Pascal | Cho 1 dãy số gồm n phần tử n<=15, giá trị từng phần tử là số thực

Pascal | Cho 1 dãy số gồm n phần tử n<=15, giá trị từng phần tử là số thực

Cho 1 dãy số gồm n phần tử n<=15. Giá trị từng phần tử là số thực. Thực hiện các chương trình sau:

a) Nhập từ bàn phím số phần tử và giá trị từng phần tử

b) Tính tổng các phần tử âm của dãy

c) Tính tổng và trung bình cộng của các phần tử chẵn của dãy

d) Tìm phần tử có giá trị lớn nhất của dãy

e) Tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất

f) Sắp xếp dãy theo chiều giảm dần về giá trị của từng phần tử

g) In các kết quả trên ra màn hình

program vd1;
var   i,n :Byte;
    ta, tb, b, c, d :real;
    a: array[1..15] of real ;
begin
write(' nhập số lượng phần tử n ='); readln(n);
Writeln('Nhap mang a: ');
for i:=1 to n do
    begin
         write('a[',i,']= ');
        readln(a[i])
     end;
ta:=0;
for i:=1 to n do if a[i] <0 then ta= ta + a[i] ; { tính tổng âm}
tc:= 0; t:=1;
for i:=1 to n do if i mod 2 =0 then begin
                              t= t+1 ;
                             tc= tc + a[i] ; {tính tổng phần tư chẵn}
                         end;
   ttc = tc/t ; { trung bình phần tử chẵn}
max:= a[1];
for i=2 to n do if max < a[i] then max =a[i] ; { tìm phần tử lớn nhất}
min:= a[1];
for i=2 to n do if min > a[i] then min =a[i] ; { tìm phần tử nhỏ nhất}
for i=2 to n do
    for j=n down to i do
    if (a[j]> a[j-1])
then begin 
         b:= a[j-1] ;
         a[j-1]:=a[j];
         a[j]:=b;
end;                       {sắp xếp các phần tử giảm dần về giá trị}
 for i=1 to n then begin
                 write( a[i]);
                  writeln;
             end;            {in ra theo chiều dọc mảng}
end.     hết

nếu muốn in theo chiều ngang
for i=1 to n then begin
                 write( a[i]);
                 write('  '); { dấu cách giữa 2 giấu ' }
             end;  

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7 (47 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Phần 1: Giới thiệu sơ lược, cơ bản WordPress

Phần 1: Giới thiệu sơ lược, cơ bản WordPress

Nếu bạn đã sẵn sàng rồi thì hãy để mình đưa bạn vào tham quan trước về các khái niệm quan trọng về WordPress cũng như những lý do rất tuyệt vời để bạn nên sử dụng nó ngay từ hôm nay.

Giới thiệu 4 tools cho dân lập trình Drupal development năm 2015

Giới thiệu 4 tools cho dân lập trình Drupal development năm 2015

Developing Drupal sites can be quite a challenge and adventure. And this comes from those who call themselves Drupal developers

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung