Tổng hợp bài tập Pascal có giải, từ dễ đến khó cho lớp 8 và lớp 11

Tổng hợp bài tập Pascal có giải, từ dễ đến khó cho lớp 8 và lớp 11

Pascal là ngôn ngữ khá cũ, trong thực tế nó không còn được sử dụng phổ biến như trước nữa. So với các ngôn ngữ lập trình script hiện đại thì Pascal khá dài dòng, mức độ trừu tượng cao và cách code khá giống với ngôn ngữ lập trình C. Hầu hết các chương trình C đều có thể dịch được sang Pascal mà chỉ bị thay đổi về cú pháp chứ không làm thay đổi cấu trúc. Mà C thì là một trong những ngôn ngữ lập trình rất phổ biến, do đó nắm được Pascal bạn sẽ tiếp cận C tốt hơn. Nó cũng buộc bạn phải luôn nghĩ về kiểu dữ liệu, điều này sẽ giúp các lập trình viên mới học được một thói quen tuyệt vời khi code.

Và vì không có nhiều giá trị thương mại, Pascal được sử dụng chủ yếu để dạy nhập môn lập trình hoặc dành cho những người yêu thích Pascal tìm tòi. Nếu bạn thích lập trình, mới học nhưng không "hấp thụ" được Pascal có thể thử Python nhé.

Dưới đây là tổng hợp một số bài tập Pascal từ cơ bản đến phức tạp hy vọng việc học của bạn sẽ dễ dàng hơn đôi chút.

Bài 1: In số chẵn ra màn hình

Viết chương trình nhập vào 1 số N nguyên dương và in ra màn hình các số chẵn từ 0 đến N, sao cho mỗi số chiếm 4 vị trí và 1 dòng có 15 số.

Lời giải:

uses crt; {khai bao' thu vien crt}
 var n,i,dem:integer;
 BEGIN
   clrscr;{ cau lenh xoa man hinh};
   write('Nhap n: ');readln(n);
   dem:=0;
   for i:=1 to n do
   begin
    if i mod 2=0 then
    begin
     write(i:4);
     dem:=dem+1;
    end;
    if dem=15 then
    begin
     dem:=0;
     writeln;{in duoc 15 so thi xuong dong};
    end;
   end;
   readln
 END.

Bài 2: Tính, in tổng, hiệu, tích, thương của 2 số

Nhập 2 số nguyên dương a và b. Sau đó:

    Tính và in ra màn hình tổng, hiệu, tích thương và ước chung lớn nhất của 2 số đó.
    Tính tổng các ước số dương của |a+b|

Lời giải:

uses crt;
 var a,b,tg,i,tong:integer;
 function tinh(x,y:integer):integer;
 begin
  tg:= x mod y;
  if tg=0 then tinh:=y else tinh:=tinh(y,tg);
 end;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap a: ');readln(a);
 write('Nhap b: ');readln(b);
 tong:=1;
 for i:=2 to abs(a+b) do
  if (abs(a+b) mod i =0) then tong:=tong+i;
 writeln('Tong 2 so la: ',a+b);
 writeln('Hieu 2 so la: ',a-b);
 writeln('Tich 2 so la: ',a*b);
 writeln('Thuong 2 so la: ',a/b:0:4);
 writeln('UCLN 2 so la: ',tinh(a,b));
 writeln('Tong cac uoc cua ',a+b,' la: ',tong);
 readln
 END.

Bài 3: Kiểm tra xem tam giác có cân, vuông không

Viết chương trình nhập vào độ dài các cạnh của tam giác rồi tính chu vi, diện tích, 3 đường cao của tam giác. Kiểm tra xem tam giác đó có phải là tam giác cân hay tam giác vuông không.

Lời giải:

uses crt;
 var a,b,c,cv,dt,p:real;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap do dai canh a: ');readln(a);
 write('Nhap do dai canh b: ');readln(b);
 write('Nhap do dai canh c: ');readln(c);
 cv:=a+b+c;
 p:=(a+b+c)/2;
 dt:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
 writeln('Chu vi tam giac la: ',cv:0:4);
 writeln('Dien tich tam giac la: ',dt:0:4);
 writeln('Duong cao canh thu 1 la: ',dt*2/a:0:4);
 writeln('Duong cao canh thu 2 la: ',dt*2/b:0:4);
 writeln('Duong cao canh thu 3 la: ',dt*2/c:0:4);
 if (a=b) or (a=c) or(b=c) then writeln('Tam giac can');
 if (a*a=b*b+c*c) or (b*b=a*a+c*c) or (c*c=b*b+a*a)then
  writeln('Tam giac vuong');
 readln
 END.

Bài 4: Giải phương trình bậc 2

Viết chương trình để giải phương trình bậc 2.

Lời giải:

uses crt;
 var a,b,c,x1,x2,d:real;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap a: ');readln(a);
 write('Nhap b: ');readln(b);
 write('Nhap c: ');readln(c);
 d:=b*b-4*a*c;
 if d>0 then
  begin
  x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a);
  x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a);
  writeln('2 nghiem PT la: ',x1:0:2,' va: ',x2:0:2);
  end
 else if d=0 then
  begin
  x1:=(-b)/(2*a);
  writeln('PT co nghiem kep la: ',x1:0:2);
  end
 else writeln('PT vo nghiem');
 readln
 END.

Bài 5: Kiểm tra số chẵn lẻ, nguyên tố, hoàn hảo

Nhập vào 1 số nguyên gồm 4 chữ số:

    Kiểm tra tình chẵn lẻ
    Kiểm tra xem có phải là số nguyên tố không
    Kiểm tra xem có phải là số hoàn hảo không

Lời giải:

uses crt;

var n,i:integer;ok:boolean;

BEGIN

clrscr;

write('Nhap n: ');readln(n);
 if n mod 2=0 then writeln('So ',n,' la so chan')
  else writeln('So ',n,' la so le');
 if n<2 then write('So ',n,' khong la so nguyen to')
 else
  begin
  ok:=true;
  for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
   if n mod i=0 then ok:=false;
  if ok then writeln('So ',n,' la so nguyen to')
   else writeln('So ',n,' khong la so nguyen to');
  end;
 readln
 END.

Có thể thay vòng lặp “for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do” bằng lệnh while..do..khi đó ta không cần biến ok nữa.

Bài 6: Tính ăn bậc n của một số

Nhập 2 số n, a. Hãy tính căn bậc n của a:

Lời giải:

uses crt;
 var n:integer;a,s:real;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap a: ');readln(a);
 repeat
 write('Nhap n: ');readln(n);
 until (n>0);
 if (n mod 2=0) and (a>=0) then
  begin
  s:=exp(1/n*ln(a));
  writeln('Ket qua la: ',s:0:4);
  end
 else if (n mod 2<>0) then
  begin
  s:=exp(1/n*ln(abs(a)));
  writeln('Ket qua la: ',s:0:4);
  end
 else writeln('Khong xac dinh');
 readln
 END.

Bài 7: Tỉnh tổng các chữ số của một số

Nhập số bất kỳ có 3 chữ số rồi tính tổng các chữ số của số đó.

Lời giải:

uses crt;
 var a:integer;tong:byte;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap 1 so co 3 chu so: ');readln(a);
 tong:= a mod 10;
 a:=a div 10;
 tong:=tong+a mod 10;
 a:=a div 10;
 tong:=tong+a mod 10;
 writeln('Tong cac chu so do la: ',tong);
 readln
 END.

Bài 8: Hoán vị 2 số

Nhập 2 số nguyên a, b, hoán vị 2 số khi a>b.

Lời giải:

uses crt;
 var a,b,tg:integer;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap a: ');readln(a);
 write('Nhap b: ');readln(b);
 if a>b then
  begin
  tg:=a;
  a:=b;
  b:=tg;
  end;
 writeln(a,' ',b);
 readln
 END.

Bài 9: In các bội của 3 và 5

Nhập số nguyên dương n, in ra tổng các số nguyên dương từ 1 đến n là bội của 3 hoặc 5.

Lời giải:

uses crt;
 var n,tong,i:integer;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap so nguyen duong n: ');readln(n);
 tong:=0;
 for i:=1 to n do
  if (i mod 3=0) or (i mod 5=0) then
  tong:=tong+i;
 writeln('Tong cac so chia het cho 3 hoac 5 tu 0--> ',n,' la: ',tong);
 readln
 END.

Bài 10: In tổng các chữ số của một số

Nhập n bất kỳ sau đó in ra tổng các chữ số của n.

Lời giải:

uses crt;
 var n,m:longint;tong:byte;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap n: ');readln(n);
 tong:=0;m:=n;
 while m>0 do
  begin
  tong:=tong+m mod 10;
  m:=m div 10;
  end;
 writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',tong);
 readln
 END

Bài 11: Kiểm tra số nguyên tố

Nhập vào một số n bất kỳ và kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố không.

Code mẫu:

uses crt;
 var n,i:integer;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap so nguyen duong n: ');
 readln(n);
 if n<2 then writeln(n,' khong la so nguyen to')
 else
  begin
  i:=2;
  while ((i<=trunc(sqrt(n))) and (n mod i<>0)) do
   i:=i+1;
  if i>trunc(sqrt(n)) then writeln(n,' la so nguyen to')
   else writeln(n,' khong la so nguyen to');
  end;
 readln
 END.

Bài 12: Kiểm tra số hoàn hảo

Nhập 1 số nguyên dương n và kiểm tra xem n có phải là số hoàn hảo không.

Lời giải:

Số hoàn hảo là số có tổng các ước (ngoại trừ nó) bằng chính nó. Ví dụ, số 6 có các ước là 1, 2, 3; số 28, 496 cũng là các số hoàn hảo.

Code mẫu:

uses crt;
 var n:longint;tong,i:integer;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap so nguyen duong n: ');readln(n);
 tong:=0;
 for i:=1 to n div 2 do
  if n mod i=0 then tong:=tong+i;
 if tong=n then writeln(n,' la so hoan hao')
  else writeln(n,'khong la so hoan hao');
 readln
 END.

Bài 13: Kiểm tra số chính phương

Nhập một số nguyên dương n bất kỳ và kiểm tra xem n có phải là số chính phương không.

Code mẫu:

uses crt;
 var n:longint;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap so nguyen duong n: ');readln(n);
 if sqrt(n)=trunc(sqrt(n)) then writeln(n,' la so chinh phuong')
  else writeln(n,' khong la so chinh phuong');
 readln
 END.

Bài 14: Đếm nguyên âm, số trong một chuỗi

Nhập vào một chuỗi ký tự và kiểm tra xem chuỗi có bao nhiêu nguyên âm, bao nhiêu số?

Code mẫu:

uses crt;
 var s:string;dem1,dem2,i:byte;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap 1 chuoi: ');readln(s);
 dem1:=0;dem2:=0;
 for i:=1 to length(s) do
  begin
  if s[i] in ['a','e','i','o','u','y','A','E','I','O','U','Y'] then dem1:=dem1+1;
  if s[i] in ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'] then dem2:=dem2+1;
  end;
 writeln('Trong chuoi ',s,' co ',dem1,' nguyen am va co ',dem2,' ki tu so');
 readln
 END.

Bài 15: Kiểm tra 3 số có là độ dài cạnh tam giác không

Nhập 3 số a, b, c bất kỳ. Kiểm tra xem 3 số có thể là độ dài 3 cạnh của một tam giác hay không và thông báo ra màn hình.

Code mẫu:

Var a, b, c: Real;
  BEGIN
   Writeln ('Nhap do dai 3 canh cua tam giac:');
   Write ('a ='); Readln (a);
   Write ('b ='); Readln (b);
   Write ('c ='); Readln (c);
  If (a + b > c) and (b + c > a) and (c + a > b)
   and (a > 0) and (b > 0) and (c > 0) Then
    Writeln ('Thoa man: Day la 3 canh cua mot tam giac')
   Else
    Writeln ('Khong thoa man!');
   Readln; 
 END.

Bài 16: Đếm các số theo điều kiện và tính tổng

Nhập số N bất kỳ. Đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 rồi tính tổng của chúng. Sau đó, đưa ra màn hình "So cac so >10 va <20 la:" và "Tong cua chung la:".

Code mẫu:

Var Tong, So: Real; I, N, Dem: Integer;
  BEGIN
   Write ('Ban muon nhap bao nhieu so: '); Readln (N);
   Tong:= 0; Dem:= 0;
   For I:= 1 To N Do
    Begin
     Write ('So = '); Readln (So);
     If (So > 10) and (So < 20) Then
      Begin
       Tong:= Tong + So;
       Dem:= Dem + 1;
      End;
    End;
   Writeln ('So cac so >10 va <20 la: ', Dem);
   Writeln ('Tong cua chung la:', Tong);
   Readln;
 END.

Bài 17: Tìm giá trị lớn nhất của 4 số

Nhập 4 số a, b, c, d. Hãy tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị đó cho biến Max.

Code mẫu:

Var Max, a, b, c, d: Real;
  BEGIN
   Writeln ('Nhap gia tri cua 4 so: ');
   Write ('a = ') ; Readln (a);
   Write ('b = ') ; Readln (b);
   Write ('c = ') ; Readln (c);
   Write ('d = ') ; Readln (d);
   Max:= a;
   If Max < b Then Max:= b;
   If Max < c Then Max:= c;
   If Max < d Then Max:= d;
   Writeln ('Gia tri lon nhat la: ', Max);
   Readln;
 END.

Bài 18: Xem ngày là thứ mấy trong tuần

Đọc ngày tháng năm, sau đó viết ra màn hình đó là ngày thứ mấy trong tuần.

Code mẫu:

Var Thu, Ngay, Thang: Byte;
     Nam: Integer;
  BEGIN
   Write ('Doc Ngay Thang Nam: ');
   Readln ( Ngay, Thang, Nam );
   Nam:= 1900 + (Nam mod 1900);
   If Thang < 3 Then
    Begin
     Thang:= Thang + 12;
     Nam:= Nam - 1;
    End;
   Thu:= Abs (Ngay + Thang * 2 + (Thang + 1) * 3
     div 5 + Nam + Nam div 4) mod 7;
   Case Thu Of
     0: Writeln ('Chu Nhat');
     1: Writeln ('Thu Hai');
     2: Writeln ('Thu Ba');
     3: Writeln ('Thu Tu');
     4: Writeln ('Thu Nam');
     5: Writeln ('Thu Sau');
     6: Writeln ('Thu Bay');
   End;
   Readln;
  END.

Bài 19: In phiếu báo điểm

Viết chương trình: Nhập số báo danh, nhập điểm văn, toán, Anh. In ra màn hình dưới dạng:

Phiếu Báo điểm:

Số báo danh:

Điểm văn:

Điểm toán:

Điểm ngoại ngữ:

Tổng số điểm:

Bạn đã trúng tuyển: Nếu Tổng số điểm >=20.

Bạn không trúng tuyển: Nếu Tổng số điểm <20.

Uses Crt; Var SBD: Integer;
   Van, Toan, Anh, Tongdiem: Real;
  BEGIN
   Clrscr;
   Write ('So bao danh: '); Readln(SBD);
   Write ('Diem toan: '); Readln(Toan);
   Write ('Diem ngoai ngu: '); Readln(Anh);
   Write ('Diem van: '); Readln (Van);
   Tongdiem:= Toan + Van + Anh;
   Clrscr;
   Writeln ('Phieu Bao Diem ') ;
   Writeln ('So bao danh    : ', SBD);
   Writeln ('Diem van      : ', Van);
   Writeln ('Diem toan     : ', Toan);
   Writeln ('Diem ngoai ngu   : ', Anh) ;
   Writeln ('Tong diem     : ', Tongdiem);
   If Tongdiem >= 15 Then
    Writeln(' Ban da trung tuyen ');
   Else
    Writeln(' Ban khong trung tuyen ');
   Readln;   
 END.

Bài 20: Nhập 2 số thực và tính phép tính theo yêu cầu

Viết chương trình nhập hai số thực. Sau đó hỏi phép tính muốn thực hiện và in kết quả của phép tính đó.

Nếu là "+", in tổng hai số lên màn hình.

Nếu là "-", in hiệu hai số lên màn hình.

Nếu là "/", in thương hai số lên màn hình.

Nếu là "*", in tích hai số lên màn hình.

Code mẫu:

Uses Crt;  
 Var a, b, kq: Real; Pt: Char;
  BEGIN
   Clrscr;
   Write ('a ='); Readln(a);
   Write ('b ='); Readln(b);
   Write ('Phep tinh thuc hien la (+ - * /): ');
   Readln(Pt);
   If Pt = '+’ Then kq := a + b;
   If Pt = '-’ Then kq := a - b;
   If Pt = '*’ Then kq := a * b;
   If Pt = '/’ Then kq := a / b;
   Write (a, pt, b, '=', kq);
   Readln;  
 END.

Theo Quantrimang.com

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.5 (127 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
CloudHD - Ứng dụng Việt giúp đăng tải ảnh chất lượng cao lên Facebook

CloudHD - Ứng dụng Việt giúp đăng tải ảnh chất lượng cao lên Facebook

Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều thắc mắc tại sao ảnh khi upload lên Facebook lại trông xấu thế,

Hướng dẫn tạo Calendar không sử dụng Views trong Drupal 7

Hướng dẫn tạo Calendar không sử dụng Views trong Drupal 7

Recently I needed to create a calendar view of nodes that had a date field (with start/end dates). After researching my options, I came to the conclusion that I had the following choices:

Mac IOS

Apple công bố iOS 5.0.1 beta hỗ trợ sửa lỗi ngốn pin

Sau khi phát hiện lỗi ngốn pin có nguồn gốc chính là iOS 5, Apple ngay lập tức cho phát hành phiên bản iOS 5.0.1 beta với hứa hẹn cho phép sửa lỗi pin của hệ điều hành này.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung