In ra màn hình diện tích và chu vi của hình chữ nhật

In ra màn hình diện tích và chu vi của hình chữ nhật

Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của hình chữ nhật.

Program HINH_CHU_NHAT;

Uses Crt;

Var a,b,s,c: real; 

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); 

 Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘); 

 Write('Nhap chieu dai='); readln(a);

 Write('Nhap chieu rong=');readln(b);

 s:=a*b;

 c:=(a+b)*2;

 Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); 

 Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2); 

 Readln;

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.6 (104 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn sử dụng Features module với Drush trong Drupal 7

Hướng dẫn sử dụng Features module với Drush trong Drupal 7

New to using Features or Drush? Or maybe you don't use them together. You should read this post from BeFused and start using features from the commandline. It really is the best way to build your features.

So sánh Adobe illustrator và Corel Draw – Sự khác biệt ở đâu

So sánh Adobe illustrator và Corel Draw – Sự khác biệt ở đâu

Bạn mới tìm hiểu về thiết kế đồ họa, bạn thấy có rất nhiều phần mềm được dùng trong công nghiệp thiết kế, đôi khi bạn hoàng mang không biết nên học cách

Loa dock hình viên thuốc cho iPod nano

Loa dock hình viên thuốc cho iPod nano

Đây là mẫu loa dock đầu tiên dành cho iPod nano với kiểu dáng bắt mắt và thiết kế đầy sáng tạo.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung