Pascal Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng

Pascal Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng

Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng.

Ví dụ: A:        1   5   6   7   4 

Kết quả:          Tong S = 23

Hướng dẫn: Để giải quyết bài toán cần phải đảm bảo các vấn đề:

-          Nhập mảng, có thể xây dựng thành hàm để đóng gói và sử dụng lại. Các thao tác theo yêu cầu:

(1) Nhập số N.

(2) Tiến hành lặp (từ 0 đến N-1) và nhập cho các giá trị Ai trong mảng.

Lưu ý: N phải được vào truyền theo dạng tham biến (tức là &N)

-          Xuất mảng. Công việc đơn giản là sử dụng voøng lặp từ 0 đến N-1 để in ra các giá trị Ai cho mảng. Sau đó, Writeln  xuống dòng.

-          Hàm tính tổng các phần tử cho một mảng A

Khai báo và khởi tạo toång S là 0.

Sử dụng một vòng lặp (từ 0 đến N-1 để duyệt qua tất cả các giá trị Ai) để tính cộng dồn giá trị của Ai vào tổng S.

Viết thân chương trình chính với nội dung dùng để kiểm tra kết quả thực hiện của hàm.

 • Khai báo mảng A có tối đa 20 phần tử và biến N chỉ số lượng phần tử của A.
 • Gọi hàm nhập mảng để nhập mảng A, với N phần tử.
 • Gọi hàm xuất mảng A, với N phần tử.
 • In giá trị của tổng các phần tử bằng cách truyền trực tiếp giá trị trả về của việc tính tổng cho Writeln(……)
 • Gọi hàm Readln( ) trước khi kết thúc  để dừng lại xem kết quả.

Chương trình:

{ 1. Cac khai bao cho chuong trinh  }
Program Mang1C;
Uses crt;
Type  Mang20 = array[1..20] of Integer;
Var   N:Integer;
      A:Mang20;
{ 2. Thu tuc nhap mang A voi N la so phan tu }
Procedure NhapMang1C(Var A : Mang20 ;Var N:Integer);
Var i: Integer;
Begin
  Write( 'So luong phan tu:' );      Readln( N);
  For i:=0 to N do
  Begin
      Write( 'Nhap phan tu thu ', i,'' );   Readln( A[i] );
  End;
End;
 
{ 3. Thu tuc xuat mang A voi N la so phan tu }
Procedure XuatMang1C( Var A : Mang20;Var N :Integer );
Var i:Integer;
Begin
  For i :=0 to N do
         Write( A[i]:2 );
  Writeln;
End;
 
{ 4. Chuong trinh con tinh tong cac phan tu trong mang }
Function TongMang1C( A : Mang20; N:Integer):longint;
Var i :Integer;
   S :longint;
Begin
  S := 0;
  For i:=0 to N do
         S := S + A[i] ;
  TongMang1C:=S;
End;
 
{ 5. Than chuong trinh chinh  }
BEGIN
      NhapMang1C( A, N );
      XuatMang1C( A, N );
      Writeln(' Tong cac phan tu trong mang ', TongMang1C(A, N) );
      Readln;
END.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 6.2 (34 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Facebook tung ra bản Privacy Basics hướng dẫn bảo mật mới

Facebook tung ra bản Privacy Basics hướng dẫn bảo mật mới

Facebook tung ra một bản hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng mang tên Privacy Basics.

Xịt Phòng Mosfly AFS Hương Nhiệt Đới 280ml mang lại cho bạn không gian sống trong lành

Giới thiệu Xịt Phòng Mosfly AFS Hương Nhiệt Đới 280ml

Xịt Phòng Mosfly AFS Hương Nhiệt Đới 280ml mang lại cho bạn không gian sống trong lành

5 máy tính bảng cấu hình tốt giá dưới 200 USD

5 máy tính bảng cấu hình tốt giá dưới 200 USD

Kindle Fire hay IdeaPad A1 là những máy tính bảng có cấu hình khá “ổn”, đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Amazon hay Lenovo, và mức giá chỉ là 199 USD.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer