Thực hành Database

18 Dec
Trương Mỹ Nhân Showbiz

Phân trang sử dụng cursor trong Sql 2000

Chào các bạn. Mình xin giới thiệu với các bạn về Cursor trong SQL và cách sử dụng nó để dùng cho việc phân trang

Read More
18 Dec
Các Loại JOIN Trong SQL Server

Các Loại JOIN Trong SQL Server

JOIN là phép kết nối dữ liệu từ nhiều bảng lại với nhau. Khi bạn cần truy vấn các cột dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau để trả về trong cùng một tập kết quả, bạn cần dùng JOIN

Read More
18 Dec
Index giúp tăng hiệu năng thực hiện trong SQL Server

Index giúp tăng hiệu năng thực hiện trong SQL Server

Index là phương tiện rất mạnh để tăng hiệu năng thực hiện của câu lệnh. Bài post này sẽ cung cấp một ví dụ cho bạn thấy bên trong SQL Server sử dụng index để tăng hiệu năng như thế nào. Ở đây tôi dùng database AdventureWork là database mẫu đi kèm với SQL Server (bạn có thể dowload database này về và cài vào nếu chưa có sẵn).

Read More
18 Dec
Các Store procedure hệ thống mà developer cần biết

Các Store procedure hệ thống mà developer cần biết

Nếu bạn là developer thì chắc chắn rằng bạn phải biết SQLServer ! (Hiện tại SQLServer đã có đến phiên bản SQLServer 2008). Tuy nhiên ứng với phiên bản SQLServer nào Microsoft đều đưa ra các store procedure hệ thống (System stored procedures)

Read More
18 Dec
Một số hàm xử lý chuỗi trong sql

Một số hàm xử lý chuỗi trong sql

Trong sql có lẽ chúng ta cũng sử dụng nhiều các hàm xử lý chuỗi. Dưới đây là các hàm xử lý chuỗi trong sql

Read More
18 Dec
Stored Procedure và T-SQL nâng cao

Stored Procedure và T-SQL nâng cao

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách import và export data trong SQL Server. Sau đó sẽ bàn qua các loại Stored Procedure và Cursor.

Read More
18 Dec
Ưu điểm của Stored Procedure

Ưu điểm của Stored Procedure

Trong những bài học trước đây khi dùng Query Analyzer chúng ta có thể đặt tên và save các nhóm câu lệnh SQL vào một file dưới dạng script để có thể sử dụng trở lại sau này.

Read More
18 Dec
Thủ tục - Stored Procedures(SPS)

Thủ tục - Stored Procedures(SPS)

SPs là tập hợp của các câu lệnh T-SQL được biên dịch trước (pre_compiled). SPs được đặt tên và được xử lý như một khối lệnh thống nhất (chứ không phải thực hiện rời rạc các câu lệnh).

Read More
11 Dec
Cấu hình SQL Server để kết nối từ xa qua Internet

Cấu hình SQL Server để kết nối từ xa qua Internet

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server của Microsoft được đánh giá là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu tốt và mạnh nhất hiện nay. Nếu bạn là một nhà phát triển ứng dụng cũng như phát triển website trên môi trường Windows thì không thể không biết đến SQL Server.

Read More
11 Dec
Các khái niệm về stored procedure

Các khái niệm về stored procedure

SQL được thiết kế và cài đặt như là một ngôn ngữ để thực hiện các thao tác trên cơ sở dữ liệu như tạo lập các cấu trúc trong cơ sở dữ liệu, bổ sung, cập nhật, xoá và truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Read More
11 Dec
Trương Mỹ Nhân Showbiz

Thủ Tục Lưu Trữ (Stored procedure-P1)

Các hàm cập nhật, xóa, và một số ví dụ về cách sử dụng các hàm Store Procedure.

Read More
11 Dec
Fast paging technic MS SQL2005

Fast paging technic MS SQL2005

In MySQL it’s easy to page with SELECT … LIMIT … , but in MSSQL we must do something below.

Read More
11 Dec
Hướng dẫn sử dụng Transaction Trong SQL Server

Hướng dẫn sử dụng Transaction Trong SQL Server

Transaction (giao dịch) được dùng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi xảy ra cập nhật (cập nhật xin được hiểu theo nghĩa rộng là các hành động sửa đổi dữ

Read More
11 Dec
Cú pháp xóa dữ liệu DELETE và TRUNCATE trong SQL Server

Cú pháp xóa dữ liệu DELETE và TRUNCATE trong SQL Server

SQL Server cung cấp 2 phương pháp để xóa dữ liệu, DELETE và TRUNCATE. Cú pháp của hai lệnh này như sau:

Read More
11 Dec
Làm việc về Trigger

Hướng dẫn làm việc về Trigger

Trigger có thể xem là một dạng đặc biệt của thủ tục nội tại, bởi vì bên trong nội dung của trigger lưu trữ các câu lệnh dùng để thực hiện một số hành động nào đó mà người lập trình sẽ chỉ ra.

Read More
11 Dec
Trương Mỹ Nhân Showbiz

Cách viết và sử dụng Stored Procedures

Trong những bài học trước đây khi dùng Query Analyzer chúng ta có thể đặt tên và save các nhóm câu lệnh SQL vào một file dưới dạng script để có thể sử dụng trở lại sau này.

Read More

Các trang

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung

Bài bình luận gần đây