Tập tành theo Khóa học DevOps

Khóa học giúp học viên chuẩn bị cho sự nghiệp DevOps của họ phát triển mạnh, giúp thu hẹp khoảng trống giữa phát triển và vận hành phần mềm. Học viên sẽ trở thành một chuyên gia về các nguyên tắc triển khai và phát triển liên tục, tự động hóa quản lý cấu hình, hợp tác liên nhóm, và các dịch vụ IT nhanh, bằng cách sử dụng các mô hình công cụ DevOps tools như Git, Docker, Jenkins, Cucumber, Ansible, Kubernetes

Đối tượng: Sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông. Tất cả các vị trí công việc về : Lập trình viên, Shell scripting, Quản trị hệ thống, Các dịch vụ IT – Ops và Hỗ trợ, Xây dựng và phát hành (Build and release), QA hoặc Testing…

Kiến thức đạt được:

Khóa học DevOps Professional gồm nhiều ví dụ mẫu, các bài tập thực hành từ dễ đến khó sẽ giúp học viên tiếp cận DevOps một cách nhanh chóng, nắm vững các kiến thức cần thiết để có thể áp dụng ngay vào thực tế công việc:

 • - Sử dụng Docker, Kubernetes
 • - Tự động triển khai CI/CD với Jenkins
 • - Quản lý cài đặt cấu hình với Ansible
 • - Giám sát hoạt động hệ thống với Prometheus – Grafana và Jaeger

Module 1: Docker căn bản

 • Giới thiệu về Docker. Docker khác gì ảo hoá? Ưu điểm của Docker Cài đặt Docker trên Windows, Mac, Linux
 • Docker image vs Docker container
 • Các tập lệnh căn bản: ps, logs, exec, run, start, stop, cp, publish port Docker Volume

Module 2: Docker nâng cao

 • Viết Dockerfile đóng gói Docker Image Docker Compose
 • Thiết lập Docker Private Registry
 • Thực hành: đóng gói ứng dụng SpringBoot

Module 3: CI/CD với Jenkins

 • Giới thiệu về CI/CD
 • Cài đặt Jenkins với Docker Jenkins job
 • Tích hợp Git remote repository (Github, Gitlab, Bitbucket, …) với Jenkins gửi email thông báo
 • Chạy unit test trên Jenkins
 • Cấu hình Jenkins Pipeline với Jenkinsfile Cấu hình thêm 1 agent node
 • Build Docker Image và triển khai
 • Bài tập thực hành: Cấu hình CI Workflow cho 1 ứng dụng SpringBoot sử dụng Maven và JUnit

Module 4: Ansible – Configuration Managment

 • Cài đặt Ansible
 • Playbook, task, module, inventory Roles
 • Tích hợp Jenkins với Ansible
 • Thực hành: Dùng Ansible cài đặt Docker; Sử dụng Jenkins + Ansible để triển khai một ứng dụng SpringBoot trên một máy ảo VPS

Module 5: Kubernetes

 • Giới thiệu kiến trúc Kubernetes Cài đặt Kubernetes
 • Sử dụng kubectl với các lệnh: run, create, describe, get Các khái niệm Pods, RepicaSet, Deployment
 • Kubernetes Services: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer
 • Thực hành: Triển khai ứng dụng SpringBoot trên Kubernetes
 • Sử dụng file YAML để triển khai Kubernetes
 • Kubernetes dashboard
 • DaemonSets, Label, Selectors
 • Triển khai RollingUpdate Healthchecks
 • ConfigMaps, Secrets Ingress

Module 6: Kubernetes + CI/CD

Sử dụng Jenkins + Ansible + Kubernetes để triển khai ứng dụng SpringBoot gồm các bước: Push code lên Git remote, tự động trigger Jenkins pipeline, chạy test, gửi email thông báo, build Docker Image, triển khai lên Kubernetes cluster.

Module 1: Introduce AWS

 • AWS Concept
 • AWS Identity and Access Management (IAM)
 • Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
 • Elastic Block Store
 • Amazon Simple Storage Service (S3)
 • Network & Security
 • Load Balancing
 • AWS PVC
 • AWS Auto scaling
 • AWS RDS
 • AWS CDN

Module 2: GITLab

 • Git local repository
 • Git command
 • Git branch
 • Git remote repository
 • Using Github, GitLab
 • Gitlab repository
 • Gitlab registry
 • Gitlab Runner
 • Gitlab CI/CD pipeline

Module 3: Ansible

 • YAML
 • Inventory
 • Playbook
 • Vars
 • Modules
 • Roles
 • Ansible-galaxy

Module 4: Docker

 • Docker images
 • Docker network
 • Docker Volume
 • Docker Container
 • Docker compose
 • Docker Desktop
 • Docker registry
 • Database cluster

Module 5: Kubernetes

 • Install K8S Cluster: master node, worker node
 • K8S deployment
 • K8S network
 • Services
 • Namespace
 • Storage (PV, PVC)
 • ConfigMap, secret
 • Services Accounts and RBAC
 • NetworkPolicy
 • Security Context
 • Autoscale
 • Kubernetes Dashboard
 • Helm – Kubernetes Package Manager
 • Rancher

Module 6: Jenkins

 • Install Jenkins
 • Jenkins build tools
 • Create Users & Manage Permissions in Jenkins
 • Create Job in Jenkins
 • Create Jenkins File
 • Jenkins CI/CD Pipeline
 • Blue Ocean Pipeline Editor

Module 7: Terraform

 • Resource Dependencies and Modules
 • Providers
 • Data Sources
 • Templates and Files
 • Variables
 • Project Layout
 • Plans
 • State
 • Workspaces
 • Provisioners

Module 8: Monitoring and Logging 

 • Monitoring
 • Prometheus
 • Grafana
 • Logs management
 • Grafana Loki

Module 9: Xây dựng quy trình CI/CD hoàn chỉnh

 • Khởi tạo GIT repository gồm 02 nhánh: Master và Develop
 • Coder đẩy code trong quá trình phát triển lên nhánh Develop
 • Hệ thống sẽ build và test source code nhánh Develop
 • Nếu vượt qua, hệ thống sẽ tự deploy lên môi trường máy chủ staging
 • QA, Tester sẽ truy cập và test trên môi trường staging
 • Nếu passed, code trong nhánh Develop sẽ được merge sang nhánh Master.
 • Nếu bản cập nhật nhánh Master đủ điều kiện Release ra phiên bản mới, nhánh Master sẽ được gắn Tag phiên bản (VD v1.2.0)
 • Hệ thống sẽ tự động test và build code Tag version, sẵn sàng tính năng Deploy lên máy chủ production.
 • Quản lý dự án sẽ quyết định và kích hoạt tự động deploy lên môi trường production.
 • QA, tester sẽ truy cập hệ thống và kiểm thử trên máy chủ Production, nếu không vượt qua được yêu cầu kiểm thử, quản lý dự án sẽ kích hoạt tự động rollback về phiên bản ổn định trước.
 • Monitor hệ thống

Buổi 1: Basic Linux 1

 • 1 Giới thiệu về DevOps  
 • 2 Tổng quan về Dev - Ops  
 • 3 Các giai đoạn trong phát triển hệ thống  
 • 4 Khái quát về Linux  
 • 5 User và phân quyền trong Linux  
 • 6 Các câu lệnh về thư mục và quyền trong linux  
 • 7 Các thành phần trên Linux  

Buổi 2: EC2

 • 8 Các app hosting trên linux - Networking  
 • 9 Khái quát về AWS  
 • 10 Khái quát về EC2  
 • 11 Security Group  
 • 12 Vim  
 • 13 SSH với 1 EC2 trên AWS  
 • 14 Các câu lệnh cơ bản trên linux sử dụng SSH

Buổi 3: Policy - Network

 • 15 Giới thiệu về các loại phân quyền trên AWS  
 • 16 IAM Policy  
 • 17 Resource-based policy  
 • 18 ACL  
 • 19 VPC  
 • 20 Thực hành trên AWS  

Buổi 4: Terraform

 • 21 Khái quát Terraform  
 • 22 Khác biệt giữa CFN và Terraform  
 • 23 Cú pháp Terraform  
 • 24 Module trong Terraform  
 • 25 Thực hành xây dựng AWS architecture bằng Terraform  

Buổi 5: Terraform 2

 • 26 Module trong Terraform  
 • 27 Function trong terraform  
 • 28 Loop trong terraform  
 • 29 Graph của Terraform  
 • 30 Dependency trong Terraform  
 • 31 Lifecycle Terraform  
 • 32 Thực hành viết Terraform configuration  

Buổi 6: Cloud

 • 33 Giới thiệu về Cloud  
 • 34 Các thành phần cơ bản trên Cloud Storage, DB, Load Balance, ...  
 • 35 Fully Managed Service  
 • 36 Serverless Service  
 • 37 Xây dựng hệ thống Cloud AWS  
 • 38 Thao tác với CLI  

Buổi 7: System

 • 39 Quản lý source code  
 • 40 Khái quát về System  
 • 41 Các thành phần trong một hệ thống  
 • 42 Các kiểu hệ thống truyền thống (Monolithic, Microservice)  
 • 43 Thực hành trên CodeCommit  
 • 44 Thực hành Xây dựng hệ thống

Buổi 8: Deployment

 • 45 Các thành phần trong hệ thống: Web service, Database, CDN, Static, Storage  
 • 46 Server hệ thống  
 • 47 Environment Local/Dev vs Stage vs Test vs Prod  
 • 48 Deployment truyền thống  
 • 49 Run-time environment  
 • 50 Build task  
 • 51 Migration, Seeder, Factory task

Buổi 9: Docker

 • 52 Docker  
 • 53 Write Dockerfile  
 • 54 Container vs Image  
 • 55 Build image, run image, push Dockerhub  
 • 56 Deploy bằng Docker

Buổi 10: Practice

 • 57 Dựng project và containerize project  
 • 58 Phân tích dự án  
 • 59 Sử dụng docker-copose  
 • 60 Thiết lập tương quan giữa các thành phần trong project 

Buổi 11: Building với CodeBuild

 • 61 Khái quát về CI/CD  
 • 62 Sử dụng CI trên AWS  
 • 63 Kết nối CodeCommit và CodeBuild  
 • 64 Sử dụng CodeBuild  
 • 65 Thực hành  

Buổi 12: Deploy với CodeDeploy

 • 66 Sử dụng CD trên AWS  
 • 67 Environment  
 • 68 IAM cho CodeDeploy  
 • 69 Các vấn đề khi build  

Buổi 13: ECS

 • 70 Docker Orchestration  
 • 71 Các thành phần cơ bản trong ECS  
 • 72 Task definition trong ECS  
 • 73 Fargate  
 • 74 Service/Task trong ECS  
 • 75 Thực hành  

Buổi 14: Practice 2

 • 76 Phân tích các thành phần  
 • 77 Hướng dẫn viết code Terraform  
 • 78 Thực hành viết Code Terraform cho việc khởi tạo ECS  

Buổi 15: Monitoring

 • 79 Monitoring với CloudWatch + Alarm  
 • 80 Thiết lập Log và kiểm tra hoạt động của hệ thống với Log  
 • 81 Gửi notification với SNS  
 • 82 Thực hành Monitoring và Notify

Buổi 16: Practice 3

 • 83 Phân tích workflow  
 • 84 Hướng dẫn thiết lập CI/CD cho dự án  
 • 85 Thực hành thiết lập CI/CD  
Fivestar: 
Average: 4.6 (5 votes)