Thực hành Database

18 Jul
Trương Mỹ Nhân Showbiz

Giới thiệu về SQL

SQL là một chuẩn của ANSI (American National Standards Institute - Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ) về truy xuất các hệ thống CSDL. Các câu lệnh SQL được sử dụng để truy xuất và cập nhật dữ liệu trong một CSDL.

Read More
23 Mar
Backup và khôi phục SQL 2008

Hướng dẫn Backup và khôi phục SQL 2008

Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn việc backup và khôi phục cơ sở dữ liệu SQL Server. Ngoài việc giới thiệu các tùy chọn backup...

Read More
23 Mar
Cài đặt SQL Server 2008

Cài đặt SQL Server 2008

Trước khi cài đặt SQL Server 2008 bạn cần phải chắc chắn rằng máy của bạn sẽ đáp ứng được các yêu cầu đối với SQL Server 2008.

Read More
14 Mar
SQL Server 2000 : Quy tắc kiểm tra miền giá trị dữ liệu (Rule)

SQL Server 2000 : Quy tắc kiểm tra miền giá trị dữ liệu (Rule)

Microsoft SQL Server cung cấp một đối tượng có tính năng hoạt động gần giống như CHECK constraint, đối tượng này dùng để kiểm tra giá trị dữ liệu của các ...

Read More
08 Feb
Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2005

Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2005

Hướng dẫn cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2005 (Express Edition)

Read More
06 Feb
Hướng dẫn cài đặt SQL SERVER 2000

Hướng dẫn cài đặt SQL SERVER 2000

SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database
Management System (RDBMS) ) ...

Read More
26 Jan
Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu - Database Normalization

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu - Database Normalization

Dù có nhiều ý kiến trái ngược nhưng chuẩn hóa CSDL là một việc quan trọng để có được một CSDL tốt: không còn các dị thường (update anomaly, insertion anomaly, deletion anomaly), không có dư thừa dữ liệu.

Read More

Các trang

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung

Bài bình luận gần đây