Tập tành học AWS

AWS Cloud Practitioner (15 GIỜ)

AWS (Amazon Web Services) và FUNiX cung cấp chương trình Cloud Training Bootcamp thông qua các khóa học riêng biệt:

Date Time AWS Academy Cloud Foundations Duration
09/16/2022 20:00-22:00 Module 2 – Cloud Economics and Billing Module 3 – AWS Global Infrastructure Overview 2 Hours
09/14/2022 20:00-22:00 Training Orientation | Module 1 – Cloud Concepts Overview 2 Hours
09/19/2022 20:00-22:00 Module 4 – Cloud Security Module 5 – Networking and Content Delivery-Part1 2 Hours
09/21/2022 20:00-22:00 Module 5 – Networking and Content Delivery-Part2 Module 6 – Compute 2 Hours
09/23/2022 20:00-22:00 Module 7 – Storage Module 8 – Databases 2 Hours
09/26/2022 20:00-22:00 Module 9 – Cloud Architecture | Module 10 – Automatic Scaling and Monitoring 2 Hours
09/28/2022 20:00-22:00 Cloud Practitioner Exam Readiness 2 Hours
10/08/2022 20:00-22:00 Bài trắc nghiệm diễn ra trong 60 phút để đánh giá kiến thức sau khi hoàn thành các bài học. Bạn chỉ có thể thực hiện bài đánh giá cuối cùng này một lần duy nhất, hãy cân nhắc và chuẩn bị thật tốt nhé! Nếu bạn vượt qua bài đánh giá cuối cùng, bạn sẽ có thể đổi huy hiệu kỹ thuật số của mình trên Credly và đăng ký phiếu giảm giá 50% nếu bạn muốn tham gia kỳ thi chứng nhận. 2 Hours
10/15/2022 20:00-22:00 Kết thúc khóa học 2 Hours

AWS Associate Cloud Architect (23 GIỜ)

Date Time AWS Academy Cloud Foundations Duration
10/24/2022 20:00-22:00 Familiarization with Lab Grading System Module 1 – Welcome to AWS Academy Cloud Architecting Module 2 – Introducing Cloud Architecting 2 Hours
10/26/2022 20:00-22:00 Module 3 – Adding a Storage Layer 2 Hours
10/28/2022 20:00-22:00 Module 4 – Adding a Compute Layer 2 Hours
10/31/2022 20:00-22:00 Module 5 – Adding a Database Layer 2 Hours
11/02/2022 20:00-22:00 Module 6 – Creating a Networking Environment Module 7 – Connecting Networks 2 Hours
11/04/2022 20:00-22:00 Module 8 – Securing User and Application Access 2 Hours
11/07/2022 20:00-22:00 Module 9 – Implementing Elasticity, High Availability, and Monitoring Module 10 – Automating Your Architecture-part1 2 Hours
11/09/2022 20:00-22:00 Module 10 – Automating Your Architecture-part2 Module 11 – Caching Content 2 Hours
11/11/2022 20:00-22:00 Module 12 – Building Decoupled Architectures Module 13 – Building Microservices and Serverless Architectures-part1 2 Hours
11/14/2022 20:00-22:00 Module 13 – Building Microservices and Serverless Architectures-part2 Module 14 – Planning for Disaster Module 15 – Bridging to Certification and Exam Preparation 2 Hours
11/16/2022 20:00-22:00 Associate Solutions Architect Exam Readiness 2 Hours
11/26/2022 20:00-22:00 Bài trắc nghiệm diễn ra trong 60 phút để đánh giá kiến thức sau khi hoàn thành các bài học. Bạn chỉ có thể thực hiện bài đánh giá cuối cùng này một lần duy nhất, hãy cân nhắc và chuẩn bị thật tốt nhé! Nếu bạn vượt qua bài đánh giá cuối cùng, bạn sẽ có thể đổi huy hiệu kỹ thuật số của mình trên Credly và đăng ký phiếu giảm giá 50% nếu bạn muốn tham gia kỳ thi chứng nhận. Bài kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa
12/06/2022 20:00-22:00 Kết thúc khóa học *

Buổi 1: Giới thiệu về AWS

 • 1    Before and after AWS
 • 2    Các khái niệm cơ bản về AWS
 • 3    Tổng quan về các service và các thành phần trong hệ thống AWS
 • 4    IAM Service
 • 5    Các khái niệm cơ bản trong IAM
 • 6    Root account vs IAM user
 • 7    CLI

Buổi 2: S3-Part 1

 • 8    Amazon S3 là gì?
 • 9    Storage Type - Equivalent vs HDD, SSD, drive
 • 10    S3 Pricing tiers
 • 11    S3 Version Control
 • 12    S3 Lifecycle Management
 • 13    S3 Classes
 • 14    Lab: S3 Lab (Bucket, Object)

Buổi 3: S3 - Part 2

 • 15    Pre-Signed URL
 • 16    Static website hosting
 • 17    CloudFront
 • 18    Lab: Static website Hosting, Pre-Signed URL (Get, Put file from clientside)
 • 19    aws Lambda là gì
 • 20    S3 with Lambda

Buổi 4: EC2 - Part 1

 • 21    EC2 là gì
 • 22    Triển khai một server với EC2
 • 23    EC2 plan
 • 24    Thực hành: Tạo EC2 instance
 • 25    Volumes & Snapshots
 • 26    Using Boot Strap Scripts
 • 27    EC2 Instance Meta Data

Buổi 5: EC2 - Part 2

 • 28    AMI Types (EBS vs Instance Store)
 • 29    Snapshot
 • 30    Launch Template
 • 31    Thực hành: Cài code vào EC2, Using IAM Roles With EC2
 • 32    Thực hành lưu trữ EBS/Snapshot để khởi động lại EC2
 • 33    Auto Scaling & Health Checks
 • 34    Thực hành: Auto Scaling & Health Checks

Buổi 6: Database - Part 1

 • 35    Giới thiệu các loại database: DynamoDB Redshift, Aurora, Elasticache
 • 36    amazon rds là gì
 • 37    Tạo RDS
 • 38    RDS Backups, Multi-AZ & Read Replicas
 • 39    Thực hành: RDS, Connect từ EC2, workbech

Buổi 7: Database - Part 2

 • 40    Fully managed services
 • 41    NoSQL vs SQL
 • 42    Dynamo DB vs Redis, So sánh, price, durability Redis < Dynamo DB, performance Redis > Dynamo DB
 • 43    Thực hành tạo DB, tạo bảng, tạo record trên DynamoDB
 • 44    Thực hành kết nối S3 - Lambda - Dynamo

Buổi 8: DNS and Routing policies

 • 45    Manage DNS with AWS Route53
 • 46    Route 53 - EC2 Setup
 • 47    Routing Policy
 • 48    Route 53 Hands on
 • 49    Section Cleanup
 • 50    Route 53 Quiz
 • 51    API Gateway
 • 52    Thực hành Route53 - EC2
 • 53    Thực hành Route 53 - API Gateway - Lambda

Buổi 9: VPC

 • 54    VPC là gì
 • 55    Subnet in VPC
 • 56    Create Custom VPC - Hand-ons
 • 57    NAT
 • 58    Network ACLs
 • 59    Summary
 • 60    Basion Host
 • 61    VPC Flow Logs

Buổi 10: Load Balancer - HA

 • 62    Introduction to ELB
 • 63    HA Architecture
 • 64    Targe Group
 • 65    Load balancer types
 • 66    Load Balancer & Health checks - Hand-ons
 • 67    Advanced Load Balancer
 • 68    Thực hành: Load Balancers

Buổi 11: System Architecture

 • 69    Xây dựng hệ thống thực tế
 • 70    Tính toán chi phí phải trả hàng tháng cho bộ services trong hệ thống đã xây
 • Buổi 12: Application
 • 71    Decoupling Applications
 • 72    Amazon Simple Queue Service (SQS)
 • 73    Amazon Simple Notification Service (SNS)
 • 74    AWS Monitoring & Audit: CloudWatch, CloudTrail
 • 75    Hands on
 • 76    Integration Quiz

Buổi 13: Monolithic vs Microservice

 • 77    Beanstalk
 • 78    Thực hành Beanstalk
 • 79    Thực hành ECS và EC2
 • 80    ECS và EKS

Buổi 14: Security

 • 81    Giới thiệu một số mô hình quản lý tài khoản
 • 82    Các services đánh giá Security trên AWS

Buổi 15: Summary and Final Test

 • 83    Final Test
 • 84    Đưa ra các CaseStudy thực tế

Chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của AWS từ thở sơ khai tới hiện đại và thành công như ngày hôm nay.

 • 2003: Năm 2003, Chris Pinkham và Benjamin Black đã trình bày một bài báo về cơ sở hạ tầng nội bộ của Amazon trông như thế nào. Họ đề nghị bán nó như một dịch vụ và chuẩn bị một tình huống kinh doanh trên đó. Họ đã chuẩn bị một tài liệu dài sáu trang và xem qua nó để xem xét tiến hành nó hay không. Họ quyết định tiến hành tài liệu.
 • 2004: SQS là viết tắt của “Simple Queue Service” được chính thức ra mắt vào năm 2004. Một nhóm đã đưa ra dịch vụ này tại Cape Town, Nam Phi.
 • 2006: AWS (Amazon Web Services) chính thức ra mắt.
 • 2007: Năm 2007, hơn 180.000 developer đã đăng ký AWS.
 • 2010: Năm 2010, các dịch vụ web bán lẻ amazon.com được chuyển sang AWS, tức là amazon.com hiện đang chạy trên AWS.
 • 2011: AWS gặp phải một số vấn đề lớn. Một số phần của khối lượng EBS (Elastic Block Store) đã bị kẹt và không thể đọc và ghi các yêu cầu. Phải mất hai ngày để vấn đề được giải quyết.
 • 2012: AWS tổ chức sự kiện khách hàng đầu tiên được gọi là hội nghị re: Invent. Hội nghị tái phát minh đầu tiên diễn ra trong đó các sản phẩm mới được đưa ra. Trong AWS, một vấn đề lớn khác đã xảy ra ảnh hưởng đến nhiều trang web phổ biến như Pinterest, Reddit và Foursquare.
 • 2013: Năm 2013, các chứng chỉ đã được đưa ra. AWS đã bắt đầu chương trình cấp chứng chỉ dành cho các kỹ sư phần mềm có chuyên môn về điện toán đám mây.
 • 2014: AWS cam kết đạt được 100% việc sử dụng năng lượng tái tạo cho dấu ấn toàn cầu của mình.
 • 2015: AWS phá vỡ doanh thu và đạt tới $ 6 Tỷ USD mỗi năm. Doanh thu tăng trưởng 90% mỗi năm.
 • Năm 2016: Đến năm 2016, doanh thu tăng gấp đôi và đạt $ 13 Tỷ USD mỗi năm.
 • Năm 2017: Năm 2017, AWS re: creative phát hành một loạt các Dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo, nhờ đó doanh thu của AWS tăng gấp đôi và đạt 27 tỷ USD mỗi năm.
 • 2018: Vào năm 2018, AWS đã đưa ra Chứng chỉ Chuyên môn về Máy học . Nó tập trung nhiều vào việc tự động hóa Trí tuệ nhân tạo và Máy học.
Fivestar: 
Average: 4.8 (6 votes)