Cài đặt chương trình mô phỏng thuật toán Dijkstra bằng ngôn ngữ C/C++

Cài đặt chương trình mô phỏng thuật toán Dijkstra bằng ngôn ngữ C/C++

Xem lại lý thuyết từ link sau

>> Cài đặt chương trình mô phỏng thuật toán Dijkstra bằng Pascal

file input.inp:

8
A B C D E F G H
0 3 5 2 0 0 0 0
3 0 1 0 7 0 0 0
5 1 0 4 0 1 0 0
2 0 4 0 0 3 6 0
0 7 0 0 0 2 0 3
0 0 1 3 2 0 4 6
0 0 0 6 0 4 0 5
0 0 0 0 3 6 5 0

file input thuat toan Dijkstra

Code ngay trong main

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define INP "input.inp"
#define OUT "output.out"
 
int main() {
    FILE *fi = fopen(INP, "r");
    FILE *fo = fopen(OUT, "w");
    int n, a, b, i, sum = 0;
 
    // nhap du lieu tu file input
    fscanf(fi, "%d%d%d", &n, &a, &b);
    int G[n][n];
    int S[n], Len[n], P[n];
 
    // nhap ma tran va tinh gia tri vo cung (sum)
    for (i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            fscanf(fi, "%d", &G[i][j]);
            sum += G[i][j];
        }
    // dat vo cung cho tat ca cap canh khong noi voi nhau
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (i != j && G[i][j] == 0)
                G[i][j] = sum;
        }
    }
 
    /* Do mang tinh tu G[0][0] nen can giam vi tri
     di 1 don vi de tinh toan cho phu hop*/
    a--;
    b--;
 
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        Len[i] = sum;                   // khoi tao do dai tu a toi moi dinh la vo cung
        S[i] = 0;                       // danh sach cac diem da xet
        P[i] = a;                       // dat diem bat dau cua moi diem la a
    }
 
    Len[a] = 0;                         // dat do dai tu a -> a la 0
 
    // tim duong di ngan nhat tu 1 dinh den moi dinh khac thi thay bang vong for:
    //for (int k = 0; k < n; k++)
    while (S[b] == 0) {                 // trong khi diem cuoi chua duoc xet
        for (i = 0; i < n; i++)          // tim 1 vi tri ma khong phai la vo cung
            if (!S[i] && Len[i] < sum)
                break;
 
        // i >=n tuc la duyet het cac dinh ma khong the tim thay dinh b -> thoat
        if (i >= n) {
            printf("done dijkstra\n");
            break;
        }
 
        for (int j = 0; j < n; j++) {    // tim diem co vi tri ma do dai la min
            if (!S[j] && Len[i] > Len[j]) {
                i = j;
            }
        }
 
        S[i] = 1;                       // cho i vao danh sach xet roi
 
        for (int j = 0; j < n; j++) {    // tinh lai do dai cua cac diem chua xet
            if (!S[j] && Len[i] + G[i][j] < Len[j]) {
                Len[j] = Len[i] + G[i][j];      // thay doi len
                P[j] = i;                       // danh dau diem truoc no
            }
        }
    }
 
    printf("done dijkstra\n");
 
    /* Do ta dang tinh toan tu dinh 0 nen
     muon hien thi tu dinh 1 thi can dung i + 1 de phu hop */
 
    printf("start find path\n");
 
    if (Len[b] > 0 && Len[b] < sum) {
        fprintf(fo, "Length of %d to %d is %d\n", a + 1, b + 1, Len[b]);
 
        // truy vet
        while (i != a) {
            fprintf(fo, "%d <-- ", i + 1);
            i = P[i];
        }
        fprintf(fo, "%d", a + 1);
    } else {
        fprintf(fo, "khong co duong di tu %d den %d\n", a + 1, b + 1);
    }
 
    printf("done find path\n");
 
    fclose(fi);
    fclose(fo);
 
    printf("done - open file output to see result\n");
    return 0;
}

Code theo từng hàm

– readData thực hiện đọc thông tin từ file input.

– dijkstra thực hiện thuật toán

– back thực hiện trả về chuỗi là đường đi tìm được

– outResult thực hiện in ra file output kết quả

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <cstring>
 
#define INP "input.inp"
#define OUT "output.out"
 
// read data in file input
int readData(int ***G, int *n, int *a, int *b) {
  FILE *fi = fopen(INP, "r");
  if (fi == NULL) {
    printf("file input not found!\n");
    return 0;
  }
  printf("start read file\n");
 
  fscanf(fi, "%d %d %d", n, a, b);
 
  *G = (int **) malloc((*n) * sizeof(int));
  for (int i = 0; i < *n; i++) {
    (*G)[i] = (int *) malloc((*n) * sizeof(int));
    for (int j = 0; j < *n; j++) {
      int x;
      fscanf(fi, "%d", &x);
      (*G)[i][j] = x;
    }
  }
 
  fclose(fi);
  printf("done read file\n");
  return 1;
}
 
// thuat toan dijkstra
int dijkstra(int **G, int n, int a, int b, int P[]) {
 
  /* Do mang tinh tu G[0][0] nen can giam vi tri
   di 1 don vi de tinh toan cho phu hop*/
  a--;
  b--;
 
  printf("start dijkstra\n");
 
  int* Len = (int *) malloc(n * sizeof(int));
  int* S = (int *) malloc(n * sizeof(int));
 
  int sum = 0;      // gia tri vo cung
 
  // tinh gia tri vo cung (sum)
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      sum += G[i][j];
    }
  }
 
  // dat vo cung cho tat ca cap canh khong noi voi nhau
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      if (i != j && G[i][j] == 0)
        G[i][j] = sum;
    }
  }
 
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    Len[i] = sum;    // khoi tao do dai tu a toi moi dinh la vo cung
    S[i] = 0;      // danh sach cac diem da xet
    P[i] = a;      // dat diem bat dau cua moi diem la a
  }
 
  Len[a] = 0;       // dat do dai tu a -> a la 0
 
  int i;
 
  // tim duong di ngan nhat tu 1 dinh den moi dinh khac thi thay bang vong for:
  //for (int k = 0; k < n; k++)
  while (S[b] == 0) {         // trong khi diem cuoi chua duoc xet
    for (i = 0; i < n; i++)     // tim 1 vi tri ma khong phai la vo cung
      if (!S[i] && Len[i] < sum)
        break;
 
    // i >=n tuc la duyet het cac dinh ma khong the tim thay dinh b -> thoat
    if (i >= n) {
      printf("done dijkstra\n");
      return 0;
    }
 
    for (int j = 0; j < n; j++) {  // tim diem co vi tri ma do dai la min
      if (!S[j] && Len[i] > Len[j])
        i = j;
    }
 
    S[i] = 1;            // cho i vao danh sach xet roi
 
    for (int j = 0; j < n; j++) {  // tinh lai do dai cua cac diem chua xet
      if (!S[j] && Len[i] + G[i][j] < Len[j]) {
        Len[j] = Len[i] + G[i][j];   // thay doi len
        P[j] = i;            // danh dau diem truoc no
      }
    }
  }
  printf("done dijkstra\n");
  return Len[b];
}
 
// truy vet duong di
void back(int a, int b, int *P, int n, char *path) {
 
  //char *path = (char *) malloc((n * 10) * sizeof(char));
 
  /* Do mang tinh tu G[0][0] nen can giam vi tri
   di 1 don vi de tinh toan cho phu hop*/
  a--;
  b--;
 
  printf("start find path\n");
 
  int i = b;
  int point[n];  // danh sach cac dinh cua duong di
  int count = 0;
 
  /* Do ta dang tinh toan tu dinh 0 nen
   muon hien thi tu dinh 1 thi can dung i + 1 de phu hop */
 
  point[count++] = i + 1;
  while (i != a) {
    i = P[i];
    point[count++] = i + 1;
  }
 
  strcpy(path, "");
  char temp[10];
  for (i = count - 1; i >= 0; i--) {
    sprintf(temp, "%d", point[i]);
    strcat(path, temp);
 
    if (i > 0) {
      sprintf(temp, " --> ");
      strcat(path, temp);
    }
  }
 
  printf("done find path\n");
}
 
void outResult(int len, char* path) {
  FILE *fo = fopen(OUT, "w");
 
  if (len > 0) {
    fprintf(fo, "\nLength of %c to %c is %d\n", path[0],
        path[strlen(path) - 1], len);
  }
 
  fprintf(fo, "path: %s\n", path);
 
  fclose(fo);
}
 
int main() {
  int **G, n, a, b, len;
 
  if (readData(&G, &n, &a, &b) == 0) {
    return 0;
  }
 
  char *path = (char *) malloc((10 * n) * sizeof(char));
  int P[n];
 
  len = dijkstra(G, n, a, b, P);
 
  if (len > 0) {
    back(a, b, P, n, path);
    outResult(len, path);
  } else {
    char *path = (char *) malloc((n * 10) * sizeof(char));
    sprintf(path, "khong co duong di tu %d den %d\n", a, b);
    outResult(len, path);
  }
 
  printf("done - open file output to see result\n");
  return 0;
}

Code nâng cao

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <string>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <queue>
#include <stack>
#define INP "input.INP"
#define OUT "output.OUT"
using namespace std;

typedef int item;
typedef struct GRAPH
{
  char *name;  // ten cac dinh
  item **G;  // ma tran trong so
  int n;    // so phan tu cua do thi
} Graph;

void input_file(Graph &Gr);// lay du lieu tu file
void input_B_E(Graph Gr, int &a, int &b); //nhap vao dinh dau va cuoi
void output_file(Graph Gr);//Xuat ket qua tu file ra
void Menu(int &select); //menu chon thuat toan
int Dijkstra(Graph Gr, int a, int b);//thuat toan Dijkstra
int number_or_char(Graph Gr); //nhap vao kiem tra la ky tu hay so va tra ve vi tri cua dinh trong do thi
item tongthiethai(Graph Gr); //tong quang duong di cua moi dinh (thay the cho vo cung trong ma tran trong so)
string convert_to_string(int number);//chuyen so number sang chuoi
int floyd (Graph Gr, int a, int b);

int main()
{
  Graph Gr;
  input_file(Gr);
  int a, b, *P, i, select = 1;
  output_file(Gr);
  while (select)
  {
    Menu(select);
    switch (select)
    {
      case 1:
      {
        cout<<endl<<"-----Thuat toan Dijkstra-----"<<endl;
        input_B_E(Gr, a, b);
        Dijkstra(Gr, a, b);
        system("pause");
        break;
      }
      case 2:
      {
        cout<<endl<<"-----Thuat toan Floy-----"<<endl;
        input_B_E(Gr, a, b);
        floyd (Gr, a, b);
        system("pause");
        break;
      }
    }
    if (select == 3) break;
  }
  
  system("pause");
  return 0;
}

void input_file(Graph &Gr)
{
  ifstream inp(INP);
  if (inp == NULL)
  {
    cout<<"No found file input";
    return;
  }
  inp >> Gr.n ;
  
  Gr.name = new char [Gr.n];
  for (int i=0; i<Gr.n; i++)
    inp >> Gr.name[i];
  Gr.G = new int *[Gr.n];
  
  for (int i=0; i<Gr.n; i++)
  {
    Gr.G[i] = new int [Gr.n];
    for (int j=0; j<Gr.n; j++)
      inp >> Gr.G[i][j];
  }
  inp.close();
}

void input_B_E(Graph Gr, int &a, int &b)
{
  a = b = 0;
  cout<<endl<<"Cac dinh danh so tu 1 den "<<Gr.n<<".Hoac tu "<<Gr.name[0]<<" den "<<Gr.name[Gr.n-1]<<endl;
  cout<<"Nhap dinh bat dau : ";
  while (a<1 || a> Gr.n)
  {
    cin>>a;
    if (a<1 || a> Gr.n)
      cout<<"Khong hop le ! \nNhap lai dinh bat dau : ";
  }
  
  cout<<"Nhap dinh ket thuc : ";
  while (b<1 || b> Gr.n)
  {
    cin>>b;
    if (b<1 || b> Gr.n)
      cout<<"Khong hop le ! \nNhap lai dinh ket thuc : ";
  }
  a -- ;
  b -- ;
}

void output_file(Graph Gr)
{
  //ofstream out(OUT);
  fstream out;
  out.open(OUT, ios::out|ios::trunc);
  cout<<"Ma tran ke cua do thi"<<endl<<endl;
  out<<"Ma tran ke cua do thi"<<endl<<endl;
  for (int i=0; i<Gr.n; i++)
  {
    cout<<setw(2)<<Gr.name[i];
    out<<setw(2)<<Gr.name[i];
  }
  out<<endl<<endl;
  cout<<endl<<endl;
  for (int i=0; i<Gr.n; i++)
  {
    for (int j=0; j<Gr.n; j++)
    {
      cout<<setw(2)<<Gr.G[i][j];
      out<<setw(2)<<Gr.G[i][j];
    }
    cout<<endl;
    out<<endl;
  }
  out.close();
}

//tong quang duong di cua moi dinh (thay the cho vo cung trong ma tran trong so)
item tongthiethai(Graph Gr)
{
  item sum = 0;
  for (int i=0; i<Gr.n; i++)
    for (int j=0; j<Gr.n; j++)
      sum += Gr.G[i][j];
  return sum;
}

void Menu(int &select)
{
  cout<<endl<<"Moi ban chon thuat toan :"<<endl;
  cout<<"1: Thuat toan Dijkstra"<<endl;
  cout<<"2: Thuat toan Floyd"<<endl;
  cout<<"3: Thoat !"<<endl;
  cin >> select;
}

int Dijkstra(Graph Gr, int a, int b)
{
  fstream out;
  out.open(OUT, ios::out|ios::app);
  out<<endl<<"*****"<<endl;
  // Len[i] - Gia tri nho nhat tu a -> i. Len1 danh dau do dai.
  int Len[Gr.n];
  int S[Gr.n];//Danh dau dinh thuoc danh sach dac biet
  int P[Gr.n];//truy vet
  
  int max = tongthiethai(Gr);
  fill (Len,Len+Gr.n,max); //Gan duong di ban dau = vo cung
  fill (P,P+Gr.n,a);
  fill (S,S+Gr.n,0); //Danh sach dac biet
  Len[a] = 0;    // khoi tao do dai tu a->a = 0
  int i = a, dem = 0, space = 10;
  
  //in ra hang tieu de
  out<<setw(space/2)<<"TT |";
  for (int i=0; i<Gr.n; i++)
  {
    char s[100];
    sprintf(s,"%d%c%c%c",i+1,'(',Gr.name[i],')');
    out<<setw(space)<<s;
  }
  out <<endl;
  for (int i=0; i< (space/2) + Gr.n*10; i++)
    out<<"-";
  out<<endl;
  //ket thuc in ra hang tieu de
  
  //while S<>V
  for (int k=0; k<Gr.n; k++)
  {
    dem ++;
    char *s = new char [100];
    char vocung = '~' , gach[10] = " - ";
    out<<setw(space/2-2)<<dem<<" |";
    
    //tim do dai ngan nhat trong cac dinh    
    for (i=0; i<Gr.n; i++) // tim v thuoc (V-S) va Len[v] < vo cung
      if (!S[i] && Len[i] != max)
        break;
    for (int j = i+1 ; j<Gr.n; j++)  // tim dinh co Len min
      if (!S[j] && Len[j] < Len[i])
        i = j;
    S[i] = 1;  
    
    //----------In ra gia tri moi lan lap------------
    if (dem > 0)
      for (int j=0; j<Gr.n; j++)
      {
        char temp[100];
        strcpy(s," ");
        if (dem >1 && j != i && S[j])
          sprintf(s,"%c",'-');
        else
        {
          if (j == i || (dem == 1 && j == a))
            strcat(s,"*");
          strcat(s,"[");
          if ( j != i && !S[j] && Len[j] == max)
            sprintf(temp,"%c,",vocung);
          else
            sprintf(temp,"%d,",Len[j]);
          strcat(s,temp);
          if (j!=a && k==0)
            sprintf(temp, "%c", vocung);
          else sprintf(temp, "%d", P[j]+1);  
          strcat(s,temp);
          strcat(s,"]");
          
        }
        out<<setw(space)<<s;
      }
    
    //----------Ket thuc In ra gia tri moi lan lap------------
    
    //--------Tinh do dai tu dinh dang xet toi cac dinh tiep
    
    for (int j = 0; j<Gr.n; j++) //thay doi do dai neu co
    {
      if (!S[j] && Gr.G[i][j])
        if (Len[i] + Gr.G[i][j] < Len[j])
        {
          Len[j] = Len[i] + Gr.G[i][j];
          P[j] = i; //truy vet
        }
    }  
    out<<endl;      
  }
  
  //Ket luan duong di
  
  out<<endl<<"Do dai ngan nhat cua duong di tu "<<a+1<<"("<<Gr.name[a]<<")"
    <<" den "<<b+1<<"("<<Gr.name[b]<<")"<<" la "<<Len[b]<<endl;
  out<<"Qua trinh duong di: ";
  i = b;
  char *s, *temp;
  s = new char [Gr.n*10];
  temp = new char [10];
  sprintf(s,"%d",i+1);
  while (i != a)
  {
    sprintf(temp,"%s"," --> ");
    strcpy(s,strcat(temp,s));
    sprintf(temp,"%d",P[i] +1);
    strcpy(s,strcat(temp,s));
      
    i = P[i];
  }  
  out<<s<<endl;
  cout<<"Hoan thanh ! Mo file output.out de xem ket qua !";
  out.close();
  return Len[b];
}

int floyd (Graph Gr, int a, int b)
{
  fstream out;
  out.open(OUT, ios::out|ios::app);
  int max = tongthiethai(Gr);
  int A[Gr.n][Gr.n], P[Gr.n][Gr.n];
  for (int i=0; i<Gr.n; i++)
    for (int j=0; j<Gr.n; j++)
    {
      if (Gr.G[i][j])
        A[i][j] = Gr.G[i][j];
      else A[i][j] = max;
      P[i][j] = -1;
    }
    
  for (int k=0; k<Gr.n; k++)
  {
    out<<endl<<"Buoc thu "<<k<<endl;
    out<<setw(2*Gr.n)<<"A"<<setw(15+4*Gr.n)<<"P"<<endl;
    for (int i=0; i<Gr.n; i++)
    {
      
      for (int j=0; j<Gr.n; j++)
      {
        char *temp = new char [50];
        if (A[i][j] == max)
          sprintf(temp,"%c",'~');
        else
          sprintf(temp,"%d",A[i][j]);
        
        out<<setw(4)<<temp;
      }
        
      out<<setw(15)<<" ";
      for (int j=0; j<Gr.n; j++)
        out<<setw(4)<<P[i][j] + 1;
      out<<endl;
    }
      
    
    for (int i=0; i<Gr.n; i++)
      for (int j=0; j<Gr.n; j++)
        if (A[i][j] > A[i][k] + A[k][j])
        {
          A[i][j] = A[i][k] + A[k][j];
          P[i][j] = k ;
        }  
  }
  
  out<<endl<<"Do dai ngan nhat cua duong di tu "<<a+1<<"("<<Gr.name[a]<<")"<<" den "<<b+1<<"("<<Gr.name[b]<<")"<<" la "<<A[a][b]<<endl;
  out<<"Qua trinh duong di: ";
  
  //truy vet
  char *s, *temp;
  s = new char [Gr.n*10];
  temp = new char [10];
  stack <item> S1;
  stack <item> S2;
  S1.push(a); //danh sach nap cac dinh vao
  S1.push(b); //danh sach xuat cac dinh ra
  int dich, tg;
  while (!S1.empty())
  {
    dich = S1.top(); //dich = phan tu dau tien
    S1.pop();     // dua phan tu do ra
    S2.push(dich); //cho vao danh sach xuat
    if (!S1.empty()) //trong khi S1 ko rong thi tiep tuc tim cac dinh
    {
      tg = S1.top();
      while (P[tg][dich] != -1) //tim cac dinh di tu tg den dich
      {
        S1.push(P[tg][dich]);
        tg = S1.top();
      }
    }
  }
  
  sprintf(s,"%d",S2.top()+1);
  S2.pop();
  
  while (!S2.empty())
  {
    sprintf(temp,"%s%d"," --> ",S2.top()+1);
    strcat(s,temp);
    S2.pop();
  }
  
  out<<s<<endl;
  cout<<"Hoan thanh ! Mo file output.out de xem ket qua !";
  out.close();
  
  return A[a][b];  
    
}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 8.4 (11 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Ký pháp nghịch đảo Balan trong Borland Pascal

Ký pháp nghịch đảo Balan trong Borland Pascal

Khi lập trình, tính giá trị một biểu thức toán học là điều quá đỗi bình thường. 

Người dùng Việt đang biến hashtag thành trò spam nhảm

Người dùng Việt đang biến hashtag thành trò spam nhảm

Hashtag đang là một chủ đề hot trên mọi ngóc ngách của Facebook trong hai ngày qua. Tuy nhiên tính nay này đang bị “lạm dụng” một cách vô tội vạ, khiến Facebook trở nên xấu xí, và đi chệch những định hướng dành cho tính năng này.

Facebook sẽ thâu tóm 72% doanh thu quảng cáo từ mạng xã hội vào năm 2012

Facebook sẽ thâu tóm 72% doanh thu quảng cáo từ mạng xã hội vào năm 2012

Năm tới, Facebook dự kiến ​​sẽ thâu tóm 72% doanh thu quảng cáo mạng xã hội. Điều này cũng có nghĩa là họ sẽ có trong tay 6,1% doanh thu của quảng cáo trực tuyến toàn cầu.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung