Nhập vào một số nguyên dương n tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n

Nhập vào một số nguyên dương n tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n

CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT – SỐ NGUYÊN TỐ

Nhập vào một số nguyên dương n. Hãy in ra số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n.

VD: Nhập n = 10. Kết quả in ra số 11.

Giải thuật :

- Gán i := n ;

- Thực hiện cho đến khi i là nguyên tố việc tăng i lên 1.

Program Nguyen_to;

Var n,i:integer;

Function NT(n:integer):Boolean;

Var ok: Boolean;

   i: integer;

Begin

  ok:=true;

  for i:=2 to n-1 do

   if (n mod i)= 0 then ok:=ok and false;

   if n < 2 then NT:=false else NT:=ok;

End;

Begin

  Write('Nhap n: ');Readln(n);

  i:=n;

  Repeat i:=i+1;

  Until NT(i);

  Write('So nguyen to nho nhat lon hon ',n, 'la: ',i);

  Readln

End.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9 (92 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Docker làm virtualization cho Project Development và Testing trong Drupal

Docker làm virtualization cho Project Development và Testing trong Drupal

Docker has quickly become the favorite virtualization tool for many people including myself.

Facebook giảm lượng like của các sao nổi tiếng đến mức nào

Facebook giảm lượng like của các sao nổi tiếng đến mức nào

Chính sách của Facebook trong việc loại bỏ "like ảo" đã có tác động không nhỏ tới lượng like của các ngôi sao nổi tiếng.

Cần cập nhật nội dung Drupal tại South Los Angeles như thế nào

Cần cập nhật nội dung Drupal tại South Los Angeles như thế nào?

Teens Exploring Technology is the brainchild of Oscar Menjivar, a social entrepreneur, programmer, and Drupal user.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung