Cài đặt chương trình mô phỏng thuật toán Dijkstra bằng Pascal

Cài đặt chương trình mô phỏng thuật toán Dijkstra bằng Pascal

Về thuật toán Dijkstra có 2 loại

 • Tìm đường đi ngắn nhất từ 1 đỉnh nguồn tới 1 đỉnh đích
 • Tìm đường đi ngắn nhất từ 1 đỉnh nguồn tới các đỉnh còn lại của đồ thị.

– Dùng 1 mảng Len[] – Len[i] là khoảng cách ngắn nhất từ đỉnh a tới đỉnh i.

– Dùng 1 mảng S đánh dấu các đỉnh i đặc biệt (các đỉnh i mà thời điểm hiện tại thì đường đi từ a tới i là ngắn nhất).

– Dùng mảng P[] đánh dấu đường đi. P[j] = i nếu i là đỉnh đi trước j trong đường đi ngắn nhất.

– Đặt lại giá trị vô cùng cho các cặp đỉnh không có đường đi.

– Khởi tạo tất cả các đường đi từ a đên các đỉnh khác bằng vô cùng.

– Khởi tạo đường đi từ a đến chính a = 0.

– Duyệt hết các đỉnh V của đồ thị

 • Tìm đỉnh i chưa nằm trong S mà đường đi từ a tới i là ngắn nhất để đưa vào S. Nếu không tìm được đỉnh nào nghĩa là đã duyệt hết các đỉnh có thể đi mà vẫn chưa thấy đỉnh đích => không thể đi được.
 • Nếu tìm được đỉnh i thì duyệt tất cả các đỉnh j chưa nằm trong S. Nếu Len[i] + G[i][j] < Len[j] (trong đó G[i][j] là khoảng cách từ đỉnh i tới đỉnh j) thì gán Len[j] = Len[i] + G[i][j]; và đánh dấu đường đi P[j] = i.

Lưu ý: Do trong C, mảng bắt đầu từ 0. Do vậy các đỉnh khi tính toán thì sẽ tính từ đỉnh 0 đến đỉnh n-1. Tuy nhiên khi hiển thị ra thì vẫn phải là từ đỉnh 1 đến n và trong file input.inp thì đỉnh đầu và đỉnh cuối cũng sẽ được tính từ 1 đến n. Do đó trong code trước khi tính toán ta cần giảm đỉnh đầu và đỉnh cuối đi 1 đơn vị. Sau khi tính toán xong thì khi xuất kết quả lại cần tăng các đỉnh trong đường đi tìm được lên 1 đơn vị để hiển thị đúng (VD ta muốn tính đường đi từ đỉnh 4 đến đỉnh 8, thì đỉnh 4 tương ứng với vị trí thứ 3 trong mảng, đỉnh 8 ứng với vị trí thứ 7 nên ta cần giảm 4 xuống 3, 8 xuống 7 để tính toán. Khi tìm được đường đi, giả sử là 3 -> 5 -> 4 -> 7 thì phải in ra là 4 -> 6 -> 5 -> 8).

Chúng ta sẽ đi thực hành với đồ thị sau theo 2 code là làm ngay trong main và thực hiện theo các hàm:

Thuật toán Dijkstra

file input.inp: hàng đầu tiên thể hiện có 8 điểm, đi từ điểm 4 đến điểm 8. ma trận 8×8 ở dưới là ma trận kề của đồ thị.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
8 4 8
0 3 5 2 0 0 0 0
3 0 1 0 7 0 0 0
5 1 0 4 0 1 0 0
2 0 4 0 0 3 6 0
0 7 0 0 0 2 0 3
0 0 1 3 2 0 4 6
0 0 0 6 0 4 0 5
0 0 0 0 3 6 5 0

Cài đặt bằng Pascal

const INP = 'input.txt';
var
    f : text;
    n, i, j, a, b, sum : integer;
    len, s, p : array[1..1000] of integer;
    G : array[1..100,1..100] of integer;
BEGIN

    {doc du lieu tu tep}
    assign(f, INP);
    reset(f);

    readln(f, n, a, b);
    writeln(n, ' ', a, ' ', b);
    sum :=0;
    for i:=1 to n do
    begin
        for j:=1 to n do
        begin
            read(f, G[i, j]);
            sum := sum + G[i, j];
        end;
        readln(f);
    end;

    {dat vo cung cho tat ca cap dinh khong co duong di}
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            if (i <> j) and (G[i, j] = 0) then
                G[i, j] := sum;

    for i:=1 to n do
    begin
        len[i] := sum; {khoi tao do dai tu a toi moi dinh la vo cung}
        s[i] := 0;   {danh sach cac diem da xet}
        p[i] := a;   {diem bat dau cua moi dinh la a}
    end;          {do dai tu a den a la 0}
    len[a] := 0;

    while (s[b] = 0) do   {trong khi dinh b chua duoc duyet}
    begin
        for i:=1 to n do  {tim 1 dinh chua xet ma co the di tu a den no}
        begin
            if (s[i]=0) and (len[i] < sum) then
            begin
                break;
            end;
        end;
        if i>n then   {khong tim thay dinh nao, dung lai}
        begin
            break;
        end;

        for j:=1 to n do   {tim dinh ma duong di tu a den no la nho nhat}
            if (s[j] = 0) and (len[i] > len[j]) then i := j;

        s[i] := 1;      {danh dau da duyet}

        for j:=0 to n do   {tinh lai duong di den cac dinh chua xet}
            if (s[j] = 0) and (len[i] + G[i, j] < len[j]) then
            begin
                len[j] := len[i] + G[i, j];
                p[j] := i;
            end;
    end;

    i := b;
    while(i <>a) do
    begin
        write(i, ' <-- ');
        i := p[i];
    end;
    writeln(a);
END.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 3.7 (20 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
“Dám” tuyển kỹ sư Apple, nhân viên Google bị sa thải

“Dám” tuyển kỹ sư Apple, nhân viên Google bị sa thải

Việc này diễn ra ngay sau khi cố Tổng Giám đốc Apple, ông Steve Jobs, gửi email “cảnh báo” Giám đốc điều hành Eric Schmidt của Google.

Seo top

Những gói dịch vụ SEO khác

Tiến hành SEO audit đánh giá hiện trạng website và phân tích 10 đối tủ cạnh tranh (2 tuần) và phân tích thị trường, khách hàng, lập kế hoạch online marketing ngắn và dài hạn, xác định mục tiêu chiến dịch, phương pháp đo lường, chọn lựa  phương pháp đo lường hiệu quả

Chrome giật ngôi vương của Internet Explorer chỉ trong 1 ngày

Chrome giật ngôi vương của Internet Explorer chỉ trong 1 ngày

Chrome bất ngờ vượt mặt Internet Explorer để trở thành trình duyệt phổ biến nhất thế giới trong ngày 18/3, tuy nhiên ngay sau đó IE lại trở về vị trí thứ nhất quen thuộc của mình.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services