Pascal nhập vào 1 dãy số nguyên và in ra mỗi số trên 1 hàng

Pascal nhập vào 1 dãy số nguyên và in ra mỗi số trên 1 hàng

Đề bài Pascal nhập vào 1 dãy số nguyên và in ra mỗi số trên 1 hàng

>> Pascal : Bài tập mảng 1 chiều hot nhất nên xem

Cài đặt

Prgram Nhap_Va_Xuat_Mang;
Uses crt;
Var A: array[1..100] of integr;
i, k,demd, s, demnt, tg,n, d, dd,j : integer;
tb, tbm: real;
Begin
  Clrscr;
  Writeln(‘nhap so luong phan tu cua mang’); readln(n);
  Writeln(‘----------------------nhap mang--------------------------------------‘);
  For i:=1 to n do
    Begin
      Writeln(‘nhap so hang thu’, I, ‘A[‘,I,’]= ‘);
      Readln(A[i]);
    End;
  {-------------------In mang va cac phan tu xuong dong, nho ham writeln------------------}
  For i:=1 to n do
    Writeln(‘Cac phan tu da nhap’, A[i]);  
End. 
    
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7.8 (175 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Combining Tasks với Grunt để phát triển Drupal project

Combining Tasks với Grunt để phát triển Drupal project

The project’s  has a  task that utilizes the grunt-drush package to run Drush make. This task in included in a file under the tasks directory in the main repository.

Đưa website lên TOP 10 Google

Đưa website lên TOP 10 Google

Đối với một webmaster điều quan trọng đó là làm sao để có 1 website tốt.  Ai cũng biết website tốt cần phải có được hệ thống liên kết từ banner, logo, hay textlink.

Nhân viên cũ của Palm nói xấu WebOS

Nhân viên cũ của Palm nói xấu WebOS

Giám đốc phụ trách phát triển phần mềm của Palm - Paul Mercer, cùng một số nhân viên khẳng định WebOS đã đi sai hướng,

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services