VCT Xắp xếp các từ theo thứ tự từ đếm trong Pascal

VCT Xắp xếp các từ theo thứ tự từ đếm trong Pascal

Viết chương trình nhập vào 1 xâu. Xắp xếp các từ theo thứ tự từ đếm

Ôn tập một số hàm số, thủ tục

Hàm     Ý nghĩa       Ví dụ

------------------------------------------------------------

ABS(x)   Trị tuyệt đối x   Abs(-2) -> 2

SQR(x)   Bình phương x    Sqr(2) -> 4

SQRT(x)   Căn bậc hai x    Sqrt(9) -> 3

EXP(x)   Hàm e^x       Exp(3) -> e^3

LN(x)    Hàm ln(x)      Ln(2) ->ln2

SIN(x)   Hàm lượng giác   Sin(PI) -> 0

COS(x)   Hàm lượng giác   Cos(PI) -> 1

ARCTAN(x)  Hàm lượng giác   Arctan(0) ->0

INC(x)   Tăng x lên 1 đơn vị <=> x:=x+1;

DEC(x)   Giảm x xuống 1 đơn vị <=> x:=x-1;

SUCC(x)   Cho giá trị tiếp theo của x succ(5) cho KQ 6

PRED(x)   Cho giá trị trước đó của x PRED(5) cho KQ 4

ROUND(x)  Làm tròn lên    Round(8.6) -> 9

TRUNC(x)  Làm tròn xuống   Trunc(8.6) -> 8

ORD(x)   Lấy mã ASCII ký tự Ord(‘a’) -> 97

CHR(x)   Cho ký tự có mã ASCII Chr(65) -> ‘A’

ODD(x)   Kiểm chẳn lẽ    Odd(5) -> True

Bài giải

Program SX;

Uses Crt;

var s,t:string;

n,i,j,z,k,l:longint;

a:array[1..100] of string;

begin

  clrscr;

  write('nhap xau:');readln(s);

  z:=1; j:=0;

  s:=s+' ';

  for i:=1 to length(s) do

  if (s[i]=' ') and (s[i-1] <> ' ') then

    begin

    j:=j+1;

    a[j]:='';

    for k:=z to i-1 do

      begin

        a[j]:=a[j]+s[k];

      end;

    z:=i+1;

    end;

  for i:=1 to j-1 do

    for k:=i+1 to j do

      if length(a[i]) > length(a[k]) then

        begin

          t:=a[i];

          a[i]:=a[k];

          a[k]:=t;

        end;

  s:='';

  for i:=1 to j do

    s:=s+' '+a[i];

  writeln('xau da sap xep tu tang dan la:');

  write(s);

  readln;

end.    

Hình minh họa

Xap xep

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn sử dụng Drupal Views and Isotope

Hướng dẫn sử dụng Drupal Views and Isotope

When I was trying to decide how I would lay out my "Recent Work" section for this site, I was intrigued by a style called masonry.

Hướng dẫn sử dụng Image Styles module trong Drupal 7 bằng video

Hướng dẫn sử dụng Image Styles module trong Drupal 7 bằng video

The Image Styles modules is part of Drupal 7 core modules. While simple, this module is a backbone to an enormous amount of use cases within Drupal.

Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Robinho và Pato tất cả đều nghiện sex

Ronaldinho, Ronaldo de Lima, Adriano, Robinho và Pato là những tài năng sáng giá nhất ở Brazil trong thời của họ. Tuy nhiên, những "vũ công Samba" này lại không thể giữ đôi chân trên mặt đất khi họ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung