Viết chương trình cho phép tính giá trị của đa thức A(x)

Viết chương trình cho phép tính giá trị của đa thức A(x)

Viết chương trình cho phép tính giá trị của đa thức A(x) tại giá trị x = x0.

>> Bài toán Pascal: Viết chương trình cho phép cộng hai đa thức

Giải thuật:

- Dùng chương trình con để tính xn.

Cài đặt:

Program Gia_tri_cua_da_thuc;

Var n,i: integer;

  x,a,s:real;

Function XMU(x:real; n:integer):real;

Var i: integer;

  Mu: real;

Begin

  Mu:=1;

  For i:=1 to n do Mu:=Mu*x;

  XMU:=Mu;

End;

Begin

   Write('Nhap bac cua da thuc n = '); Readln(n);

   Write('Tinh f(x) tai x = ');Readln(x);

   S:=0;

   For i:=n downto 0 do

   Begin

     Write('a',i,'= '); Readln(a);

     S:=S+a*XMU(x,i);

   End;

   Writeln('F(',x:5:2,')= ',S:5:2);

   Readln;

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Giới thiệu về Drush và sử dụng Drush

Giới thiệu về Drush và sử dụng Drush

Với những ai làm việc nhiều với Drupal chắc cũng sẽ chán ngấy với những công việc nhàm chán khi phải cài đặt các phiên bản mới của core hay các module.

Quảng Bá Website trong kinh doanh(Business SEO)

Quảng Bá Website trong kinh doanh(Business SEO)

Quang Ba Website - Gần như 99% các yêu cầu dịch vụ SEO mà chúng tôi nhận được đều bắt đầu bằng câu hỏi “tôi muốn các từ khóa x, y, z lên top 5 Google, giá bao nhiêu và thời gian bao lâu?

Tỉ phú công nghệ Elon Musk - Ảnh: BUSINESS INSIDER

Tesla tuyển dụng không cần tiến sĩ, không cần tốt nghiệp trung học

Nếu bạn không có bằng đại học hay cao đẳng, điều đó cũng không ngăn được việc bạn trở thành nhân viên của Tesla, tỉ phú công nghệ Elon Musk đã tuyên bố như vậy trên Twitter

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services