Hướng dẫn Debug, phương pháp Project, tập tin

Hướng dẫn Debug, phương pháp Project, tập tin

PHƯƠNG PHÁP PROJECT TRONG LẬP TRÌNH C++

a) Tạo project mới

Bước 1: Tạo thư mục sẽ chứa toàn bộ chương trình sẽ được cài đặt.

Bước 2: Khởi động Borland C++ 3.1.

Bước 3: Thay đổi đường dẫn đến thư mục vừa tạo.

Vào menu File\Change Dir ... sau đó chọn đường dẫn thư mục và chọn OK.

Bước 4: Tạo Project.

Vào  menu Project\Open Project sau đó đặt tên cho project tương ứng, chọn OK.

(Lưu ý: Xem đường dẫn của file Project có nằm đúng thư mục vừa tạo ở bước 1 hay không. Nếu cần có thể chỉnh sửa lại đường dẫn).

Bước 5: Thêm file vào Project.

Chọn menu Window\Project sau đó nhấn phím Insert hoặc vào menu Project\Add Item ...  đặt tên file và chọn OK, muốn loại file khỏi project thì chọn Project\Delete Item (Hoặc khi đang trong cửa sổ project vừa tạo nhấn phím insert để thêm file, muốn xoá chọn file rồi nhấn delete).

Lưu ý: Chỉ Insert các file chứa cài đặt lớp và hàm main (*.cpp), không insert file header do người dùng định nghĩa (*.h).

b) Mở project có sẵn

Bước 1: Đóng project trước (nếu có).

Vào menu Project\Close Project.

Bước 2: Mở project.

Vào  menu Project\Open Project chọn đường dẫn đến file project cần thực hiện,

chọn OK. 

Bước 3: Hiệu chỉnh đường dẫn thư viện của BC++ 3.1.

Việc tạo project ở các máy với thông số cài đặt BC++3.1 khác nhau sẽ dẫn đến đường dẫn thư viện hàm của các máy cũng khác nhau, do vậy khi biên dịch sẽ gặp lỗi về thư viện hàm trong BC++3.1.

Vào menu Options\Directories... sau  đó hiệu chỉnh lại  đường dẫn  đến thư mục chứa thư viện hàm trong các ô  Include và Library cho đúng với đường dẫn cài BC++3.1 (Đường dẫn đến thư mục INCLUDE và thư mục BIN của BC++3.1 trên máy đang sử dụng).

c) Một số lưu ý

Nên chia từng file theo từng nhóm hàm. Mỗi một project phải có tối thiểu 3 file như sau:

File header (*.h): Tạo thư viện tự định nghĩa. Chứa các khai báo nguyên mẫu hàm, kiễu dữ liệu, …

File cài đặt hàm (*.cpp): Chứa các cài đặt hàm theo nhóm. Nếu có sử dụng thư viện tự định nghĩa thì phải include file chứa thư viện đó vào.

File chứa hàm main() (m*.cpp): Chứa hàm chính (hàm main()). 

Khi cài đặt hay chỉnh sửa một hàm nào đó trước hết phải xem xét hàm đó thuộc nhóm hàm nào và sau đó mở file của nhóm tương ứng để hiệu chỉnh

d) Ví dụ minh họa

Viết chương trình nhập thông tin của học sinh gồm: họ tên học sinh, điểm văn và toán,  xuất thông tin và tính điểm trung bình cho học sinh đó.

Ta chia chức năng chương trình theo các nhóm chức năng để dễ quản lý, gồm các file sau:

  File hocsinh.h: Chứa các khai báo biến và nguyên mẫu hàm.

  File mhocsinh.cpp: Chứa hàm main().

  File xuat.cpp: Chứa các thao tác xuất thông tin học sinh, …

  File nhap.cpp: Chứa các thao tác nhập thông tin học sinh, …

  File tinhtoan.cpp: Chứa các thao tác tính điểm trung bình, … 

Bước 1: Tạo thư mục HOCSINH sẽ chứa toàn bộ các file của chương trình sẽ

được cài đặt (Ví dụ tạo ở ổ đĩa D:).

Bước 2: Khởi động Borland C++ 3.1.

Bước 3: Thay đổi đường dẫn đến thư mục HOCSINH vừa tạo.

Chọn thư mục HOCSINH

Hướng dẫn Debug, phương pháp Project, tập tin

Bước 4: Tạo Project: Đặt tên file project là hocsinh

Cài đặt file hocsinh.h trong thư mục HOCSINH.

# ifndef _HOCSINH_H

# define _HOCSINH_H

typedef struct HOCSINH

        {

          char hoten[30];

          int toan, van;

        };

void NhapHS(HOCSINH &hs);

float TinhDTB(HOCSINH hs);

void XuatHS(HOCSINH hs);

# endif

Bước 5: Thêm file vào Project.

Nhấn F3, đặt tên file mới là nhap.cpp và viết hàm nhập. Tương tự cho những file: xuat.cpp, tinhtoan.cpp và file mhocsinh.cpp.

Nội dung file nhap.cpp.

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

// Sử dụng kiểu dữ liệu HOCSINH và khai báo nguyên mẫu hàm

#include "hocsinh.h"

void NhapHS(HOCSINH &hs)

{

  printf("\nNhap vao ho ten hoc sinh: ");

  gets(hs.hoten);

  printf("\nNhap vao diem toan: ");

  scanf("%d", &hs.toan);

  printf("\nNhap vao diem van: ");

  scanf("%d", &hs.van);

}

Nội dung file xuat.cpp.

#include <conio.h>

#include <stdio.h>


// Sử dụng kiểu dữ liệu HOCSINH và khai báo nguyên mẫu hàm

#include "hocsinh.h"

void XuatHS(HOCSINH hs)

{

  printf("\nHo ten hoc sinh: %s", hs.hoten);

  printf("\nDiem toan: %d \nDiem van: %d", hs.toan, hs.van);

  printf("\nDiem trung binh: %.2f", TinhDTB(hs));

}

Nội dung file tinhtoan.cpp.

// Sử dụng kiểu dữ liệu HOCSINH và khai báo nguyên mẫu hàm

#include "hocsinh.h"

float TinhDTB(HOCSINH hs)

{

  return (hs.toan + hs.van)/2.0;

}

Nội dung file mhocsinh.cpp.

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

// Sử dụng kiểu dữ liệu HOCSINH và khai báo nguyên mẫu hàm

#include "hocsinh.h"

void main()

{

   clrscr();

   HOCSINH hs;

   NhapHS(hs);

   printf(“\nKet qua:\n”);

   XuatHS(hs);

   getch();

}

Nhấn F9 để biên dịch và kiểm lỗi.

Nhấn Ctrl + F9 để thực thi chương trình.

Ví dụ kết quả chạy chương trình

Nhap vao ho ten hoc sinh: Nguyen Van A

Nhap vao diem toan: 6

Nhap vao diem van: 5

Kết quả:

Ho ten hoc sinh: Nguyen Van A

Diem toan: 6

Diem van: 5

Diem trung binh: 5.50

Hướng dẫn Debug

Ôn tập lập trình C/C++

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Làm sao để xóa hoàn toàn dữ liệu trên Mac OS?

Làm sao để xóa hoàn toàn dữ liệu trên Mac OS?

Bạn có biết rằng lệnh Empty Trash (xóa sạch thùng rác) trên MacOS vẫn không hoàn toàn xóa hẳn những tập tin? Nếu vậy thì bạn yên tâm, hệ điều hành của “trái táo” đã chuẩn bị cho tình huống này.

Nook Tab Full Review And Price

Nook Tab Full Review And Price

The Nook Tablet, a competitor of the Amazon /kindle, just out of the bag is loaded with Android OS. The Nook Tablet is an heir to the Barnes and Noble throne after the Nook color, and is stealing the limelight.

Thao tác với Excel thay đổi hướng Enter

Thao tác với Excel thay đổi hướng Enter

Bạn có một bản tính có rất nhiều ô (cell), di chuyển giữa các ô nhanh nhất sẽ là rất có hiệu quả trong công việc

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung