Viết chương trình in ra các số bậc thang trong đoạn [n1, n2]

Viết chương trình in ra các số bậc thang trong đoạn [n1, n2]

Một số được gọi là số bậc thang nếu biểu diễn thập phân của nó có nhiều hơn một chữ số đồng thời theo chiều từ trái qua phải, chữ số đứng sau không nhỏ hơn chữ số đứng trước. Viết chương trình in ra các số bậc thang trong đoạn [n1, n2] với n1, n2 được nhập từ bàn phím.

Program So_bac_thang;

Var i,n1,n2: integer;

Function BT(n:integer):Boolean;

Var ok: boolean;

  so:byte;

Begin

  ok:=true;

  While n>=10 do

  Begin

  so:=n mod 10;

  n:=n div 10;

  if so < (n mod 10) then ok:=ok and false;

  End;


  BT:=ok;

End;

Begin

  Write('Nhap so n1: ');Readln(n1);

  Write('Nhap so n2: ');Readln(n2);

  For i:= n1 to n2 do if BT(i) then Write(i:4);

  Readln

End.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Tự tạo trang đăng nhập cực đẹp dành cho Facebook

Tự tạo trang đăng nhập cực đẹp dành cho Facebook

Đôi khi bạn cảm thấy nhàm chán với giao diện đăng nhập của Facebook và muốn thay đổi chúng. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.

Xây dựng Drupal 8 trên VirtualBox và Vagrant trong Windows

Xây dựng Drupal 8 trên VirtualBox và Vagrant trong Windows

The big problem, I see, is that almost all the tool-builders for OSS web software run either Mac OS X or a flavor of Linux,

Navigating Entity URIs trong Drupal 7

Thực hành ví dụ với khái niệm: Navigating Entity URIs trong Drupal 7

Did you notice the little restriction I worked into my first two examples there? MailChimp and Registration are only for “fieldable entities”.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung