VCT Xắp xếp các từ theo thứ tự từ đếm trong Pascal

VCT Xắp xếp các từ theo thứ tự từ đếm trong Pascal

Viết chương trình nhập vào 1 xâu. Xắp xếp các từ theo thứ tự từ đếm

Ôn tập một số hàm số, thủ tục

Hàm     Ý nghĩa       Ví dụ

------------------------------------------------------------

ABS(x)   Trị tuyệt đối x   Abs(-2) -> 2

SQR(x)   Bình phương x    Sqr(2) -> 4

SQRT(x)   Căn bậc hai x    Sqrt(9) -> 3

EXP(x)   Hàm e^x       Exp(3) -> e^3

LN(x)    Hàm ln(x)      Ln(2) ->ln2

SIN(x)   Hàm lượng giác   Sin(PI) -> 0

COS(x)   Hàm lượng giác   Cos(PI) -> 1

ARCTAN(x)  Hàm lượng giác   Arctan(0) ->0

INC(x)   Tăng x lên 1 đơn vị <=> x:=x+1;

DEC(x)   Giảm x xuống 1 đơn vị <=> x:=x-1;

SUCC(x)   Cho giá trị tiếp theo của x succ(5) cho KQ 6

PRED(x)   Cho giá trị trước đó của x PRED(5) cho KQ 4

ROUND(x)  Làm tròn lên    Round(8.6) -> 9

TRUNC(x)  Làm tròn xuống   Trunc(8.6) -> 8

ORD(x)   Lấy mã ASCII ký tự Ord(‘a’) -> 97

CHR(x)   Cho ký tự có mã ASCII Chr(65) -> ‘A’

ODD(x)   Kiểm chẳn lẽ    Odd(5) -> True

Bài giải

Program SX;

Uses Crt;

var s,t:string;

n,i,j,z,k,l:longint;

a:array[1..100] of string;

begin

  clrscr;

  write('nhap xau:');readln(s);

  z:=1; j:=0;

  s:=s+' ';

  for i:=1 to length(s) do

  if (s[i]=' ') and (s[i-1] <> ' ') then

    begin

    j:=j+1;

    a[j]:='';

    for k:=z to i-1 do

      begin

        a[j]:=a[j]+s[k];

      end;

    z:=i+1;

    end;

  for i:=1 to j-1 do

    for k:=i+1 to j do

      if length(a[i]) > length(a[k]) then

        begin

          t:=a[i];

          a[i]:=a[k];

          a[k]:=t;

        end;

  s:='';

  for i:=1 to j do

    s:=s+' '+a[i];

  writeln('xau da sap xep tu tang dan la:');

  write(s);

  readln;

end.    

Hình minh họa

Xap xep

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
8 Amazing Drupal Launches của pantheon

Chia sẻ quyển sách Drupal 8: 8 Amazing Drupal Launches của pantheon

60% of Drupal websites don’t launch on-time. Here’s how to not be one of them

www.servercheck.in - mô tả dự án

www.servercheck.in - mô tả dự án

Server Check.in was built to be a simple, inexpensive website and server monitor. You can monitor up to five sites and servers using HTTP status checks (making sure your web server is responding with a '200 OK' when someone requests a page) or simple pings (to make sure a server is online).

Những điều cần biết khi làm Social Media

Những điều cần biết khi làm Social Media

Nếu bạn có ý định trở thành một nhà hoạch định chiến lược trong lĩnh vực truyền thông xã hội (Social Media) cho một công ty nào đó thì đoạn Infographic thống kê dưới đây sẽ rất có ích cho bạn.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer