Tính tổng bình phương của các số âm trong một mảng gồm N phần tử với Pascal

Tính tổng bình phương của các số âm trong một mảng gồm N phần tử với Pascal

Ý tưởng:

Duyệt qua tất cả các phần tử A[i] trong mảng: Nếu A[i]<0 thì cộng dồn (A[i])2 vào biến S.

code:

Uses Crt;
Type Mang = ARRAY[1..50] Of Integer;
Var A:Mang;
N,i,S:Integer;
Begin
{Nhập mảng}
Write(‘Nhap N=’); Readln(N);
For i:=1 To N Do
Begin
Write(‘A[‘,i,’]=’); Readln(A[i]);
End;
{Tính tổng}
S:=0;
For i:=1 To N Do
If A[i]<0 Then S:=S+A[i]*A[i];
{In kết quả ra màn hình}
Writeln(‘S= ’, S);
Readln;
End.   
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5.1 (73 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Apple phát triển TV điều khiển bằng giọng nói

Apple phát triển TV điều khiển bằng giọng nói

Theo các kênh thông tin hành lang, Apple đang lặng lẽ thiết kế một mẫu TV không cần tới điều khiển từ xa.

Sử dụng Declarative Programming và Drupal 8 như thế nào?

If you're not already familiar with declarative programming and/or the Drupal 8 configuration API

Dùng Browser caching trong thiết kế web mobile

Dùng Browser caching trong thiết kế web mobile

Khi thiết kế web mobile bạn vẫn có thể dùng kỹ thuật Browser caching nhưng chú ý bảng phân tích sau (Đa số không quá 4MB hay 2MB)

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services