Pascal Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng

Pascal Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng

Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng.

Ví dụ: A:        1   5   6   7   4 

Kết quả:          Tong S = 23

Hướng dẫn: Để giải quyết bài toán cần phải đảm bảo các vấn đề:

-          Nhập mảng, có thể xây dựng thành hàm để đóng gói và sử dụng lại. Các thao tác theo yêu cầu:

(1) Nhập số N.

(2) Tiến hành lặp (từ 0 đến N-1) và nhập cho các giá trị Ai trong mảng.

Lưu ý: N phải được vào truyền theo dạng tham biến (tức là &N)

-          Xuất mảng. Công việc đơn giản là sử dụng voøng lặp từ 0 đến N-1 để in ra các giá trị Ai cho mảng. Sau đó, Writeln  xuống dòng.

-          Hàm tính tổng các phần tử cho một mảng A

Khai báo và khởi tạo toång S là 0.

Sử dụng một vòng lặp (từ 0 đến N-1 để duyệt qua tất cả các giá trị Ai) để tính cộng dồn giá trị của Ai vào tổng S.

Viết thân chương trình chính với nội dung dùng để kiểm tra kết quả thực hiện của hàm.

 • Khai báo mảng A có tối đa 20 phần tử và biến N chỉ số lượng phần tử của A.
 • Gọi hàm nhập mảng để nhập mảng A, với N phần tử.
 • Gọi hàm xuất mảng A, với N phần tử.
 • In giá trị của tổng các phần tử bằng cách truyền trực tiếp giá trị trả về của việc tính tổng cho Writeln(……)
 • Gọi hàm Readln( ) trước khi kết thúc  để dừng lại xem kết quả.

Chương trình:

{ 1. Cac khai bao cho chuong trinh  }
Program Mang1C;
Uses crt;
Type  Mang20 = array[1..20] of Integer;
Var   N:Integer;
      A:Mang20;
{ 2. Thu tuc nhap mang A voi N la so phan tu }
Procedure NhapMang1C(Var A : Mang20 ;Var N:Integer);
Var i: Integer;
Begin
  Write( 'So luong phan tu:' );      Readln( N);
  For i:=0 to N do
  Begin
      Write( 'Nhap phan tu thu ', i,'' );   Readln( A[i] );
  End;
End;
 
{ 3. Thu tuc xuat mang A voi N la so phan tu }
Procedure XuatMang1C( Var A : Mang20;Var N :Integer );
Var i:Integer;
Begin
  For i :=0 to N do
         Write( A[i]:2 );
  Writeln;
End;
 
{ 4. Chuong trinh con tinh tong cac phan tu trong mang }
Function TongMang1C( A : Mang20; N:Integer):longint;
Var i :Integer;
   S :longint;
Begin
  S := 0;
  For i:=0 to N do
         S := S + A[i] ;
  TongMang1C:=S;
End;
 
{ 5. Than chuong trinh chinh  }
BEGIN
      NhapMang1C( A, N );
      XuatMang1C( A, N );
      Writeln(' Tong cac phan tu trong mang ', TongMang1C(A, N) );
      Readln;
END.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 4.2 (70 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
iPhone 5S, 5C và iPad Air đã có phần mềm bẻ khóa

iPhone 5S, 5C và iPad Air đã có phần mềm bẻ khóa

Công cụ Jailbreak hệ điều hành iOS 7 vừa được nhóm hacker nổi tiếng Evad3rs giới thiệu, cho phép 5S, 5C hay iPad Air cùng nhiều thiết bị iOS khác có thể cài đặt phần mềm, bổ sung thêm tính năng mới... từ Cydia mà không cần Apple thông qua.

Drupal Open Atrium 2 đã có bản BETA Time

Drupal Open Atrium 2 đã có bản BETA Time

After nearly a year of planning and development, I finally released the first BETA version of Open Atrium 2 over the weekend. So what’s the big deal with Beta releases? Read on to find out.

Why we're skipping upgrading to Drupal 7

Tại sao chúng ta skipping upgrading to Drupal 7

This website was created using Drupal 6. Normally Drupal sites get upgraded to each new major version. This can be complex, but manageable with an upgrade path one can follow

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung