Tính và in ra trung bình cộng của các số âm, số dương trong array Pascal

Tính và in ra trung bình cộng của các số âm, số dương trong array Pascal

Viết chương trình nhập số nguyên N (0 < N ≤ 10 000) và mảng a gồm N số nguyên. Tính và in ra trung bình cộng của các số âm, số dương trong a. Không tính số 0.

Ví dụ : a[] = {1, -6, 0, 3, -1}. Trung bình cộng là -0.75

Bài giải

PROGRAM tbc_am_duong_mang;

USES crt;

VAR a:ARRAY[1..100] OF REAL;
  i,n,x,y:INTEGER;
  tongam,tongduong,tba,tbd:REAL;

BEGIN
  clrscr;
  write('So phan tu cua day n= ');readln(n);
  FOR i:=1 TO n DO
    BEGIN
      write('Nhap phan tu a[',i,']: ');
      readln(a[i]);
    END;
  
  tongam:=0; x:=0;
  FOR i:=1 TO n DO
  IF a[i]<0 THEN
    BEGIN tongam:=tongam+a[i];
       x:=x+1;
    END;
  tba:=tongam/x;
  write('TB cong cac so am la: ',tba:5:1);
  
  writeln;
  
  tongduong:=0; y:=0;
  FOR i:=1 TO n DO
  IF a[i]>0 THEN
    BEGIN tongduong:=tongduong+a[i];
       y:=y+1;
    END;
  tbd:=tongduong/y;
  write('TB cong cac so duong la: ',tbd:5:1);
  
  readln;
END. 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (4 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
45.000 tài khoản Facebook bị đánh cắp

45.000 tài khoản Facebook bị đánh cắp

Báo cáo mới nhất của công ty bảo mật Symantec cho biết đã có trên 45.000 tài khoản người dùng Facebook bị sâu máy tính Ramnit đánh cắp...

10 vấn đề liên quan đến Web Security: Xss, Sql Injection,...

10 vấn đề liên quan đến Web Security: Xss, Sql Injection,...

An effective approach to IT security must, by definition, be proactive and defensive. Toward that end, this post is aimed at sparking a security mindset, hopefully injecting the reader with a healthy dose of paranoia.

iPhone 4 phát lửa ngay sát mặt người

iPhone 4 phát lửa ngay sát mặt người

Điện thoại của Apple bất ngờ bốc khói khi sạc qua đêm trong khi chủ nhân đang nằm ngủ cách đó chỉ khoảng 15 cm.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services