Giải đề thi HSG Tin học lớp 9 với Pascal tỉnh Quảng Bình

Giải đề thi HSG Tin học lớp 9 với Pascal tỉnh Quảng Bình

Trong cuộc thi giải toán qua mạng internet mỗi học sinh đều có số điểm tích lũy riêng của mình. Số điểm tích lũy của mỗi học sinh là một số nguyên dương K (0 < K ≤ 2x10^9). Đội tuyển của trường THCS Tài Năng có N học sinh tham gia dự thi (2 ≤ N ≤ 100). Tại buổi gặp mặt trước kỳ thi cấp tỉnh, thầy hiệu trưởng quyết định thưởng cho các học sinh trong đội tuyển Q triệu đồng, biết rằng điểm tích lũy của mỗi học sinh đều chia hết cho Q.

Yêu cầu: Hãy tìm số nguyên dương Q lớn nhất.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản PT.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương N là số lượng học sinh.

- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương lần lượt là điểm tích lũy của N học sinh, các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản PT.OUT theo cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương Q tìm được.

Ví dụ: 

PT.INP PT.OUT
5
15   24   45   36   27
3
 

CODE:

Program Phan_thuong;
Const fi='PT.INP';
   fo='PT.OUT';
Type mmc=Array[0..101] of Longint;
Var N:Longint;
  A:mmc;
Function UCLN(x,y:Longint):Longint;
 Var sodu:Word;
 Begin
  sodu:=x mod y;
  While sodu<>0 do
   Begin
    x:=y;
    y:=sodu;
    sodu:=x mod y;
   End;
  UCLN:=y;
End;
Procedure Read_Data;
 Var f:text;
   i:Longint;
 Begin
  Assign(f,fi);
  Reset(f);
  Readln(f,N);
  For i:=1 to N do
   Read(f,A[i]);
  Close(f);
 End;
Function USC:Longint;
Var f:text;
  i,mUSC:longint;
Begin
  mUSC:=UCLN(A[1],A[2]);
  for i:= 3 to N do
   mUSC:=UCLN(mUSC,A[i]);
  USC:=mUSC;
End;
Procedure Write_Data;
Var f:Text;
Begin
  Assign(f,fo);
  Rewrite(f);
  Write(f,USC);
  Close(f);
End;
BEGIN
 Read_Data;
 Write_Data;
End.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7.3 (32 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Phần 2: Migrating users từ Drupal 7 sang Drupal 8 site

Phần 2: Migrating users từ Drupal 7 sang Drupal 8 site

The Drupal 8 Migration system is very flexible and can be used to migrate many types of data

Độc giả trong nước đã có thể đọc sách về Steve Jobs bản tiếng Việt trên các thiế

Tiểu sử Steve Jobs bản tiếng Việt trình làng

Nhà sách điện tử Alezaa bắt đầu bán ra tác phẩm mang tên Steve Jobs từ 17h ngày 5/11 nhưng đã thu hút hơn 2.000 lượt đặt mua trước. Alezza dự kiến sẽ tiêu thụ được ít nhất 5.000 bản trong tháng này.

tin nhắn SMS, Android, Android 4.1 Jelly Bean, Google Play

5 ứng dụng chặn cuộc gọi và tin nhắn SMS trên Android

Đôi khi bạn nhận được quá nhiều cuộc gọi và tin nhắn rác không mong muốn từ một số điện thoại nào đó, làm cho bạn cảm thấy phiền hà, khó chịu và muốn ngăn chặn nó.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung