Viết chương trình cho phép tính giá trị của đa thức A(x)

Viết chương trình cho phép tính giá trị của đa thức A(x)

Viết chương trình cho phép tính giá trị của đa thức A(x) tại giá trị x = x0.

>> Bài toán Pascal: Viết chương trình cho phép cộng hai đa thức

Giải thuật:

- Dùng chương trình con để tính xn.

Cài đặt:

Program Gia_tri_cua_da_thuc;

Var n,i: integer;

  x,a,s:real;

Function XMU(x:real; n:integer):real;

Var i: integer;

  Mu: real;

Begin

  Mu:=1;

  For i:=1 to n do Mu:=Mu*x;

  XMU:=Mu;

End;

Begin

   Write('Nhap bac cua da thuc n = '); Readln(n);

   Write('Tinh f(x) tai x = ');Readln(x);

   S:=0;

   For i:=n downto 0 do

   Begin

     Write('a',i,'= '); Readln(a);

     S:=S+a*XMU(x,i);

   End;

   Writeln('F(',x:5:2,')= ',S:5:2);

   Readln;

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Những Modules tốt nhất Drupal 7: Winter 2014 Edition

Những Modules tốt nhất Drupal 7: Winter 2014 Edition

it has been awhile since I have published a top modules list for Drupal so I thought with Drupal 8 coming out soon it was time for one last top Drupal 7 modules list. 

Modules Migrate và Migrate D2D cho lập trình viên Drupal năm 2015

Modules Migrate và Migrate D2D cho lập trình viên Drupal năm 2015

This unorthodox decision was made to support substantial improvements in Drupal’s major version upgrade process

Cách xây dựng link liên kết hiệu quả cho seo

Cách xây dựng link liên kết hiệu quả cho seo

Xây dựng links là yếu tố quan trọng nhất trong cạnh tranh thứ hạng trên Google. Có nhiều phương pháp xây dựng links khác nhau