Giải đề thi HSG Tin học lớp 9 với Pascal tỉnh Quảng Bình

Giải đề thi HSG Tin học lớp 9 với Pascal tỉnh Quảng Bình

Trong cuộc thi giải toán qua mạng internet mỗi học sinh đều có số điểm tích lũy riêng của mình. Số điểm tích lũy của mỗi học sinh là một số nguyên dương K (0 < K ≤ 2x10^9). Đội tuyển của trường THCS Tài Năng có N học sinh tham gia dự thi (2 ≤ N ≤ 100). Tại buổi gặp mặt trước kỳ thi cấp tỉnh, thầy hiệu trưởng quyết định thưởng cho các học sinh trong đội tuyển Q triệu đồng, biết rằng điểm tích lũy của mỗi học sinh đều chia hết cho Q.

Yêu cầu: Hãy tìm số nguyên dương Q lớn nhất.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản PT.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương N là số lượng học sinh.

- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương lần lượt là điểm tích lũy của N học sinh, các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản PT.OUT theo cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương Q tìm được.

Ví dụ: 

PT.INP PT.OUT
5
15   24   45   36   27
3
 

CODE:

Program Phan_thuong;
Const fi='PT.INP';
   fo='PT.OUT';
Type mmc=Array[0..101] of Longint;
Var N:Longint;
  A:mmc;
Function UCLN(x,y:Longint):Longint;
 Var sodu:Word;
 Begin
  sodu:=x mod y;
  While sodu<>0 do
   Begin
    x:=y;
    y:=sodu;
    sodu:=x mod y;
   End;
  UCLN:=y;
End;
Procedure Read_Data;
 Var f:text;
   i:Longint;
 Begin
  Assign(f,fi);
  Reset(f);
  Readln(f,N);
  For i:=1 to N do
   Read(f,A[i]);
  Close(f);
 End;
Function USC:Longint;
Var f:text;
  i,mUSC:longint;
Begin
  mUSC:=UCLN(A[1],A[2]);
  for i:= 3 to N do
   mUSC:=UCLN(mUSC,A[i]);
  USC:=mUSC;
End;
Procedure Write_Data;
Var f:Text;
Begin
  Assign(f,fo);
  Rewrite(f);
  Write(f,USC);
  Close(f);
End;
BEGIN
 Read_Data;
 Write_Data;
End.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7.3 (29 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Mỗi lần bạn có thể tải các tập tin nặng tối đa 25 MB để chia sẻ.

Facebook thêm tính năng chia sẻ dữ liệu theo nhóm

Mỗi lần bạn có thể tải các tập tin nặng tối đa 25 MB để chia sẻ.

Sức mạnh của HTML 5 trong thiết kế web mobile

Sức mạnh của HTML 5 trong thiết kế web mobile

Công nghệ thiết kế website bằng HTML 5 thì ra đời khá lâu rồi. HTML 5 là công nghệ. Theo IBM thì

Bạn đã từng biết Drupal’s Community Working Group chưa?

Bạn đã từng biết Drupal’s Community Working Group chưa?

In early 2013 our fearless and benevolent leader, Dries Buytaert, formalised a governance structure and started a number of working groups for the Drupal project as a whole, and for our home on the Web