Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự in xâu đó sang chữ thường

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự in xâu đó sang chữ thường

ÔN TẬP XÂU KÝ TỰ (STRING)

TYPE TênKiểu = STRING[Max];

VAR     Tên biến : TênKiểu;

hoặc khai báo biến trực tiếp:

VAR    Tên biến : STRING[Max];

Trong đó Max là số ký tự tối đa có thể chứa trong chuỗi (Max Î [0,255]). Nếu không có khai báo [Max] thì số ký tự mặ mặc định trong chuỗi là 255.

Ví dụ:

Type        Hoten = String[30];
St80 = String[80];
Var         Name : Hoten;
Line : St80;
St : String; {St có tối đa là 255 ký tự}

Bài 1: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự in xâu đó sang chữ thường

Bài giải đổi sang chữ thường

Program Chuoi_Chu_Thuong;
Uses Crt;
Var i,l:integer;
st:string[50];

Begin

  Clrscr;
  Writeln('DOI CHUOI SANG CHUOI CHU THUONG');
  Write('Nhap chuoi ky tu: '); Readln(st);
  For i:=1 to length(st) do
    If (st[i]>='A') and (st[i]<='Z') then st[i]:= chr(ord(st[i])+32);
  Writeln;
  Writeln('Chuoi doi thanh chu thuong la : '); Writeln(st);
  Writeln;

  Readln;

End.

Screenshot cho dễ hiểu

Bài 1: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự in xâu đó sang chữ thường

Bài 2 : Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ thường, các ký tự cuối của từ trong chuỗi sang chữ hoa.

Bài 2 giải khá giống bài trên

Program Chuoi_Chu_Thuong;
Uses Crt;
Var i,l:integer;
st:string[50];

Begin
  Clrscr;
  Writeln('DOI CHUOI SANG CHUOI CHU THUONG');
  Write('Nhap chuoi ky tu: '); Readln(st);
  For i:=1 to length(st) do
    If (st[i]>='A') and (st[i]<='Z') then st[i]:= chr(ord(st[i])+32);
  Writeln;
  Writeln('Chuoi doi thanh chu thuong la : '); Writeln(st);
  Writeln;
  l:=length(st);
  st[l]:=upcase(st[l]);
  For i:=l downto 2 do
  If st[i]=' ' then st[i-1]:=upcase(st[i-1]);
  Writeln('Chuoi cac ky tu cuoi cua tu la ky tu hoa: ');
  Writeln(st);

  Readln;

End.

Screenshot giúp tưởng tượng

Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ thường, các ký tự cuối của từ trong chuỗi sang chữ hoa.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Công cụ để Optimize Drupal Site Performance

Công cụ để Optimize Drupal Site Performance

You don't need to rely only on performance-related modules within Drupal

How to Add Sharing Options to Safari’s Reading List

How to Add Sharing Options to Safari’s Reading List

Reading List, the Instapaper-like feature included with iOS 5, is a great way to save web pages for reading later.

Facebook bổ sung nút Subscribe lấn sân Twitter và Google+

Facebook bổ sung nút Subscribe lấn sân Twitter và Google+

Facebook đang mở rộng phạm vi mạng xã hội của mình, lấn sang “lãnh địa” của Twitter và Google+ bằng cách làm cho các thành viên Facebook có thể đăng ký theo dõi (subscribe) ...

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung