VCT Xắp xếp các từ theo thứ tự từ đếm trong Pascal

VCT Xắp xếp các từ theo thứ tự từ đếm trong Pascal

Viết chương trình nhập vào 1 xâu. Xắp xếp các từ theo thứ tự từ đếm

Ôn tập một số hàm số, thủ tục

Hàm     Ý nghĩa       Ví dụ

------------------------------------------------------------

ABS(x)   Trị tuyệt đối x   Abs(-2) -> 2

SQR(x)   Bình phương x    Sqr(2) -> 4

SQRT(x)   Căn bậc hai x    Sqrt(9) -> 3

EXP(x)   Hàm e^x       Exp(3) -> e^3

LN(x)    Hàm ln(x)      Ln(2) ->ln2

SIN(x)   Hàm lượng giác   Sin(PI) -> 0

COS(x)   Hàm lượng giác   Cos(PI) -> 1

ARCTAN(x)  Hàm lượng giác   Arctan(0) ->0

INC(x)   Tăng x lên 1 đơn vị <=> x:=x+1;

DEC(x)   Giảm x xuống 1 đơn vị <=> x:=x-1;

SUCC(x)   Cho giá trị tiếp theo của x succ(5) cho KQ 6

PRED(x)   Cho giá trị trước đó của x PRED(5) cho KQ 4

ROUND(x)  Làm tròn lên    Round(8.6) -> 9

TRUNC(x)  Làm tròn xuống   Trunc(8.6) -> 8

ORD(x)   Lấy mã ASCII ký tự Ord(‘a’) -> 97

CHR(x)   Cho ký tự có mã ASCII Chr(65) -> ‘A’

ODD(x)   Kiểm chẳn lẽ    Odd(5) -> True

Bài giải

Program SX;

Uses Crt;

var s,t:string;

n,i,j,z,k,l:longint;

a:array[1..100] of string;

begin

  clrscr;

  write('nhap xau:');readln(s);

  z:=1; j:=0;

  s:=s+' ';

  for i:=1 to length(s) do

  if (s[i]=' ') and (s[i-1] <> ' ') then

    begin

    j:=j+1;

    a[j]:='';

    for k:=z to i-1 do

      begin

        a[j]:=a[j]+s[k];

      end;

    z:=i+1;

    end;

  for i:=1 to j-1 do

    for k:=i+1 to j do

      if length(a[i]) > length(a[k]) then

        begin

          t:=a[i];

          a[i]:=a[k];

          a[k]:=t;

        end;

  s:='';

  for i:=1 to j do

    s:=s+' '+a[i];

  writeln('xau da sap xep tu tang dan la:');

  write(s);

  readln;

end.    

Hình minh họa

Xap xep

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
COD - Conference Organizing Distribution

Giới thiệu Conference Organizing Distribution phát triển bằng Drupal

COD is a Drupal distribution to create sites for the organization of conventions and events. COD is an acronym from Conference Organizing Distribution.

One of the most common complaints we get from newcomers to Drupal is that easy, good-looking themes are hard to find.

10 Easy, Beautiful Drupal Themes

One of the most common complaints we get from newcomers to Drupal is that easy, good-looking themes are hard to find.

'iPhone 5' giá 650.000 đồng ở Trung Quốc

iPhone 5 giá 650.000 đồng ở Trung Quốc

iPhone 5 chưa xuất hiện nhưng mẫu điện thoại hiPhone 5 đã được sản xuất với kiểu dáng dựa trên các tin đồn về điện thoại thế hệ mới của Apple xuất hiện gần đây.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services