | Tính tổng của hai ma trận A, B cấp NxM

Tính tổng của hai ma trận A, B cấp NxM. Tính ma trận C là tổng của hai ma trận A và B, in ma trận C lên màn hình.

Công thức tính các phần tử của ma trận C= A+B:

C[i,j ] = A[i, j] + B[i, j] với i=1,..., N, và j=1,..., M

Mở rộng:

+ Sử dụng tương tự để làm các phép toán còn lại trên ma trận: Ma trận chuyển vị, tích hai ma trận.

+ Tính định thức của ma trận.

Source code các hàm xây dựng

{ 1. Ham tinh tong hai ma tran       }
Procedure TongHaiMtran( Var A, B, C : Mang2C; N : Integer);
Var   i, j: Integer;
Begin
   For i:=1 to N do
For j:=1 to N do
   C[i, j] = A[j, i] + B[j, i];
   End;
 
{ 2. Than chuong trinh chinh  }
BEGIN
      { Nhung ham nhap xuat da de cap o Bai so 4.1, xem chi tiet o tren       }
Writeln( ‘Nhap ma tran A:’); NhapMtran (A, N );
Writeln( ‘Nhap ma tran B:’);  NhapMtran (B, N );
Writeln( ‘Ma tran A da nhap la:’);   XuatMang2C (A, N, N );
Writeln( ‘Ma tran B da nhap la:’);   XuatMang2C (B, N, N );
TongHaiMtran( A, B, C, N);
Writeln( ‘Ma tran Tong C la:’ );     XuatMang2C (B, N, N );
Readln;
END.