Pascal Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng

Pascal Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng

Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng.

Ví dụ: A:        1   5   6   7   4 

Kết quả:          Tong S = 23

Hướng dẫn: Để giải quyết bài toán cần phải đảm bảo các vấn đề:

-          Nhập mảng, có thể xây dựng thành hàm để đóng gói và sử dụng lại. Các thao tác theo yêu cầu:

(1) Nhập số N.

(2) Tiến hành lặp (từ 0 đến N-1) và nhập cho các giá trị Ai trong mảng.

Lưu ý: N phải được vào truyền theo dạng tham biến (tức là &N)

-          Xuất mảng. Công việc đơn giản là sử dụng voøng lặp từ 0 đến N-1 để in ra các giá trị Ai cho mảng. Sau đó, Writeln  xuống dòng.

-          Hàm tính tổng các phần tử cho một mảng A

o       Khai báo và khởi tạo toång S là 0.

o       Sử dụng một vòng lặp (từ 0 đến N-1 để duyệt qua tất cả các giá trị Ai) để tính cộng dồn giá trị của Ai vào tổng S.

-          Viết thân chöông trình chính với nội dung dùng để kiểm tra kết quả thực hiện của hàm.

o       Khai báo mảng A có tối đa 20 phần tử và biến N chỉ số lượng phần tử của A.

o       Gọi hàm nhập mảng để nhập mảng A, với N phần tử.

o       Gọi hàm xuất mảng A, với N phần tử.

o       In giá trị của tổng các phần tử bằng cách truyền trực tiếp giá trị trả về của việc tính tổng cho Writeln(……)

o       Gọi hàm Readln( ) trước khi kết thúc  để dừng lại xem kết quả.

Chương trình:

{ 1. Cac khai bao cho chuong trinh  }
Program Mang1C;
Uses crt;
Type  Mang20 = array[1..20] of Integer;
Var   N:Integer;
      A:Mang20;
{ 2. Thu tuc nhap mang A voi N la so phan tu }
Procedure NhapMang1C(Var A : Mang20 ;Var N:Integer);
Var i: Integer;
Begin
  Write( 'So luong phan tu:' );      Readln( N);
  For i:=0 to N do
  Begin
      Write( 'Nhap phan tu thu ', i,'' );   Readln( A[i] );
  End;
End;
 
{ 3. Thu tuc xuat mang A voi N la so phan tu }
Procedure XuatMang1C( Var A : Mang20;Var N :Integer );
Var i:Integer;
Begin
  For i :=0 to N do
         Write( A[i]:2 );
  Writeln;
End;
 
{ 4. Chuong trinh con tinh tong cac phan tu trong mang }
Function TongMang1C( A : Mang20; N:Integer):longint;
Var i :Integer;
   S :longint;
Begin
  S := 0;
  For i:=0 to N do
         S := S + A[i] ;
  TongMang1C:=S;
End;
 
{ 5. Than chuong trinh chinh  }
BEGIN
      NhapMang1C( A, N );
      XuatMang1C( A, N );
      Writeln(' Tong cac phan tu trong mang ', TongMang1C(A, N) );
      Readln;
END.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5.5 (27 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Google Reader Thêm Nút “Share”

Google Reader Thêm Nút “Share”

Tuy nhiên cách đó sẽ tăng thêm thao tác khi mà chúng ta muốn chia sẻ thông lên. Và nay việc đó sẽ trở lên dễ dàng hơn khi mà Google Reader vừa mang trở lại một nút “Share” hoàn toàn mới...

Bạn đã thật sự bắt đầu cho Drupal 8?

Bạn đã thật sự bắt đầu cho Drupal 8?

You may not be able to control when Drupal 8 is ready. But you can control when you are ready for Drupal 8. Attending DrupalCon Austin is a great way to start.

Hướng dẫn Responsive Images với Drupal 8 Site

Hướng dẫn Responsive Images với Drupal 8 Site

Here’s a little tutorial for doing something that had us scratching our heads for a bit: adding responsive images in Drupal 8.