Viết chương trình cho phép tính giá trị của đa thức A(x)

Viết chương trình cho phép tính giá trị của đa thức A(x)

Viết chương trình cho phép tính giá trị của đa thức A(x) tại giá trị x = x0.

>> Bài toán Pascal: Viết chương trình cho phép cộng hai đa thức

Giải thuật:

- Dùng chương trình con để tính xn.

Cài đặt:

Program Gia_tri_cua_da_thuc;

Var n,i: integer;

  x,a,s:real;

Function XMU(x:real; n:integer):real;

Var i: integer;

  Mu: real;

Begin

  Mu:=1;

  For i:=1 to n do Mu:=Mu*x;

  XMU:=Mu;

End;

Begin

   Write('Nhap bac cua da thuc n = '); Readln(n);

   Write('Tinh f(x) tai x = ');Readln(x);

   S:=0;

   For i:=n downto 0 do

   Begin

     Write('a',i,'= '); Readln(a);

     S:=S+a*XMU(x,i);

   End;

   Writeln('F(',x:5:2,')= ',S:5:2);

   Readln;

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Xây dựng Multiple Field Search nhờ thuộc tính Views Exposed Filters

Xây dựng Multiple Field Search nhờ thuộc tính Views Exposed Filters

Views offers the ability to expose filters to the end user so they may filter and sort through a views listing to find what they want in a large list of content.

Cặp đôi đẹp giữa 1m26 và 1m75

Cặp đôi đẹp giữa 1m26 và 1m75

Bỏ qua những cặp mắt tò mò và ái ngại, cặp đôi chênh lệch nhau tới nửa mét này vẫn cực kỳ hạnh phúc khi ở bên nhau.

Hướng dẫn cấu hình SMTP với Drupal 7

Hướng dẫn cấu hình SMTP với Drupal 7

Trong mục Email Options : nhập các thông tin cho E-mail from address và E-mail from name.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer