Giới thiệu các hàm xử lý chuỗi trong SQL 2005 VÀ SQL 2008

Giới thiệu các hàm xử lý chuỗi trong SQL 2005 VÀ SQL 2008

1.hàm Ascii

 • Mã:Ascii
  • trả về mã ascii của ký tự
 • select ascii('A')
  • kết quả: 65

2.hàm Char

 • Mã:Char
  • trả về ký tự của mã ASCII
 • select char(65)
  • kết quả: A

3.hàm charindex

 • Mã:charindex
  • trả về vị trí xuất hiện của 1 chuỗi con trong 1 chuỗi bắt đầu từ 1 vị trí xác định
 • select charindex('abc','cabcaaaa',2)
  • giải thích: từ vị trí số 2 của chuỗi 'cabcaaaa' tức là từ ký tự 'a' trở đi tìm vị trí xuất hiện của chuỗi 'abc'
  • kết quả là chuỗi 'abc' xuất hiện ở vị trí ký tự thứ 2 của chuỗi 'cabcaaaa

4.hàm Left

 • Mã:left
  • lấy ra n ký tự đầu tiên của chuỗi.
 • select left('123456',3)
 • ví dụ: lấy ra 3 ký tự đầu tiên của chuỗi '123456'
 • kết quả: '123'

5. hàm Right

 • Mã:right
  • lấy ra n ký tự cuối cùng của chuỗi
 • ví dụ: lấy ra 3 ký tự cuối cùng của chuỗi '123456'
 • select right('123456',3)
  • kết quả: '456'

6. hàm Len

 • Mã:len()
  • trả về số lượng ký tự hay độ dài của chuỗi
 • select len('abcd')
  • kết quả: 4

7. hàm Lower

 • Mã:lower
  • viết thường tất cả các ký tự
 • select lower('aaBBcCdGG')
  • kết quả: aabbccdgg

8. hàm Upper

 • Mã:upper
  • viết hoa tất cả các ký tự
 • select upper('aaBBcCdGG')
  • kết quả: AABBCCDGG

9. hàm LTrim

 • Mã:Ltrim
  • Xóa tất cả các ký tự rỗng, khoảng trắng ở ĐẦU chuỗi.
 • select Ltrim(' abc ')
  • kết quả: 'abc '

10. hàm RTrim

 • Mã: Rtrim
  • Xóa tất cả các ký tự rỗng, khoảng trắng ở CUỐI chuỗi.
 • select Rtrim(' abc ')
  • kết quả: ' abc'

11. hàm PatIndex

Mã: patindex 
- trả về vị trí xuất hiện của 1 mẫu trong 1 chuỗi 
SELECT PATINDEX('%ensure%', 'please ensure the door is locked')
 • kết quả: 8
 • note: sử dụng ký tự _ để thay thế cho 1 ký tự bất kỳ
SELECT PATINDEX('%en_ure%', 'please ensure the door is locked')
 • kết quả vẫn là: 8

12. hàm Quote

 • Mã:quotename
 • trích dẫn
 • select quotename('hanh trang lap trinh dot com')
 • kết quả: [hanh trang lap trinh dot com]
 • có thể đổi ký tự trích dẫn khác như :ngoặc đơn ( hay dấu nháy '
 • select quotename('hanh trang lap trinh dot com',')')
 • kết quả: (hanh trang lap trinh dot com)

13. hàm Replace

 • Mã:replace
  • thay thế tất cả các chuỗi con nào đó trong 1 chuỗi thành 1 chuỗi con khác
 • select replace('hanh trang lap trinh dot com accom','com','net')
  • Tất cả các từ 'com' trong chuỗi sẽ được thay bằng từ 'net'
  • Kết quả: hanh trang lap trinh dot net acnet

14. hàm replicate

 • Mã:replicate
  • nhân 1 chuỗi lên nhiều lần
 • select replicate('acb',5)
  • chuỗi 'acb' được lặp lại 5 lần.
  • kết quả: acbacbacbacbacb

15. hàm Reverse

 • Mã: reverse
  • quay ngược chuỗi lại
 • select reverse('abcdef')
  • kết quả: fedcba

16. hàm Space

 • Mã:space
  • trả về 1 chuỗi gồm n ký tự khoảng trắng.
 • select 'a' +space(54) +'b'
  • kết quả: 'a b'
  • ký tự a + 54 ký tự khoảng trắng + ký tự b

17. hàm Str

 • Mã:Str
 • chuyển một số thành một chuỗi. Hàm này rắc rối, mình chưa biết ích lợi để làm gì nữa.
 • select str(5.333333,20,2)
 • giải thích: chuyển số 5.333333 thành chuỗi có độ dài là 20 ký tự, chỉ lấy 2 ký tự thập phân sau dấu '.'
 • nếu số trên khi chuyển thành chuỗi mà chưa đủ 20 ký tự thì sẽ tự thêm các khoảng trắng vào phía trước sao cho đủ 20 ký tự.
 • kết quả: ' 5.33'
 • nếu số lượng chữ số phần nguyên của số mà nhiều hơn độ dài chuỗi trả về thì sẽ trả về các giá trị là ký tự '*'
 • select str(5555.333333,3,2)
 • kết quả trả về là 3 ký tự '*' : '***' vì độ dài chuỗi trả về là 3 trong khi số lượng chữ số phần nguyên là 4.

18. hàm Stuff

 • Mã:stuff
  • hàm này sẽ thay thế n ký tự bắt đầu từ 1 vị trí xác định bằng 1 chuỗi muốn thay vào
 • SELECT STUFF('abcdef', 2, 3, 'ijklmn');
  • giải thích: từ vị trí 2 tức là ký tự 'b' lấy ra 3 ký tự -> 'bcd' và thay thế bằng 'ijklmn'
  • kết quả: aijklmnef

19. hàm Substring

 • Mã:substring
  • cắt ra 1 chuỗi nhỏ từ chuỗi ban đầu
 • select substring('abcdefgh',2,5)
  • giải thích: từ vị trí thứ 2 lấy ra 5 ký tự liên tiếp
  • kết quả: bcdef

20. hàm Unicode

 • Mã:unicode
  • trả về giá trị unicode của ký tự đầu tiên của chuỗi
 • select unicode(N'Áac')
  • kết quả: 193

21. hàm NChar

 • Mã:Nchar
  • trả về ký tự unicode của mã unicode
 • select Nchar( unicode(N'Áac'))
  • select Nchar( 193)
  • kết quả cả 2 câu truy vấn đề là : Á

22. hàm Soundex

 • Mã:soundex
  • Soundex là một thuật toán ngữ âm để liệt kê các từ theo âm sắc, theo cách phát âm của tiếng Anh. Mục đích là mã hóa những từ có cùng cách phát âm qua những đặc trưng giống nhau, từ đó người ta có thể tìm được một từ nào đó dù có sai sót nhỏ trong chính tả từ đó
 • select soundex('Brothers')
  • kết quả là 1 chuỗi gồm 4 ký tự: B636. Ký tự đầu tiên của kết quả cũng chính là ký tự đầu tiên của chuỗi ban đầu

23. hàm Difference

 • Mã:difference
  • Hàm trả về số lượng ký tự giống nhau của 2 chuỗi sau khi đã mã hóa soundex. Giá trị kết quả nằm trong khoảng từ 0 đến 4
 • Select difference('Brothers','Brothers')
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5 (3 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Tìm kiếm bất động sản

 

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Best practice về Security cho Drupal SQL Injection

Best practice về Security cho Drupal SQL Injection

Noted PHP numinary Anthony Ferrara discusses emulated prepared statements in relation to the recent Drupal security issues.

Tìm hiểu Drupal 8 multilingual tidbits 16: configuration translation development

Tìm hiểu Drupal 8 multilingual tidbits 16: configuration translation development

We used your main site configuration file as an example in the previous article. Let's review that again (system.site.yml):

Vô hiệu hoá các dịch vụ không mong muốn trong window 7

Trong phần 2 của loạt bài “17 cách để tăng tốc Windows 7″, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm 6 cách để tăng tốc hiệu quả Windows 7 trên máy tính của mình.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung