Lập trình Pascal

07 Sep
VCT In ra màn hình số lớn nhất trong xâu đó

VCT In ra màn hình số lớn nhất trong xâu đó

Viết chương trình nhập vào một xâu. In ra màn hình số lớn nhất trong xâu đó

Read More
02 Sep
Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự, xóa tất cả các khoảng trắng trong xâu.

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự, xóa tất cả các khoảng trắng trong xâu

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự, xóa tất cả các khoảng trắng trong xâu.

Read More
02 Sep
Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự in xâu đó sang chữ thường

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự in xâu đó sang chữ thường

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự in xâu đó sang chữ thường

Read More
02 Sep
Chèn thêm một phần tử X, sao cho dãy vẫn giữ nguyên trật tự sắp xếp

Chèn thêm một phần tử X, sao cho dãy vẫn giữ nguyên trật tự sắp xếp

Viết chương trình nhập mảng A gồm N phần tử. Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần. Chèn thêm một phần tử X, sao cho dãy vẫn giữ nguyên trật tự sắp xếp

Read More
02 Sep
Nhập vào vị trí K xóa ở vị trí K trong mảng một chiều Pascal

Nhập vào vị trí K xóa ở vị trí K trong mảng một chiều Pascal

Viết chương trình nhập mảng A gồm N phần tử. Nhập vào vị trí K xóa ở vị trí K

Read More
02 Sep
In ra màn hình thông báo dãy đan dấu hoặc dãy không đan dấu

In ra màn hình thông báo dãy đan dấu hoặc dãy không đan dấu

Viết chương trình nhập vào mảng A gồm N phần tử. In ra màn hình thông báo dãy đan dấu hoặc dãy không đan dấu

Read More
31 Aug
Chèn phần tử, xóa phần tử trong mảng một chiều Pascal

Chèn phần tử, xóa phần tử trong mảng một chiều Pascal

Viết chương trình nhập mảng gồm n (n<=100) phần tử rồi chèn vào một số bất kỳ vào một vị trí nào đó trong mảng, số cần chèn và vị trí chèn nhập từ bàn phím.

Read More
31 Aug
Viết chương trình nhập A gồm N phần tử chèn thêm x vào vị trí đầu tiên

Viết chương trình nhập A gồm N phần tử chèn thêm x vào vị trí đầu tiên

Viết chương trình nhập A gồm N phần tử chèn thêm 1 phần tử x vào vị trí đầu tiên

Read More
23 Dec
Pascal - Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100)

Pascal - Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100)

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2 ...AN có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những thông tin sau:

Read More
14 May
Bài toán tính x^y với x, y là số thực trong Pascal
14 May
Tính x^n với n là số nguyên không âm trong Pascal
01 Feb
tong hop bai tap pascal

Tổng hợp bài tập Pascal có giải, từ dễ đến khó cho lớp 8 và lớp 11

Dưới đây là tổng hợp một số bài tập Pascal từ cơ bản đến phức tạp hy vọng việc học của bạn sẽ dễ dàng hơn đôi chút.

Read More
01 Feb
DOSBox Pascal

Download DOSBox Pascal và cài DOSBox Pascal trên Windows 10

Bộ cài Pascal dưới đây đã tích hợp sẵn DOSBox, vì thế việc cài Pascal trên Windows sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, bất kể bạn cài Pascal trên Windows 10, 8/8.1 hay Windows 7

Read More
01 Feb
Pascal nhập vào 1 dãy số nguyên và in ra mỗi số trên 1 hàng

Pascal nhập vào 1 dãy số nguyên và in ra mỗi số trên 1 hàng

Đề bài Pascal nhập vào 1 dãy số nguyên và in ra mỗi số trên 1 hàng

Read More
06 Jan
Viết chương trình tính n! với yêu cầu sử dụng hàm để tính giai thừa

Pascal - Sử dụng Procedure viết chương trình tính n!

Viết chương trình tính n! với yêu cầu sử dụng hàm để tính giai thừa

Read More

Các trang

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung

Bài bình luận gần đây