Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự, xóa tất cả các khoảng trắng trong xâu

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự, xóa tất cả các khoảng trắng trong xâu

Ôn tập xâu ký tự

TRUY XUẤT DỮ LIỆU KIỂU STRING

- Có thể sử dụng các thủ tục xuất nhập Write, Writeln, Readln để truy xuất các biến kiểu String.

- Để truy xuất đến ký tự thứ k của xâu ký tự, ta sử dụng cú pháp sau: Tênbiến[k].

CÁC PHÉP TOÁN TRÊN XÂU KÝ TỰ

1. Phép nối xâu: +

2. Các phép toán quan hệ: =, <>, <, <=, >, >=.

Chú ý: Các phép toán quan hệ được so sánh theo thứ tự từ điển.

CÁC THỦ TỤC VÀ HÀM VỀ XÂU KÝ TỰ

1. Hàm lấy chiều dài của xây ký tự   LENGTH(St : String):Integer;

2. Hàm COPY(St : String; Pos, Num: Byte): String;

Lấy ra một xâu con từ trong xâu St có độ dài Num ký tự bắt đầu từ vị trí Pos .

3. Hàm POS(SubSt, St :String):Byte;

Kiểm tra xâu con SubSt có nằm trong xâu St hay không? Nếu xâu SubSt nằm trong xâu St thì hàm trả về vị trí đầu tiên của xâu con SubSt trong xâu St, ngược lại hàm trả về giá trị 0.

4. Thủ tục DELETE(Var St:String; Pos, Num: Byte);

Xoá trong xâu St Num ký tự bắt đầu từ vị trí Pos.

5.  Thủ tục INSERT(SubSt: String; Var St: String; Pos: Byte);

Chèn xâu SubSt vào xâu St bắt đầu tại vị trí Pos.

6. Thủ tục STR(Num; Var St:String);

Đổi số nguyên hay thực Num thành dạng xâu ký tự, kết quả lưu vào biến St.

7. Thủ tục VAL(St:String; Var Num; Var Code:Integer);

Đổi xâu số St thành số và gán kết quả lưu vào biến Num. Nếu việc chuyển đổi thành công thì biến Code có giá trị là 0, ngược lại biến Code có giá trị khác 0 (vị trí của lỗi).

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự, xóa tất cả các khoảng trắng trong xâu.

Bài giải

Program Xoa_khoang_trang;

Uses Crt;
Var  St:String;
Procedure XoaTrangThua(Var St:String);
  Begin
  {Xóa các ký tự trắng ở đầu xâu}
  While St[1]=#32 Do Delete(St,1,1);
  {Xóa các ký tự trắng ở cuối xâu}
  While St[Length(St)]=#32 Do Delete(St,Length(St),1);
  {Xóa các ký tự trắng ở giữa xâu}
  While POS(#32#32,St) > 0 Do Delete(St,POS(#32#32,St),1);
  End;
Begin
  Write('Nhap xau St: '); Readln(St);
  XoaTrangThua(St);
  Write('Xau sau khi xoa cac ky tu trang thua: ', St);
  Readln;
End.

Screenshot tưởng tượng bài giải

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự, xóa tất cả các khoảng trắng trong xâu.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (3 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 

Các bước cài đặt Drupal 8 trên Pantheon

 Spinning up a D8 site is just as easy as spinning up any Drupal site on Pantheon, but just in case you need a refresher, here’s how it’s done: 

5 Videos mới cần thiết để Working với Blocks trong Drupal 8

5 Videos mới cần thiết để Working với Blocks trong Drupal 8

Next week we'll start digging into the State API to get more parts of our block moved over. Have a great week and enjoy!

Google, Apple, Facebook: Việc làm mơ ước của những người trẻ

Google, Apple, Facebook: Việc làm mơ ước của những người trẻ

Một cuộc khảo sát về nghề nghiệp của những người Mỹ trẻ vừa được công bố. Theo đó, 3 công ty nổi tiếng: Google, Apple và Facebook là miền đất hứa mơ ước của những người lao động này.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung