Giải đề thi HSG Tin học lớp 9 với Pascal tỉnh Quảng Bình

Giải đề thi HSG Tin học lớp 9 với Pascal tỉnh Quảng Bình

Trong cuộc thi giải toán qua mạng internet mỗi học sinh đều có số điểm tích lũy riêng của mình. Số điểm tích lũy của mỗi học sinh là một số nguyên dương K (0 < K ≤ 2x10^9). Đội tuyển của trường THCS Tài Năng có N học sinh tham gia dự thi (2 ≤ N ≤ 100). Tại buổi gặp mặt trước kỳ thi cấp tỉnh, thầy hiệu trưởng quyết định thưởng cho các học sinh trong đội tuyển Q triệu đồng, biết rằng điểm tích lũy của mỗi học sinh đều chia hết cho Q.

Yêu cầu: Hãy tìm số nguyên dương Q lớn nhất.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản PT.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương N là số lượng học sinh.

- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương lần lượt là điểm tích lũy của N học sinh, các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản PT.OUT theo cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương Q tìm được.

Ví dụ: 

PT.INP PT.OUT
5
15   24   45   36   27
3
 

CODE:

Program Phan_thuong;
Const fi='PT.INP';
   fo='PT.OUT';
Type mmc=Array[0..101] of Longint;
Var N:Longint;
  A:mmc;
Function UCLN(x,y:Longint):Longint;
 Var sodu:Word;
 Begin
  sodu:=x mod y;
  While sodu<>0 do
   Begin
    x:=y;
    y:=sodu;
    sodu:=x mod y;
   End;
  UCLN:=y;
End;
Procedure Read_Data;
 Var f:text;
   i:Longint;
 Begin
  Assign(f,fi);
  Reset(f);
  Readln(f,N);
  For i:=1 to N do
   Read(f,A[i]);
  Close(f);
 End;
Function USC:Longint;
Var f:text;
  i,mUSC:longint;
Begin
  mUSC:=UCLN(A[1],A[2]);
  for i:= 3 to N do
   mUSC:=UCLN(mUSC,A[i]);
  USC:=mUSC;
End;
Procedure Write_Data;
Var f:Text;
Begin
  Assign(f,fo);
  Rewrite(f);
  Write(f,USC);
  Close(f);
End;
BEGIN
 Read_Data;
 Write_Data;
End.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7.2 (31 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Drupal Release Cycle là gì?

Drupal Release Cycle là gì?

At the end of 2013, big changes were made to the Drupal release cycle.

CEO Mike Lazaridis của BlackBerry giới thiệu PlayBook năm ngoái

Cạnh tranh với Kindle Fire: PlayBook hạ giá còn 199 USD

Giá mới nhất này được đưa ra bởi Staples - công ty chuyên bán lẻ PlayBook- trong Black Friday nhằm tăng số lượng sản phẩm BlackBerry bán ra.

Laptop Apple, tại sao không?

Laptop Apple, tại sao không?

Hiện nay, thương hiệu máy tính Apple đang phát triển mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam. Càng ngày nó càng thu hút được sự chú ý cũng như chinh phục được nhiều khách hàng hơn.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung