Pascal | Cho 1 dãy số gồm n phần tử n<=15, giá trị từng phần tử là số thực

Pascal | Cho 1 dãy số gồm n phần tử n<=15, giá trị từng phần tử là số thực

Cho 1 dãy số gồm n phần tử n<=15. Giá trị từng phần tử là số thực. Thực hiện các chương trình sau:

a) Nhập từ bàn phím số phần tử và giá trị từng phần tử

b) Tính tổng các phần tử âm của dãy

c) Tính tổng và trung bình cộng của các phần tử chẵn của dãy

d) Tìm phần tử có giá trị lớn nhất của dãy

e) Tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất

f) Sắp xếp dãy theo chiều giảm dần về giá trị của từng phần tử

g) In các kết quả trên ra màn hình

program vd1;
var   i,n :Byte;
    ta, tb, b, c, d :real;
    a: array[1..15] of real ;
begin
write(' nhập số lượng phần tử n ='); readln(n);
Writeln('Nhap mang a: ');
for i:=1 to n do
    begin
         write('a[',i,']= ');
        readln(a[i])
     end;
ta:=0;
for i:=1 to n do if a[i] <0 then ta= ta + a[i] ; { tính tổng âm}
tc:= 0; t:=1;
for i:=1 to n do if i mod 2 =0 then begin
                              t= t+1 ;
                             tc= tc + a[i] ; {tính tổng phần tư chẵn}
                         end;
   ttc = tc/t ; { trung bình phần tử chẵn}
max:= a[1];
for i=2 to n do if max < a[i] then max =a[i] ; { tìm phần tử lớn nhất}
min:= a[1];
for i=2 to n do if min > a[i] then min =a[i] ; { tìm phần tử nhỏ nhất}
for i=2 to n do
    for j=n down to i do
    if (a[j]> a[j-1])
then begin 
         b:= a[j-1] ;
         a[j-1]:=a[j];
         a[j]:=b;
end;                       {sắp xếp các phần tử giảm dần về giá trị}
 for i=1 to n then begin
                 write( a[i]);
                  writeln;
             end;            {in ra theo chiều dọc mảng}
end.     hết

nếu muốn in theo chiều ngang
for i=1 to n then begin
                 write( a[i]);
                 write('  '); { dấu cách giữa 2 giấu ' }
             end;  

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.5 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 

Hướng dẫn Drupal 7: Load content nodes vào modal overlay sử dụng AJAX

AJAX to the rescue.  By loading each of the individual content nodes "on demand" we can cut the unnecessary burden of loading everything up front, and only load the content that is actually requested by the visitor

Hướng dẫn thêm pURL Multidomain XMLSitemap 2016

Hướng dẫn thêm pURL Multidomain XMLSitemap 2016

On a recent project, we had to create multiple sitemaps for each of the domains that we have setup on the site

August's hottest apps to download

Best Apps 2011: This year's hottest apps

As the Apple App Store, Android Market and BlackBerry App World continue to swell, keeping an eye on the apps that are actually of any use remains a trickier task than ever.