Nhập vào một số nguyên dương n tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n

Nhập vào một số nguyên dương n tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n

CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT – SỐ NGUYÊN TỐ

Nhập vào một số nguyên dương n. Hãy in ra số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n.

VD: Nhập n = 10. Kết quả in ra số 11.

Giải thuật :

- Gán i := n ;

- Thực hiện cho đến khi i là nguyên tố việc tăng i lên 1.

Program Nguyen_to;

Var n,i:integer;

Function NT(n:integer):Boolean;

Var ok: Boolean;

   i: integer;

Begin

  ok:=true;

  for i:=2 to n-1 do

   if (n mod i)= 0 then ok:=ok and false;

   if n < 2 then NT:=false else NT:=ok;

End;

Begin

  Write('Nhap n: ');Readln(n);

  i:=n;

  Repeat i:=i+1;

  Until NT(i);

  Write('So nguyen to nho nhat lon hon ',n, 'la: ',i);

  Readln

End.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9 (92 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Cardapio – Thanh menu tuyệt vời cho Ubuntu 11.04

Cardapio – Thanh menu tuyệt vời cho Ubuntu 11.04

Trên bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng menu kiểu của trên Unity, còn trong bài viết này, mình xin giới thiệu một tiện ích khác giúp bạn đem thanh menu...

Manage Photos between Facebook, Google+, Flickr with Primadesk Android App

Manage Photos between Facebook, Google+, Flickr with Primadesk Android App

Some months back we mention about a web service Primadesk ,which allows you to copy and manage photos between Facebook, Flickr

Màn hình webcam bi nguoc

Sửa lỗi webcam bị ngược trên máy tính chạy hệ điều hành Windows

Có rất nhiều câu hỏi về Webcam máy vi tính bị ngược, nguyên nhân do đâu? Lỗi Webcam bị ngược là khi bạn sử dung camera để quay lại màn hình máy tính

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung