Một số hàm xử lý chuỗi trong sql

Một số hàm xử lý chuỗi trong sql

Trong sql có lẽ chúng ta cũng sử dụng nhiều các hàm xử lý chuỗi. Dưới đây là các hàm xử lý chuỗi trong sql

- ASCII

Hàm này trả về giá trị ASCII của keyboard ví dụ (@,R,9,*)
Cú pháp- ASCII ( character)
Ví dụ:
SELECT ASCII('a') -- giá trị trả về= 97
SELECT ASCII('b') -- giá trị trả về= 98
SELECT ASCII('c') -- giá trị trả về= 99
SELECT ASCII('A') -- giá trị trả về= 65
SELECT ASCII('B') -- giá trị trả về= 66
SELECT ASCII('C') -- giá trị trả về= 67
SELECT ASCII('1') -- giá trị trả về= 49
SELECT ASCII('2') -- giá trị trả về= 50
SELECT ASCII('3') -- giá trị trả về= 51
SELECT ASCII('4') -- giá trị trả về= 52
SELECT ASCII('5') -- giá trị trả về= 53

- SPACE

Hàm này trả về khoảng trống trong câu lệnh sql
Cú pháp - SPACE ( integer)
Ví dụ:
SELECT ('SQL') + SPACE(0) + ('TUTORIALS')-- giá trị trả về= SQLTUTORIALS
SELECT ('SQL') + SPACE(1) + ('TUTORIALS')-- giá trị trả về = SQL TUTORIALS

- CHARINDEX

Trả về vị trí được tìm thấy của một chuỗi trong chuỗi cha
Cú pháp - CHARINDEX ( string1, string2 [ , start_location ] )
Ví dụ:
SELECT CHARINDEX('SQL', 'Well organized understand SQL tutorial')-- Value = 27
SELECT CHARINDEX('SQL', 'Well organized understand SQL tutorial', 20)-- Value = 27
SELECT CHARINDEX('SQL', 'Well organized understand SQL tutorial', 30)-- Value = 0 (bởi vì giá trị bắt đầu truyền vào từ ký tự 30 trở đi)

- REPLACE

Hàm thay thế chuỗi
Ví dụ:
Cú pháp- REPLACE ( 'string1' , 'string2' , 'string3' )
SELECT REPLACE('All Function' , 'All', 'SQL')-- Value = SQL Function

- UPPER, LOWER

Hàm chuyển đổi thành chữ hoa và chữ thường
Ví dụ:
Cú pháp
- UPPER( 'string1')
- LOWER( 'string1')
SELECT UPPER('Khong con mua thu')-- Value = 'KHONG CON MUA THU'
SELECT LOWER('kHONG CON MUA THU')-- Value = 'khong con mua thu'

- LEFT,RIGHT,SUBSTRING

Hàm cắt chuỗi bên trái, phải và ở giữa
Ví dụ:
Cú pháp
- LEFT( 'string1', số kí tự)
- RIGHT( 'string1', số kí tự)
- SUBSTRING ( 'string1', vị trí, số kí tự)
SELECT LEFT('Khong con mua thu',5)-- Value = 'Khong'
SELECT RIGHT('kHONG CON MUA THU',3)-- Value = 'THU'
SELECT SUBSTRING ('kHONG CON MUA THU',6,3)-- Value = 'CON'

- LTRIM, RTRIM

Loại bỏ khoảng trắng bên trái, bên phải
Ví dụ:
Cú pháp
- LTRIM( 'string1')
- RTRIM ( 'string1')
SELECT LTRIM(' Khong con mua thu')-- Value = 'Khong con mua thu'
SELECT RTRIM ('kHONG CON MUA THU ')-- Value = 'kHONG CON MUA THU'

- LEN

Trả về số ký tự trong chuỗi
Ví dụ:
Cú pháp
- LEN( 'string')
SELECT LEN('Khong con mua thu')-- Value = 17

- REVERSE

Đảo chuối
Ví dụ:
Cú pháp
- REVERSE( 'string')
SELECT REVERSE('Khong con mua thu')-- Value = 'uht aum noc gnohK'

- STUFF

Với cú pháp hàm STUFF bên dưới có kết quả trả về là một chuỗi mới sau khi đã hủy bỏ một số ký tự hiện có và thêm vào một chuỗi con khác tại vị trí vừa hủy bỏ
Ví dụ:
Cú pháp
- STUFF ( 'string',vị trí, chiều dài, chuỗi con)
vị trí: là một số nguyên chỉ định vị trí bắt đầu hủy bỏ các ký tự bên trong chuỗi nguồn.
chiều dài: là một số nguyên chỉ định bao nhiêu ký tự sẽ bị hủy bỏ trong chuỗi nguồn đếm từ bên trái vị trí chỉ định.
SELECT STUFF ('123456789',4,3,'ABDCEF')-- Value = '123ABCDEF789'

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7.8 (12 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy
  • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
  • WhatsApp: (+84) 944 225 212
  • Line Messenger: (+84) 944 225 212
  • Email: asaleotestf@gmail.com
  • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
 Cấu hình Web Server trên Windows server 2003

Cấu hình Web Server trên Windows server 2003

Web Server là máy chủ có dung lượng lớn, tốc độ cao, được dùng để lưu trữ thông tin như một ngân hàng dữ liệu, chứa những website đã được thiết kế cùng với những thông tin liên quan khác. (các mã Script, các chương trình, và các file Multimedia)

Hướng dẫn thay đổi độ giãn chữ trong word

Hướng dẫn thay đổi độ giãn chữ trong word

Sau khi kích nút OK, đoạn font chữ đã chọn sẽ có kết quả nhấp nháy theo loại đã chọn ở ô Animations

OSTraining sẽ xuất bản 200 Drupal 8 Videos miễn phí

OSTraining sẽ xuất bản 200 Drupal 8 Videos miễn phí

Yes, you read that right: we're going to release 200 free Drupal 8 videos.