Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự in xâu đó sang chữ thường

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự in xâu đó sang chữ thường

ÔN TẬP XÂU KÝ TỰ (STRING)

TYPE TênKiểu = STRING[Max];

VAR     Tên biến : TênKiểu;

hoặc khai báo biến trực tiếp:

VAR    Tên biến : STRING[Max];

Trong đó Max là số ký tự tối đa có thể chứa trong chuỗi (Max Î [0,255]). Nếu không có khai báo [Max] thì số ký tự mặ mặc định trong chuỗi là 255.

Ví dụ:

Type        Hoten = String[30];
St80 = String[80];
Var         Name : Hoten;
Line : St80;
St : String; {St có tối đa là 255 ký tự}

Bài 1: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự in xâu đó sang chữ thường

Bài giải đổi sang chữ thường

Program Chuoi_Chu_Thuong;
Uses Crt;
Var i,l:integer;
st:string[50];

Begin

  Clrscr;
  Writeln('DOI CHUOI SANG CHUOI CHU THUONG');
  Write('Nhap chuoi ky tu: '); Readln(st);
  For i:=1 to length(st) do
    If (st[i]>='A') and (st[i]<='Z') then st[i]:= chr(ord(st[i])+32);
  Writeln;
  Writeln('Chuoi doi thanh chu thuong la : '); Writeln(st);
  Writeln;

  Readln;

End.

Screenshot cho dễ hiểu

Bài 1: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự in xâu đó sang chữ thường

Bài 2 : Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ thường, các ký tự cuối của từ trong chuỗi sang chữ hoa.

Bài 2 giải khá giống bài trên

Program Chuoi_Chu_Thuong;
Uses Crt;
Var i,l:integer;
st:string[50];

Begin
  Clrscr;
  Writeln('DOI CHUOI SANG CHUOI CHU THUONG');
  Write('Nhap chuoi ky tu: '); Readln(st);
  For i:=1 to length(st) do
    If (st[i]>='A') and (st[i]<='Z') then st[i]:= chr(ord(st[i])+32);
  Writeln;
  Writeln('Chuoi doi thanh chu thuong la : '); Writeln(st);
  Writeln;
  l:=length(st);
  st[l]:=upcase(st[l]);
  For i:=l downto 2 do
  If st[i]=' ' then st[i-1]:=upcase(st[i-1]);
  Writeln('Chuoi cac ky tu cuoi cua tu la ky tu hoa: ');
  Writeln(st);

  Readln;

End.

Screenshot giúp tưởng tượng

Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ thường, các ký tự cuối của từ trong chuỗi sang chữ hoa.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Giới thiệu tổng quan Drupal 8 services năm 2015

Giới thiệu tổng quan Drupal 8 services năm 2015

In this post we’ll look at a simple way to override services using aliases

CasperJS

Hướng dẫn testing Drupal data migrations với CasperJS

On a recent project, the source data is anything but consistent, so while a manual review of one migrated item might look correct, any number of other items could have problems

 Drupal 8 system plugin

Cần học một số kỹ thuật trong Drupal 8 system plugin

Drupal 8 comes with a brand new plugin system. This article provides a high-level overview of both the annotation and hook discovery mechanisms by examining a real world implementation in the form of core's Field API Widgets.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung