Stored Procedure – SQL 2005

Stored Procedure – SQL 2005

Đối với một lập trình viên đã có nhiều kinh nghiệm thường sẽ sử dụng Store procedure để thực hiện thao tác dữ liệu thay vì viết câu lênh trực tiếp (dạng Text). Trong bài này mình sẽ giới thiệu về Store Procedure – một phần khá quan trong trong lập trình với cơ sở dữ liệu

Stored Procedure (SP) là gì ?

Stored Procedure (Thủ tục lưu trữ) là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu bao gồm một tập nhiều câu lệnh SQL được nhóm lại với nhau thành một nhóm với những khả năng sau:

 • Các cấu trúc điều khiển (IF, WHILE, FOR) có thể được sử dụng trong thủ tục.
 • Bên trong thủ tục lưu trữ có thể sử dụng các biến như trong ngôn ngữ lập trình nhằm lưu giữ các giá trị tính toán được, các giá trị được truy xuất được từ cơ sở dữ liệu.
 • Một tập các câu lệnh SQL được kết hợp lại với nhau thành một khối lệnh bên trong một thủ tục. Một thủ tục có thể nhận các tham số truyền vào cũng như có thể trả về các giá trị thông qua các tham số (như trong các ngôn ngữ lập trình). Khi một thủ tục lưu trữ đã được định nghĩa, nó có thể được gọi thông qua tên thủ tục, nhận các tham số truyền vào, thực thi các câu lệnh SQL bên trong thủ tục và có thể trả về các giá trị sau khi thực hiện xong.

Lợi ích khi sử dụng SP

 • Khả năng module hoá: Bạn có thể tạo một SP một lần và tái sử dụng nó bao nhiêu lần tùy thích trong chương trình của bạn. Điều này làm tăng khả năng bảo trì ứng dụng của bạn và cho phép các ứng dụng truy cập vào các cơ sở dữ liệu trong một cách thức thống nhất và tối ưu hóa.
 • Đơn giản hoá các thao tác trên cơ sở dữ liệu nhờ vào khả năng module hoá các thao tác này.
 • Thủ tục lưu trữ được phân tích, tối ưu khi tạo ra nên việc thực thi chúng nhanh hơn nhiều so với việc phải thực hiện một tập rời rạc các câu lệnh SQL tương đương theo cách thông thường.
 • Thủ tục lưu trữ cho phép chúng ta thực hiện cùng một yêu cầu bằng một câu lệnh đơn giản thay vì phải sử dụng nhiều dòng lệnh SQL. Điều này sẽ làm giảm thiểu sự lưu thông trên mạng.
 • Thay vì cấp phát quyền trực tiếp cho người sử dụng trên các câu lệnh SQL và trên các đối tượng cơ sở dữ liệu, ta có thể cấp phát quyền cho người sử dụng thông qua các thủ tục lưu trữ, nhờ đó tăng khả năng bảo mật đối với hệ thống.
 • SP có thể được gọi từ các chương trình phía client hoặc từ các SP khác do đó SP được ưa chuộng trong lập trình CSDL, đặc biệt là trong các ứng dụng theo mô hình N-tier và các Web services.

Tạo thủ tục lưu trữ

Thủ tục lưu trữ được tạo bởi câu lệnh CREATE PROCEDURE với cú pháp như sau:

CREATE PROCEDURE Tên_thủ_tục [(Danh_sách_tham_số)]
[WITH RECOMPILE | ENCRYPTION | RECOMPILE, ENCRYPTION]
AS
Các_câu_lệnh_của_thủ_tục

Trong đó: - Tên_thủ_tục: Tên của thủ tục cần tạo. Tên phải tuân theo qui tắc định danh và không được vượt quá 128 ký tự.

- Danh_sách_tham_số: Các tham số của thủ tục được khai báo ngay sau tên thủ tục và nếu thủ tục có nhiều tham số thì các khai báo phân cách nhau bởi dấu phẩy. Khai báo của mỗi một tham số tối thiểu phải bao gồm hai phần: Tên tham số được bắt đầu bởi dấu @, Kiểu dữ liệu của tham số

-  RECOMPILE: Thông thường, thủ tục sẽ được phân tích, tối ưu và dịch sẵn ở lần gọi đầu tiên. Nếu tuỳ chọn WITH RECOMPILE được chỉ định, thủ tục sẽ được dịch lại mỗi khi được gọi.

- ENCRYPTION: Thủ tục sẽ được mã hoá nếu tuỳ chọn WITH ENCRYPTION được chỉ định. Nếu thủ tục đã được mã hoá, ta không thể xem được nội dung của thủ tục.

Các_câu_lệnh_của_thủ_tục: Tập hợp các câu lệnh sử dụng trong nội dung thủ tục. Các câu lệnh này có thể đặt trong cặp từ khoá BEGIN…END hoặc có thể không + Để thực thi một thủ tục ta thực hiện: Execute Ten_Store_Procedure Danh_sách_các_tham_số (Hoặc EXEC  Ten_Store_Procedure Danh_sách_các_tham_số)

+ Để chỉnh sửa một Stored Procedure có sẵn: sử dụng lệnh Alter Procedure

+ Để xóa một Stored Procedure: sử dụng lệnh Drop Procedure  Ten_Store_Procedure

+ Để đổi tên một Stored Procedure ta dùng lệnh: sp_rename ‘tên_sp_cũ’ ‘tên_sp_mới’

+ Để xem nội dung Stored Procedure ta dùng sp_helptext tên_sp

Ví dụ 1: Tạo Store Procedure không có tham số

Trong định nghĩa chúng ta có [(Danh_sách_tham_số)] Nhưng đôi khi Store có thể không có Danh sách các tham số. Bạn tham khảo ví dụ sau

CREATE PROCEDURE spCategories_GetCate_ViDu1
AS
BEGIN
	SELECT c.CategoryID, 
		c.CategoryName, 
		c.Description 
	FROM Categories c
END

Trong ví dụ trên mình đã tạo một SP là spCategories_GetCate để truy vấn các trường CategoryID, CategoryName, Description của bảng Categories, Bạn có thể chú ý đến cách đặt tên tuy tên của SP là tùy chọn nhưng Theo mình để cho dễ kiểm soát khi Database của bạn lớn Bạn nên đặt cho mình một quy tắc đặt tên cho SP. Mình thường đặt là spTênBảng_ChứcnăngcủaSP vì khi database của bạn có thể sẽ có rất nhiều bảng và rất nhiều store nêu không theo quy tắc khi cần Alter một SP bạn sẽ khó tìm SP đó. (Trong SQL server có hỗ trợ chức năng Filter – Phải chuột vào Store Procedure/Filter/Filter setting sau đó nhập từ khóa cần Filter)

Ví dụ 2: Tạo Store Procedure  có tham số đầu vào.

Trong ví dụ sau ta sẽ tạo 1 SP có tham số đầu vào và truy vấn theo điều kiện của tham số

CREATE PROCEDURE spCategories_GetCate_ViDu2
@CategoryID int
AS
BEGIN
	IF @CategoryID>0
		SELECT c.CategoryID, 
			c.CategoryName, 
			c.Description 
		FROM Categories c 
		WHERE c.CategoryID=@CategoryID
	ELSE
		SELECT c.CategoryID, 
			c.CategoryName, 
			c.Description 
		FROM Categories c 
		ORDER BY c.CategoryID DESC 
END

Trong ví dụ trên bạn thấy có tham số đầu vào là @CategoryID khi @CategoryID =0 thì sẽ truy vấn All Còn khi @CategoryID >0 thì truy vấn theo @CategoryID
Đây cũng thêm một cách mà mình hay dùng để giảm bớt số lượng SP trong database. (Thường thì bạn sẽ phải viết 2 SP một là Select One – @CategoryID >0, 2 là Select All @CategoryID =0). Bạn thấy rằng trong SP trên mình có sử dụng cấu trúc điều khiển IF. Bạn có thể thấy là SQL cũng có thể lập trình và có thể nó sẽ mang lại nhiều lợi ích khi lập trình trên SQL. Tham khảo thêm bài viết sau: Hướng dẫn xây dựng website

Ví dụ 3: Store Procedure có tham số đầu vào – thực hiện Insert, Delete, Update.

Trong Store Procedure sau mình sẽ minh họa việc tạo một SP để thực hiện Thêm, Sửa, Xóa một bản ghi phụ thuộc vào điều kiện của tham số:

CREATE PROCEDURE spCategories_Edit_ViDu3
@Action int,
@CategoryID int, 
@CategoryName nvarchar(50), 
@Description nvarchar(400), 
@Picture image 
AS
BEGIN
IF @Action=0
	DELETE FROM Categories 
	WHERE CategoryID=@CategoryID
ELSE
	BEGIN
		IF @CategoryID=0
		INSERT INTO Categories(
			[CategoryName], 
			[Description], 
			[Picture])
			VALUES (
			@CategoryName,
			@Description,
			@Picture	
			)
		ELSE
			UPDATE Categories
			SET
				CategoryName = @CategoryName,
				Description = @Description,
				Picture = @Picture
			WHERE CategoryID=@CategoryID
	END
END

Trong ví dụ trên bạn thấy mình sử dụng 1 Store để thực hiện 3 hành động thêm, sửa, xóa một bản ghi trong bảng Categorys. Cũng là một cách mình muốn giới thiệu để giảm bớt số lượng SP trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Ví dụ 4: Store Procedure có tham số đầu vào, Tham số đầu ra và trả về giá trị

CREATE PROCEDURE spCategories_Edit_ViDu4
@Action int,
@CategoryID int, 
@CategoryName nvarchar(50), 
@Description nvarchar(400), 
@Picture image,
@error nvarchar(1000) output 
AS
BEGIN TRAN 
IF @Action=0
	BEGIN
		DELETE FROM Categories 
		WHERE CategoryID=@CategoryID
		IF @@ERROR<>0
		BEGIN
			SET @error = N'Lỗi: Chưa xóa được'
			IF @@TRANCOUNT>0
				ROLLBACK tran
			GOTO Error
		END
		ELSE
			SET @error = N'Đã xóa bản ghi'
	END

ELSE
	IF @CategoryID=0
	BEGIN
		INSERT INTO Categories(
		[CategoryName],[Description],[Picture])
		VALUES (
		@CategoryName,@Description,@Picture	
		)
		IF @@ERROR<>0
		BEGIN
			SET @error = N'Lỗi: Lỗi khi thêm dữ liệu'
			IF @@TRANCOUNT>0
				ROLLBACK tran
			GOTO Error
		END
		ELSE
			SET @error = N'Đã thêm mới bản ghi'
	END
	ELSE
		BEGIN
			UPDATE Categories
			SET
				[CategoryName] = @CategoryName,
				[Description] = @Description,
				[Picture] = @Picture
			WHERE CategoryID=@CategoryID
			IF @@ERROR<>0
			BEGIN
				SET @error = N'Lỗi: Lỗi khi cập nhật dữ liệu'
				IF @@TRANCOUNT>0
					ROLLBACK tran
				GOTO Error
			END	
			ELSE
			SET @error = N'Đã cập nhật dữ liệu'
		END
	RETURN @error -- Select @error as ThongBao

COMMIT TRAN 	
Error:

Bạn để ý thấy rằng trong khi thực hiện SP trên thì ở trường hợp nào bạn cũng sẽ nhận được giá trị trả về tương ứng thông báo cho bạn biết trạng thái thực thi. Bạn cũng nên lưu ý sử dụng biên Output trong SP và dùng cách dùng ROLLBACK tran. Khi trong SP của bạn thực hiện nhiều hành động (Có thể là thực hiện Edit dữ liệu nhiều bảng khác nhau trong 1 SP khi đã thực hiện được 1 lệnh nào đó và đến lệnh tiếp theo xảy ra lỗi khi đó nếu  bạn không dùng dùng ROLLBACK thì sẽ xảy ra sai dữ liệu mà lại khó tím lỗi). Tham khảo thêm bài viết:Những thói quen tốt khi viết câu lệnh SQL. Trong những bài viết sau của loạt bài hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu cách dùng C# để thực thi một Store Procedure

Trên đây mình giới thiệu qua về Store Procedure, hy vọng qua đây bạn đã hiểu hơn về SP và biết cách tạo SP cho Database của bạn. Trong bào viết sau của loạt bài này mình sẽ giới thiệu về Function và Trigger trong SQL server. Tham khảo thêm bài viết Hướng dẫn xây dựng website :: Xây dựng cơ sở dữ liệu – TRIGGER Một số tài liệu cho bạn tham khảo:

 • 1. Lập trình cơ sở dữ liệu SQL server
 • 2. Câu lệnh truy vấn SQL server
 • 3. Giáo trình thực hành SQL server
Tags: 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.8 (4 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
9 tính năng iPhone 5 nên “vay mượn” từ iPad mới

9 tính năng iPhone 5 nên “vay mượn” từ iPad mới

Kết nối 4G LTE, chip A5X hay vỏ nhôm... là những thứ iPhone thế hệ kế tiếp của Apple có thể học hỏi từ mẫu máy tính bảng iPad mới ra mắt.

Hoàng tử Ả Rập đầu tư mạnh vào Twitter

Hoàng tử Ả Rập đầu tư mạnh vào Twitter

Hoàng tử Alweleed Bin Talal của Ả Rập Saudi đã mua 300 triệu cổ phần của Twitter, trở thành cổ đông chiến lược của "tiểu blog".

Apple kiện Kindle vi phạm bản quyền App Store

Apple kiện Kindle vi phạm bản quyền App Store

Công ty sản xuất máy tính Apple mới đây đã thay đổi đơn kiện Amazon với cáo buộc hãng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử này vi phạm bản quyền thương hiệu App Store

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung