Thực hành Database

18 Jul

Câu lệnh ALTER

Câu lệnh ALTER TABLE được sử dụng để thêm hoặc xoá cột trong một bảng.

Read More
18 Jul

Tạo CSDL và bảng với CREATE

Chỉ mục được tạo ra nhằm để các dòng trong bảng được truy xuất nhanh và hiệu quả hơn. Chỉ mục có thể được tạo trên một hoặc nhiều cột của bảng, và mỗi chỉ mục được đặt một tên. Người dùng không thấy được các chỉ mục này, chúng chỉ được dùng để tăng tốc cho CSDL.

Read More
18 Jul

Câu lệnh JOIN

Các bảng trong CSDL có thể quan hệ ràng buộc với nhau thông qua các khoá. Một khoá chính (primary key)  là một cột mà trong đó mỗi giá trị của hàng phải là duy nhất. Mục đích của khoá là kết nối dữ liệu lại với nhau, từ nhiều bảng khác nhau mà không gây trùng lắp dữ liệu giữa các bảng.

Read More
18 Jul

Bí danh

Với SQL, bí danh có thể được sử dụng cho tên của cột và tên của bảng.

Read More
18 Jul

GROUP BY và HAVING

Các hàm tập hợp (ví dụ như SUM) thông thường cần thêm chức năng của mệnh đề GROUP BY.

Read More
18 Jul

Hàm

SQL có sẵn khá nhiều hàm để thực hiện đếm và tính toán.

Read More
18 Jul

Hàm COUNT

SQL có sẵn lệnh để đếm các dòng trong CSDL.

Read More
18 Jul

Câu lệnh DELETE

Câu lệnh DELETE được dùng để xoá các dòng ra khỏi bảng.

Read More
18 Jul

Câu lệnh UPDATE

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật/sửa đổi dữ liệu đã có trong bảng.

Read More
18 Jul

Câu lệnh INSERT INTO

Câu lệnh INSERT INTO được dùng để chèn dòng mới vào bảng.

Read More

Các trang