Pascal | Viết các hàm USCLN(a, b) và BSCNN(a, b)

Pascal | Viết các hàm USCLN(a, b) và BSCNN(a, b)

Viết các hàm USCLN(a, b) và BSCNN(a, b).

Hướng dẫn: Khai báo hàm USCLN có:

Tên hàm: USCLN

Kiểu dữ liệu trả về: integer

Tham số: 2 tham trị là int a, int b

Giá trị trả về: chính là giá trị ước số chung lớn nhất của a và b.

Xử lý tìm USCLN, BSCNN: Dựa trên ví dụ đã có ở phần trước.

Nội dung hàm:

Function USCLN( a, b : Integer) : Integer;

Var Sodu:integer;

Begin

   While (b <> 0) do

      Begin

            Sodu:= a mod b;

            a := b;

            b := Sodu;

      End;

   USCLN := a;

End;

{Tuong tu ham BSCNN(a, b : Integer)}

Function BSCNN( a, b : Integer) : Integer;

Var k :integer;

Begin

   For k := a to a*b do          { Lap voi moi i co gia tri tu a den 1}

     If ((k mod a = 0) and ( k mod b = 0)) then { Kiem tra a, b cung chia het cho k? }

         Break;                { break de thoat, luu giu lai gia tri cua k.}

   BSCNN:= k;

End;
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.5 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Xu hướng săn đầu người với các kỹ năng CNTT mới

Xu hướng săn đầu người với các kỹ năng CNTT mới

Nếu sơ yếu lý lịch của bạn liệt kê một vài kỹ năng này như là từ khóa, những nhà tuyển dụng tiềm năng sẽ có thể tìm thấy bạn khi họ thực hiện tìm kiếm.

 Instant Demo - Phần mềm ghi lại màn hình

Instant Demo - Phần mềm ghi lại màn hình

Chắc hẳn đã hơn một lần bạn gặp khó khăn khi trợ giúp khác hàng sử  dụng các chương trình phần mềm. Phải Print screen từng bản giao diện một, và viết từng comment một và trong trường hợp phần mềm quá lớn với nhiều tình huống sử dụng. Bạn sẽ mệt mỏi và tốn nhiều thời gian hơn.

Google Ngừng Cung Cấp Ứng Dụng Gmail Cho BlackBerry Từ Ngày 22/11

Google Ngừng Cung Cấp Ứng Dụng Gmail Cho BlackBerry Từ Ngày 22/11

Điều này có nghĩa là họ sẽ không phát triển thêm và hỗ trợ kỹ thuật cho ứng dụng này trong tương lai nữa, tuy nhiên những điện thoại này đang được cài ...

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung