Pascal | Cho 1 dãy số gồm n phần tử n<=15, giá trị từng phần tử là số thực

Pascal | Cho 1 dãy số gồm n phần tử n<=15, giá trị từng phần tử là số thực

Cho 1 dãy số gồm n phần tử n<=15. Giá trị từng phần tử là số thực. Thực hiện các chương trình sau:

a) Nhập từ bàn phím số phần tử và giá trị từng phần tử

b) Tính tổng các phần tử âm của dãy

c) Tính tổng và trung bình cộng của các phần tử chẵn của dãy

d) Tìm phần tử có giá trị lớn nhất của dãy

e) Tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất

f) Sắp xếp dãy theo chiều giảm dần về giá trị của từng phần tử

g) In các kết quả trên ra màn hình

program vd1;
var   i,n :Byte;
    ta, tb, b, c, d :real;
    a: array[1..15] of real ;
begin
write(' nhập số lượng phần tử n ='); readln(n);
Writeln('Nhap mang a: ');
for i:=1 to n do
    begin
         write('a[',i,']= ');
        readln(a[i])
     end;
ta:=0;
for i:=1 to n do if a[i] <0 then ta= ta + a[i] ; { tính tổng âm}
tc:= 0; t:=1;
for i:=1 to n do if i mod 2 =0 then begin
                              t= t+1 ;
                             tc= tc + a[i] ; {tính tổng phần tư chẵn}
                         end;
   ttc = tc/t ; { trung bình phần tử chẵn}
max:= a[1];
for i=2 to n do if max < a[i] then max =a[i] ; { tìm phần tử lớn nhất}
min:= a[1];
for i=2 to n do if min > a[i] then min =a[i] ; { tìm phần tử nhỏ nhất}
for i=2 to n do
    for j=n down to i do
    if (a[j]> a[j-1])
then begin 
         b:= a[j-1] ;
         a[j-1]:=a[j];
         a[j]:=b;
end;                       {sắp xếp các phần tử giảm dần về giá trị}
 for i=1 to n then begin
                 write( a[i]);
                  writeln;
             end;            {in ra theo chiều dọc mảng}
end.     hết

nếu muốn in theo chiều ngang
for i=1 to n then begin
                 write( a[i]);
                 write('  '); { dấu cách giữa 2 giấu ' }
             end;  

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.5 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
CEO Mark Zuckerberg sẽ gặp gỡ ai tại Việt Nam?

CEO Mark Zuckerberg sẽ gặp gỡ ai tại Việt Nam?

Chuyến đi bất ngờ của Mark Zuckerberg đến VN chỉ vì mục đích cá nhân, không phải vì công việc.

Hướng dẫn thêm CSS Classes vào Blocks ở Drupal 8

Hướng dẫn thêm CSS Classes vào Blocks ở Drupal 8

The idea of Modular CSS really appeals to me, especially having worked on large complex sites with multiple front-end developers collaborating together

Hướng dẫn tạo bộ cài đặt MacOS X 10.8 Mountain Lion trên USB

Hướng dẫn tạo bộ cài đặt MacOS X 10.8 Mountain Lion trên USB

Cuối cùng Apple cũng đã chính thức phát hành phiên bản MacOS X 10.8 Mountain Lion và người dùng có thể lên kho ứng dụng Mac AppStore để tải trực tiếp về để upgrade cho máy Mac của mình.

BLOG POSTS

 

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer