In ra màn hình diện tích và chu vi của hình chữ nhật

In ra màn hình diện tích và chu vi của hình chữ nhật

Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của hình chữ nhật.

Program HINH_CHU_NHAT;

Uses Crt;

Var a,b,s,c: real; 

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); 

 Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘); 

 Write('Nhap chieu dai='); readln(a);

 Write('Nhap chieu rong=');readln(b);

 s:=a*b;

 c:=(a+b)*2;

 Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); 

 Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2); 

 Readln;

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.6 (104 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Xu Hướng SEO 2012

Xu Hướng SEO 2012

Các dự đoán thực tế (trong cộng đồng SEO). Các kết luận này mang tính tham khảo là chính.

Sử dụng Git workflow quản lý Drupal 8 configuration

Sử dụng Git workflow quản lý Drupal 8 configuration

We will assume that you have a development version of Drupal 8, git and drush available on your system

Nợ xấu ngân hàng: Giá như con số mà biết nói năng, nhiều người đỡ phải giật mình

Nợ xấu ngân hàng: Giá như con số mà biết nói năng, nhiều người đỡ phải giật mình

Sự hoảng hốt liên tiếp được ném vào đám đông. Giá như con số mà biết nói năng, nhiều người đỡ phải giật mình.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung