Chèn phần tử, xóa phần tử trong mảng một chiều Pascal

Chèn phần tử, xóa phần tử trong mảng một chiều Pascal

Viết chương trình nhập mảng gồm n (n<=100) phần tử rồi chèn vào một số bất kỳ vào một vị trí nào đó trong mảng, số cần chèn và vị trí chèn nhập từ bàn phím.

Program Chen;

Uses crt;

Var i,spt, so,vitri: Integer;

A: Array[1..100] Of Integer;

Begin

  Clrscr;

  Writeln(' + CHEN MOT SO VAO MANG +');

  Writeln('-------------------------------');

  Write('-Co bao nhieu phan tu-: ');

  Readln(spt);

  For i:=1 To spt Do

   Begin

    Write('-Phan tu A[',i,']= '); Readln(a[i]);

   End;

  Writeln; Writeln('--MANG TRUOC KHI CHEN--');

  For i:=1 To spt Do Write(a[i]: 6); Writeln;

  Write('-Can che so: ');

  Readln(so); Write('-Vao vi tri: ');

  Readln(vitri);

  For i:=spt+1 Downto Vitri+1 Do  Writeln;

  a[i]:=a[i-1]; a[vitri]:=so; spt:=spt+ 1;

  Writeln('MANG SAU KHI CHEN');

  Readln;

  For i:=1 To spt Do Write(a[i]: 6);

End.

Viết chương trình nhập mảng gồm n (n<=100)phần tử rồi xóa đi một phần tử nào đó có vị trí nhập từ bàn phím

Program Xoa_Pt;

Var i,spt,vitri: Integer;

a: Array[1..100] Of Integer;

Begin

Writeln('--XOA PHAN TU TRONG MANG--');

Writeln('------------------------------------------------------');

Writeln;

Write('-Mang co bo nhieu phan tu- ');

Readln(spt);

For i:=1 To spt Do

Begin

Write('-Phan tu A[',i: 2,']= ');

Readln(A[i]);

End;

Writeln;

Writeln(' --MANG TRUOC KHI XOA--');

Writeln('--------------------------------------------------------');

Writeln;

For i:=1 To spt Do Write(a[i]: 6);

Writeln;

Writeln;

Write('-Vi tri muon xoa: '); Readln(vitri);

For i:=vitri to spt - 1 Do a[i]:=a[i+1];

spt:=spt - 1;

Writeln;

Writeln(' MANG SAU KHI XOA');

Writeln('- -----------------------------------');

Writeln;

For i:=1 to spt Do Write(a[i]: 6);

Writeln; Writeln;

Writeln(' Bam phim de ket thuc ');

Readln

End.

Viết chương trình nhập mảng gồm n (n<=100)phần tử rồi xóa đi những phần tử trùng nhau trong mảng và in ra màn hình phần tử sau khi đã bỏ bớt.

Program Bo_so_trung;

Uses crt;

Const Max=100;

Var A: Array[1..Max] Of Integer;

i,j,k,n: Integer;

Begin

Writeln('XOA BO CAC SO TRUNG NHAU');

Writeln('-----------------------------------------------');

Writeln;

Write('-Nhap so phan tu mang: '); Readln(n);

For i:=1 To N Do

Begin

Write('-Phan tu A[',i,']= ');

Readln(a[i]);

End;

i:=2;

While i <= N Do

Begin

j:=1;

While a[j] <> a[i] Do

j:=j+1;

If j < i Then

Begin

For k:=i to n-1 Do

a[k]:=a[k+1];

n:=n-1;

End

Else

i:=i+1;

End;

Writeln;

Write('-Mang con lai: ');

For i:=1 to n Do Write(a[i]: 8);

Writeln;

Writeln(' Bam phim de ket thuc ');

Readln

End.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7.9 (8 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Nút Google+ Cho Kết Quả Tìm Kiếm Hình Ảnh

Nút Google+ Cho Kết Quả Tìm Kiếm Hình Ảnh

Khi bạn rê chuột qua một kết quả tìm kiếm hình ảnh Google, bạn sẽ thấy một nút +1 mà cho phép bạn giới thiệu hình ảnh những người mà theo trong Google + tại một số điểm

Facebook sẽ làm gì với tài khoản của người đã khuất

Facebook sẽ làm gì với tài khoản của người đã khuất

Ngoài ra, một số điểm mà Facebook không liệt kê có thể kể tới như thông tin về nghề nghiệp

Giới thiệu 5 Hurdles cần phải biết tại Drupal 8

Giới thiệu 5 Hurdles cần phải biết tại Drupal 8

This means that if you have a 5-year-old Drupal 6 site, you will find major value in upgrading directly to Drupal 8. Many other benefits can justify the cost, including an easier to administer, responsive site.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services