Pascal | Viết thủ tục và chương trình chèn phần tử X vào vị trí k trong mảng A, N phần tử

Pascal | Viết thủ tục và chương trình chèn phần tử X vào vị trí k trong mảng A, N phần tử

Viết thủ tục và chương trình chèn phần tử X vào vị trí k trong mảng A, N phần tử. Xoá phần tử ở vị trí h trong mảng A.

Ví dụ: A :        12    2   3     6     5     17

X = 20 ,           k = 3                h = 2

Kết quả chèn:  12    2   3     20   6     5    17

Kết quả xoá:    12    2   20   6     5    17

Hướng dẫn:

Ý tưởng thuật toán:

Viết thủ tục chèn một phần tử X vào vị trí k nào đó cho mảng A (có N phần tử).

+ Dịch chuyển các phần tử từ vị trí k đến N-1 lùi một vị trí, trở thành các phần tử từ vị trí k+1 đến N. Lưu ý, để tránh trường hợp các phần tử đè lên nhau, giải thuật phải tiến hành di dời các phần tử sau trước….đến các phần tử k sau.

+ Gán giá trị cho A[k] là x.

+ Tăng số lượng phần tử của A lên 1, như thế N phải được truyền theo dạng tham biến

Ý tưởng thuật toán

Viết thủ tục xoá một phần tử ở vị trí k trên mảng A (có N phần tử).

+ Dịch chuyển các phần tử từ vị trí k đến N-1 tiến về trước một vị trí, trở thành các phần tử từ vị trí k-1 đến N-2.

+ Giảm số lượng phần tử của A xuống 1, như thế N phải được truyền theo dạng tham biến .

Nội dung các thủ tục chính xây dựng:

{ 1. Thu tuc chen phan tu }

Procedure ChenPhanTu( A:Mang20;Var N : Integer; k, X:Integer);

Var i :Integer;

Begin

For i:=N downto k+ 1 do

      A[i] := A[i-1];

   A[k] := X;

   N:=N+1;

End;

{ 2. Thu tuc xoa phantu }

Procedure XoaPhanTu( A:Mang20; Var N ,k:Integer);

Var i :Integer;

Begin

    For i:=k to N-1 do

       A[i] := A[i+1];

    N:=N-1;

End;

Source code chương trình chính:

BEGIN

    NhapMang1C(A, N);          { Ham nhap xuat khong lam lai nua }

    XuatMang1C(A, N);          { Su du let qua o truoc }

    Write('Gia tri x:'); Readln(x);

    Write('Vi tri k,h:');      Readln(k,h);

    Writeln('Ket qua chen vao la:');

    ChenPhanTu(A, N, k, x);

    XuatMang1C(A, N);

    Writeln('Ket qua xoa phan tu o vi tri la:', h);

    XoaPhanTu(A, N, h);

    XuatMang1C(A, N);

    Readln;

END

Chương trình con: Thủ tục và Hàm

Viết chương trình chuyển đổi số tự nhiên N cho trước sang hệ cơ số 2 bằng việc xây dựng hàm chuyển đổi.

Hướng dẫn:

Xây dựng hàm Dec2Bin( ) chuyển đổi từ số tự nhiên sang số nhị phân.

o       Sử dụng biến S để lưu giá trị số nhị phân của N. Khởi gán bằng 0.

o       Tiến hành lặp chuyển đổi cơ số: Lặp trong khi mà N > 0

        SoDu = số dư của N chia cho 2.

        N = N chia cho 2.

        Bổ sung chữ số SoDu vào số S thành một chữ số

Trả về kết quả cuối cùng của S.

Viết thân chương trình chính với nội dung dùng để kiểm tra kết quả thực hiện của hàm.

o       Khai báo biến N, M

o       Thông báo nhập, nhập giá trị cho biến N

o       Gán giá trị M bằng kết quả trả về của hàm Dec2Bin( N )

o       In thông báo về kết quả số nhị phân chuyển đổi được (giá trị của M)

o       Gọi hàm readln trước khi kết thúc chương trình

Chương trình:

Program Doi_Co_So;

Uses crt;

Var N:integer;

{ 1. Thu tuc chuyen so tu nhien n cho truoc sang ket qua tra ve he co so 2 }

Function Dec2Bin ( n:integer ):integer;

Var S,So,Du:integer;

Begin

   S := 0; So := n ;

   While ( So > 0) do

   Begin

      Du := So mod 2 ;

      So := So div 2 ;

      S := S * 10 + Du;

   End;

   Dec2Bin:= S ;

End;

{ 2. Than chuong trinh chinh dap ung yeu cau bai toan }

BEGIN

   clrscr;

   write( 'Nhap so N =' ); readln(N );

   writeln(' Dang nhi phan cua N la ', Dec2Bin(N) );

   readln;

END.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 8.1 (32 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Smartphone, Facebook

Nhăm nhe sản xuất smartphone - Facebook “khôn” hay dại?

Có vẻ như Facebook đã rất “máu” với cuộc chơi mới trên thị trường smartphone bằng cách tự mình thiết kế và sản xuất một mẫu điện thoại mang thương hiệu Facebook...

Sony Ericsson Txt Pro Preview, a Full-touch Feature of Sony

Sony Ericsson Txt Pro Preview, a Full-touch Feature of Sony

In this competitive world of full-touch feature phones, every other service provider is manufacturing their best product for all the people in this world.

Chặng đường phát triển mạng xã hội

Chặng đường phát triển mạng xã hội

Theo các nghiên cứu thì tuy mạng xã hội có tuổi đời không lâu nhưng căn bản của nó đã xuất hiện từ trước đó hàng chục năm. Mốc thời gian đầu tiên chúng ta cần đề cập là năm 1971, thư điện tử đầu tiên được gửi.

BLOG POSTS

 

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer