C/C++

20 Mar

Bài toán kiểm tra số nguyên tố

Có lẽ một trong những bài toán mà tất cả các lập trình viên đều gặp phải khi học lập trình cũng như ...

Read More
20 Mar
Tự học C++: Đệ quy

Tự học C++: Đệ quy

Các hàm có thể gọi chính nó. Điều này có thể có ích với một số tác vụ như là một số phương pháp sắp xếp hay tính giai thừa của một số

Read More
20 Mar
Tự học C++: Truyền tham số theo tham số giá trị hay tham số biến

Tự học C++: Truyền tham số theo tham số giá trị hay tham số biến

Cho đến nay, trong tất cả các hàm chúng ta đã biết, tất cả các tham số truyền cho hàm đều được truyền theo giá trị.

Read More
20 Mar
Giá trị mặc định của tham số

Giá trị mặc định của tham số

Khi định nghĩa một hàm chúng ta có thể chỉ định những giá trị mặc định sẽ được truyền cho các đối số trong trường hợp chúng bị bỏ qua khi hàm được gọi.

Read More
20 Mar
Tự học C++: Mảng

Tự học C++: Mảng

Mảng là một dãy các phần tử có cùng kiểu được đặt liên tiếp trong bộ nhớ và có thể truy xuất đến từng phần tử bằng cách thêm một chỉ số vào sau tên của mảng.

Read More
20 Mar
Tự học C++: Cách sử dụng void

Tự học C++: Cách sử dụng void

Nếu bạn còn nhớ cú pháp của một lời khai báo hàm: type name (argument1, argument2…) statement bạn sẽ thấy rõ ràng rằng nó bắt đầu với

Read More
20 Mar
Tự học C++: Hàm

Tự học C++: Hàm

Hàm là một khối lệnh được thực hiện khi nó được gọi từ một điểm khác của chương trình. Dạng thức của nó như sau:

Read More
20 Mar
Tự học C++: Cấu trúc lựa chọn: switch

Tự học C++: Cấu trúc lựa chọn: switch

Cú pháp của lệnh switch hơi đặc biệt một chút. Mục đích của nó là kiểm tra một vài giá trị hằng cho một biểu thức,

Read More
20 Mar
Tự học C++: Các lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy

Tự học C++: Các lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy

Sử dụng break chúng ta có thể thoát khỏi vòng lặp ngay cả khi điều kiện để nó kết thúc chưa được thoả mãn.

Read More
30 Jan
Tối ưu hóa mã nguồn C/ C++ – Optimize source code C/ C++

Tối ưu hóa mã nguồn C/ C++ – Optimize source code C/ C++

Khi bắt đầu viết một chương trình bằng một ngôn ngữ nào đó, thông thường bạn chỉ chú trọng vào việc ,...

Read More
15 Jan
Vấn đề 3 - Mảng và con trỏ

Vấn đề 3 - Mảng và con trỏ

Bài toán số 3.1: Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng.

Read More
15 Jan
Vấn đề 2 - Chương trình con

Vấn đề 2 - Chương trình con

Bài toán số 2.1: Viết chương trình chuyển đổi số tự nhiên N cho trước sang hệ cơ số 2 bằng việc xây dựng hàm chuyển đổi.

Read More
15 Jan
Vấn đề 1 - Cấu trúc điều khiển

Vấn đề 1 - Cấu trúc điều khiển

Bài toán số 1.1: Tính tổng của các số tự nhiên từ 1 đến N. Bài toán số 1.2: Kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không.

Read More
15 Jan
Bắt đầu với Borland C

Bắt đầu với Borland C

Chạy chương trình Borland C hoặc Turbo C để có được phần cửa sổ soạn thảo chương trình:

Read More

Các trang