Pascal | Viết hàm kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không?

Pascal | Viết hàm kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không?

Viết hàm kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không?

Hướng dẫn: Khai báo hàm kiểm tra số nguyên tố có:

Tên hàm: KiemtraSNT

Dữ liệu trả về: int, ( 0 nếu không phải là số nguyên tố, là 1 nếu là số nguyên tố )

Tham số: tham trị là int N, số cần kiểm tra.

Xử lý kiểm tra: Dựa trên ví dụ đã có ở phần trước.

Nội dung hàm:

Function KiemtraSNT( N : Integer ) : Boolean;

Var flag : Boolean;

    i : Integer;

Begin

  flag := True;                  { Khoi gan gia tri dung cho ktrSNT}

  For i := 2 to N-1 do      { Lap voi moi i co gia tri tu 2 den N-1}

      If ( N mod i = 0 ) then            { Kiem tra xem N co’ chia het cho i hay khong}

          flag:=false;           { Neu dung thi khong con la so nguyen to nua}

  KiemtraSNT:=flag;

End;

Cải tiến, không sử dụng biến phụ:

Function KiemtraSN( N : Integer ) : Integer;

Var i :integer;

Begin

  For i := 2 to N-1 do      { Lap voi moi i co gia tri tu 2 den N-1}

      If ( N mod i = 0 ) then            { Kiem tra xem N co’ chia het cho i hay khong}

          Writeln('N khongla SNT')   { Neu dung thi khong con la so nguyen to nua}

      Else

          Writeln('N la SNT');    { N la SNT}

End;
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 2.1 (55 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Sam Boyer cho chúng ta cái nhìn web serivces trong Drupal 8

Sam Boyer cho chúng ta cái nhìn web serivces trong Drupal 8

Drupal 8 ships with support for encoding and representing its entities

18,4 triệu người ở Mỹ tìm được việc làm trên Facebook năm 2011

18,4 triệu người ở Mỹ tìm được việc làm trên Facebook năm 2011

Mặc dù hầu hết mọi người đều cho rằng LinkedIn mới là mạng xã hội có chức năng tìm kiếm việc làm, nhưng trên thực tế trong năm 2011 Facebook...

Drupal 7 – Part 2: Deliver digital faster, ít rủi ro hơn

Drupal 7 – Part 2: Deliver digital faster, ít rủi ro hơn

I showed you some of the many examples of successful sites built rapidly thanks to Drupal’s modularity.