Chèn phần tử, xóa phần tử trong mảng một chiều Pascal

Chèn phần tử, xóa phần tử trong mảng một chiều Pascal

Viết chương trình nhập mảng gồm n (n<=100) phần tử rồi chèn vào một số bất kỳ vào một vị trí nào đó trong mảng, số cần chèn và vị trí chèn nhập từ bàn phím.

Program Chen;

Uses crt;

Var i,spt, so,vitri: Integer;

A: Array[1..100] Of Integer;

Begin

  Clrscr;

  Writeln(' + CHEN MOT SO VAO MANG +');

  Writeln('-------------------------------');

  Write('-Co bao nhieu phan tu-: ');

  Readln(spt);

  For i:=1 To spt Do

   Begin

    Write('-Phan tu A[',i,']= '); Readln(a[i]);

   End;

  Writeln; Writeln('--MANG TRUOC KHI CHEN--');

  For i:=1 To spt Do Write(a[i]: 6); Writeln;

  Write('-Can che so: ');

  Readln(so); Write('-Vao vi tri: ');

  Readln(vitri);

  For i:=spt+1 Downto Vitri+1 Do  Writeln;

  a[i]:=a[i-1]; a[vitri]:=so; spt:=spt+ 1;

  Writeln('MANG SAU KHI CHEN');

  Readln;

  For i:=1 To spt Do Write(a[i]: 6);

End.

Viết chương trình nhập mảng gồm n (n<=100)phần tử rồi xóa đi một phần tử nào đó có vị trí nhập từ bàn phím

Program Xoa_Pt;

Var i,spt,vitri: Integer;

a: Array[1..100] Of Integer;

Begin

Writeln('--XOA PHAN TU TRONG MANG--');

Writeln('------------------------------------------------------');

Writeln;

Write('-Mang co bo nhieu phan tu- ');

Readln(spt);

For i:=1 To spt Do

Begin

Write('-Phan tu A[',i: 2,']= ');

Readln(A[i]);

End;

Writeln;

Writeln(' --MANG TRUOC KHI XOA--');

Writeln('--------------------------------------------------------');

Writeln;

For i:=1 To spt Do Write(a[i]: 6);

Writeln;

Writeln;

Write('-Vi tri muon xoa: '); Readln(vitri);

For i:=vitri to spt - 1 Do a[i]:=a[i+1];

spt:=spt - 1;

Writeln;

Writeln(' MANG SAU KHI XOA');

Writeln('- -----------------------------------');

Writeln;

For i:=1 to spt Do Write(a[i]: 6);

Writeln; Writeln;

Writeln(' Bam phim de ket thuc ');

Readln

End.

Viết chương trình nhập mảng gồm n (n<=100)phần tử rồi xóa đi những phần tử trùng nhau trong mảng và in ra màn hình phần tử sau khi đã bỏ bớt.

Program Bo_so_trung;

Uses crt;

Const Max=100;

Var A: Array[1..Max] Of Integer;

i,j,k,n: Integer;

Begin

Writeln('XOA BO CAC SO TRUNG NHAU');

Writeln('-----------------------------------------------');

Writeln;

Write('-Nhap so phan tu mang: '); Readln(n);

For i:=1 To N Do

Begin

Write('-Phan tu A[',i,']= ');

Readln(a[i]);

End;

i:=2;

While i <= N Do

Begin

j:=1;

While a[j] <> a[i] Do

j:=j+1;

If j < i Then

Begin

For k:=i to n-1 Do

a[k]:=a[k+1];

n:=n-1;

End

Else

i:=i+1;

End;

Writeln;

Write('-Mang con lai: ');

For i:=1 to n Do Write(a[i]: 8);

Writeln;

Writeln(' Bam phim de ket thuc ');

Readln

End.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7.9 (8 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Facebook chuyển tới đại bản doanh mới 03/2015

Facebook chuyển tới đại bản doanh mới 03/2015

Tất cả nhân viên của Facebook chính thức làm việc từ hôm nay tại trụ sở mớ

Chạy Android trên Netbook hoặc Desktop

Chạy Android trên Netbook hoặc Desktop

Android đang là hệ điều hành số một trên các thiết bị di động. Là một người yêu công nghệ chắc hẳn bạn cũng muốn dùng thử qua hệ điều hành này.

Kindle Fire

Kindle Fire HD - Bước bước đột phá so với phiên bản tiền nhiệm

Kindle Fire HD 7 inch được xem là bước đột phá so với phiên bản tiền nhiệm, mang đến một số cải tiến về công nghệ cũng như được thiết kế hướng đến bất kì đối tượng nào.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung