Viết chương trình tính đường đi ngắn nhất - đường đi Hamiton cho nhân viên

Viết chương trình tính đường đi ngắn nhất - đường đi Hamiton cho nhân viên

Nhân viên giao bánh piza phải giao bánh cho N khách hàng. Từ cửa hàng bánh , anh ta phải đi giao bánh cho N khách hàng sau đó trở về nhà của mình. Vị trí của của hàng bánh, nhà của anh ta và của khách hàng theo mẫu sau (x,y). Khoảng cách giữa 2 vị trí (x1,y1) và (x2,y2) được tính theo công thức sau: |x1-x2| + |y1-y2|.

Hãy viết chương trình tính đường đi ngắn nhất cho nhân viên trên.

[Input]

Có 10 test case được chứa trong file dữ liệu đầu vào OPTIMALPATH.INP. Dòng đầu ghi số khách hàng N. Dòng sau ghi vị trí (x,y) của văn phòng, nhà của nhân viên và của N khách hàng.

[Output]

Ghi ra file OPTIMALPATH.OUT đường đi ngắn nhất cho mỗi test case. Với mỗi test case được bắt đầu bằng #C.

[I/O example]

5
0 0 100 100 70 40 30 10 10 5 90 70 50 20
6
88 81 85 80 19 22 31 15 27 29 30 10 20 26 5 14
7
22 47 72 42 61 93 8 31 72 54 0 64 26 71 93 87 84 83
8
30 20 43 14 58 5 91 51 55 87 40 91 14 55 28 80 75 24 74 63
9
3 9 100 100 16 52 18 19 35 67 42 29 47 68 59 38 68 81 80 37 94 92
10
39 9 97 61 35 93 62 64 96 39 36 36 9 59 59 96 61 7 64 43 43 58 1 36
10
26 100 72 2 71 100 29 48 74 51 27 0 58 0 35 2 43 47 50 49 44 100 66 96
10
46 25 16 6 48 82 80 21 49 34 60 25 93 90 26 96 12 100 44 69 28 15 57 63
10
94 83 72 42 43 36 59 44 52 57 34 49 65 79 14 20 41 9 0 39 100 94 53 3
10
32 79 0 0 69 58 100 31 67 67 58 66 83 22 44 24 68 3 76 85 63 87 7 86

[Output]

#1 200
#2 304
#3 265
#4 307
#5 306
#6 366
#7 256
#8 399
#9 343
#10 391

Chương trình cài đặt.

#include<iostream>

#define myABS(value) ((value < 0) ? -(value) : (value))

using namespace std;

int matrix[12][12];

int position[12][2];

int minPath;

bool isVisited[12];

int customerNo;

void DFS(int vertice, int pathLength, int verticeCount){

 if(verticeCount == customerNo+1){

 if(pathLength + matrix[vertice][1] < minPath){

  minPath = pathLength + matrix[vertice][1];

 }

 return;

 }

 for(int i=2;i<customerNo+2;i++){

 if(!isVisited[i] && i != vertice && pathLength + matrix[vertice][i] < minPath){

  isVisited[i] = true;

  DFS(i, pathLength + matrix[vertice][i], verticeCount+1);

  isVisited[i] = false;

 }

 }

}

int main(){

 freopen("OPTIMALPATH.INP","r",stdin);

 freopen("OPTIMALPATH.OUT","w", stdout);

 customerNo;

 int tc;

 for(tc=1;tc<=10;tc++){

 cin>>customerNo;

 for(int i=0;i<customerNo + 2;i++){

  cin>>position[i][0]>>position[i][1];

 }

 for(int i=0;i<customerNo+1;i++){

  for(int j=i;j<customerNo+2;j++){

  if(i==j){

   matrix[i][j]=0;

  }else{

   matrix[i][j] = matrix[j][i] = myABS(position[i][0] - position[j][0]) + myABS(position[i][1] - position[j][1]);

  }

  }

 }

 minPath = 1000000000;

 for(int i=0;i<customerNo+2;i++) isVisited[i] = false;

 isVisited[0] = true;

 DFS(0,0,1);// office's index.

 cout<<"#"<<tc<<" "<<minPath<<endl;

 

 }


 return 0;

}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (7 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hiển thị Bootstrap Components sử dụng Views Bootstrap

Hiển thị Bootstrap Components sử dụng Views Bootstrap

Bootstrap is a mobile first front-end framework that allows a developer to build websites quickly. The framework comes with a lot of reusable CSS styles, components and jQuery plugins.

16 cách quảng cáo tiết kiệm chi phí

16 cách quảng cáo tiết kiệm chi phí

Bạn có thể in kèm theo những thông tin đặc biệt về sản phẩm, dịch vụ hay khuyến mãi trong cửa hàng hay hệ thống cửa hàng của bạn.

PHP – Ruby – Python

Sự khác nhau giữa các ngôn ngữ PHP – Ruby – Python

Cũng giống như Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật… trong lập trình cũng có rất nhiều ngôn ngữ. Mỗi ngôn ngữ đều có những ưu điểm, khuyết điểm, và các thế mạnh cũng như môi trường, mục đích sử dụng khác nhau

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung