Bài toán xếp hạng cho các em học sinh trong lớp bằng C/C++

Bài toán xếp hạng cho các em học sinh trong lớp bằng C/C++

Bài toán: Lớp học có n học sinh vừa trải qua kỳ thi cuối học kỳ I. Sau khi công bố điểm thi của các học sinh. Giáo viên chủ nhiệm muốn xem thứ tự xếp hạng của mỗi thí sinh.

Giới hạn thời gian : 1 sec.

[Input]

Dữ liệu đầu vào được lưu trong file INPUT.TXT. Dòng đầu chứa số lượng test case. Tiếp theo là danh sách test case.

Dòng đầu theo là số học sinh của hớp. N. ( 10 <= N <= 300000)

Dòng tiếp theo là điểm của các học sinh.Si ( 1 <= ST <= 32000)

[Output]

In ra kết quả ra file OUTPUT.TXT theo mỗi dòng thứ tự xếp hạng của mỗi thí sinh từ 1 cho đến N.

[I/O Example]

Input

2
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
10
27 22 15 30 29 12 20 13 6 10

Output

10 9 8 7 6 5 4 3 1 1
3 4 6 1 2 8 5 7 10 9

Chương trình giải:

#include <cstdio>

#include <iostream>

using namespace std;

int N;

int Si[300005];

int ranking[32001];

int repeat[32001];

int maxValue;

int minValue;

int main(int argc, char** argv)

{

 int tc, T, i;

 freopen("INPUT.TXT", "r", stdin);

 freopen("OUTPUT.TXT", "w", stdout);


 cin >> T;

 for (tc = 0; tc < T; tc++)

 {

 cin >> N;

 int rank = 1;

 fill_n(repeat, 32001, 0);

 maxValue = minValue = 0;

 for (i = 1; i <= N; i++) {

  cin >> Si[i];

  repeat[Si[i]]++;

  maxValue = maxValue < Si[i] ? Si[i] : maxValue;

  minValue = minValue < Si[i] ? minValue : Si[i];

 }

 while (maxValue >= minValue){

  if (repeat[maxValue] > 0){

  ranking[maxValue] = rank;

  rank += repeat[maxValue];

  }


  maxValue--;


 }

 for (int i = 1; i <= N; i++){

  cout << ranking[Si[i]] << " ";

 }

 cout << endl;

 }

 return 0;//Your program should return 0 on normal termination.

}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Sam Boyer cho chúng ta cái nhìn web serivces trong Drupal 8

Sam Boyer cho chúng ta cái nhìn web serivces trong Drupal 8

Drupal 8 ships with support for encoding and representing its entities

Review of the Samsung Galaxy S II

Review of the Samsung Galaxy S II

The Samsung Galaxy S II is a very stylish smart phone.  From the moment I held it in my hands; I fell in love with it. It totally looks amazing.

Hướng dẫn sử dụng SimplePie để lấy RSS Feeds

Hướng dẫn sử dụng SimplePie để lấy RSS Feeds

SimplePie là một thư viện mã mở được viết bằng PHP. Nó được sử dụng để giúp bạn những công đoạn phức tạp trong quản lý thông tin RSS. 

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung