Pascal | Viết các hàm USCLN(a, b) và BSCNN(a, b)

Pascal | Viết các hàm USCLN(a, b) và BSCNN(a, b)

Viết các hàm USCLN(a, b) và BSCNN(a, b).

Hướng dẫn: Khai báo hàm USCLN có:

Tên hàm: USCLN

Kiểu dữ liệu trả về: integer

Tham số: 2 tham trị là int a, int b

Giá trị trả về: chính là giá trị ước số chung lớn nhất của a và b.

Xử lý tìm USCLN, BSCNN: Dựa trên ví dụ đã có ở phần trước.

Nội dung hàm:

Function USCLN( a, b : Integer) : Integer;

Var Sodu:integer;

Begin

   While (b <> 0) do

      Begin

            Sodu:= a mod b;

            a := b;

            b := Sodu;

      End;

   USCLN := a;

End;

{Tuong tu ham BSCNN(a, b : Integer)}

Function BSCNN( a, b : Integer) : Integer;

Var k :integer;

Begin

   For k := a to a*b do          { Lap voi moi i co gia tri tu a den 1}

     If ((k mod a = 0) and ( k mod b = 0)) then { Kiem tra a, b cung chia het cho k? }

         Break;                { break de thoat, luu giu lai gia tri cua k.}

   BSCNN:= k;

End;
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 8 (3 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Trình Tự Thiết Kế Một Trang Web

Trình Tự Thiết Kế Một Trang Web

Theo sát chi tiết quá trình thiết kế và phát triển một trang web giúp bạn đẩy nhanh tiến độ công việc và giúp khách hàng hiểu vai trò của bạn trong dự án.

 

Android là hệ điều hành bị virus tấn công nhiều nhất

Android là hệ điều hành bị virus tấn công nhiều nhất

Hệ điều hành di động của Google, Android, thống trị thị trường và bị tấn công mạnh nhất bởi virus “con ngựa thành Troy” và hàng loạt virus khác.

Google Adsense

Kiếm tiền Google Adsense thành công 100%

Google Adsense (GA) là một dịch vụ miễn phí để các nhà phát triển web kiếm tiền bằng cách hiển thị quảng cáo của Google. GA bao gồm GA Search, GA Content ...

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung