Pascal | Viết các hàm USCLN(a, b) và BSCNN(a, b)

Pascal | Viết các hàm USCLN(a, b) và BSCNN(a, b)

Viết các hàm USCLN(a, b) và BSCNN(a, b).

Hướng dẫn: Khai báo hàm USCLN có:

Tên hàm: USCLN

Kiểu dữ liệu trả về: integer

Tham số: 2 tham trị là int a, int b

Giá trị trả về: chính là giá trị ước số chung lớn nhất của a và b.

Xử lý tìm USCLN, BSCNN: Dựa trên ví dụ đã có ở phần trước.

Nội dung hàm:

Function USCLN( a, b : Integer) : Integer;

Var Sodu:integer;

Begin

   While (b <> 0) do

      Begin

            Sodu:= a mod b;

            a := b;

            b := Sodu;

      End;

   USCLN := a;

End;

{Tuong tu ham BSCNN(a, b : Integer)}

Function BSCNN( a, b : Integer) : Integer;

Var k :integer;

Begin

   For k := a to a*b do          { Lap voi moi i co gia tri tu a den 1}

     If ((k mod a = 0) and ( k mod b = 0)) then { Kiem tra a, b cung chia het cho k? }

         Break;                { break de thoat, luu giu lai gia tri cua k.}

   BSCNN:= k;

End;
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.5 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Cấu hình Views làm việc Correctly Display Repeating Date Fields

Cấu hình Views làm việc Correctly Display Repeating Date Fields

Configuring Views and Date is a simple enough task for any reasonably experienced site builder, but I’ve found that configuring Views to correctly handle and display repeating events is another matter. To get us started, I’ve installed the following modules:

Giới thiệu top 10 Drush commands tiếp theo

Giới thiệu top 10 Drush commands tiếp theo

Here is the top 10 Drush commands from the fine folk who contributed (in some cases, they are variations of a command that I listed in my post).

Samsung kháng cáo việc Galaxy Tab 10.1 bị cấm bán ở Mỹ

Samsung kháng cáo việc Galaxy Tab 10.1 bị cấm bán ở Mỹ

Luật sư của hãng điện tử Samsung đã kiến ​​nghị lên tòa án Mỹ nhằm kháng cáo lại bản án lệnh sơ thẩm về việc Galaxy Tab 10.1 bị cấm bán tại Mỹ trong một vụ kiện với Apple.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services