Vấn đề 1 - Cấu trúc điều khiển

Vấn đề 1 - Cấu trúc điều khiển

Một số bài tập lập trình C căn bản

Bài toán số 1.1: Tính tổng của các số tự nhiên từ 1 đến N.

S = 1 + 2 + … + N

Ví dụ : N = 5, S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

Yêu cầu: Input: N, là số tự nhiên bất kỳ.

Output: S, là tổng của các số từ 1 đến N

Hướng dẫn:

Bài toán được thực hiện qua 3 bước cụ thể như sau:

          Thông báo nhập liệu, và nhập dữ liệu vào cho N

          Tiến hành tính tổng S:

o       Khởi gán giá trị ban đầu cho tổng S

o       Tiến hành tính tổng, cộng dồn với các giá trị của i vào S (với i được lặp từ 1 cho đến N)

          Xuất kết quả của tổng S ra màn hình.

Giải quyết bài toán với ngôn ngữ C

          Khai báo các thư viện sử dụng

          Định nghĩa hàm main( ) là hàm chính của chương trình có mục tiêu là giải quyết bài toán với 3 bước trên.

Chương trình:

#include <stdio.h> // Khai bao thu vien nhap xuat chuan

#include <conio.h> // Khai bao thu vien cho ham getch( )

void main( ) // Dinh nghia ham main ( )

{

int N; // Khai bao bien su dung

long S = 0;

 

printf( "Nhap gia tri N:" ); // Thong bao nhap lieu

scanf( "%d", &N ); // Nhap gtri N, (voi &N la lay d/c bien N)

 

S = 0; // Khoi gan gia tri ban dau cho S

for ( int i = 1; i <= N; i++ ) // Lap voi moi i co gia tri tu 1 den N

S = S + i; // Tinh tong cong don i vao S

 

printf( "Tong tinh duoc la: %d", S ); // Xuat ket qua tong S ra man hinh

 

getch( ); //Lenh cho nhan phim ENTER,

} // ==> dung chuong trinh de xem ket qua

 

Các phiên bản khác nhau của bài toán là:

- Tính tổng (với giả sử N là số lẻ)

- Tính tổng các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn hoặc bằng N.

- Tính tổng các số tự nhiên chia hết cho 5 như 5, 10, 15, 20, 25, 30….N

 

Hướng dẫn:

- Điều chỉnh bước lặp cho phù hợp.

- Trước khi cộng dồn giá trị của i vào tổng S, phải kiểm tra điều kiện giá trị của i có thỏa mãn điều kiện bài toán hay không.

Cụ thể là:

* for ( int i = 1; i <= N; i = i+2 ) // Lap voi moi i co gia tri tu 1 den N

S = S + i / (float)(i+1); // Tinh tong cong don i/(i+1) vao S

(Luu y, truong hop nay bien S phai duoc khai bao kieu du lieu la float)

 

* for ( int i = 1; i <= N; i++ ) // Lap voi moi i co gia tri tu 1 den N

if ( i % 2 == 1) // Kiem tra i co’ phai la so le hay khong

S = S + i; // Dung ==> Tinh tong cong don i vao S

 

Å for ( int i = 1; i <= N; i++ ) // Lap voi moi i co gia tri tu 1 den N

if ( i % 5 == 0) // Kiem tra i co’ phai la 5, 10, 15… hay khong

S = S + i; // Dung ==>Tinh tong cong don i vao S

Bài toán số 1.2: Kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không.

Ví dụ: N = 19 Kết quả là: 19 la so nguyen to

Yêu cầu: Input: N, là số tự nhiên bất kỳ.

Output: Trả lời “N la so nguyen to” hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy theo N

Lưu ý: Số nguyên tố là số chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó ( N ).

Ngược lại, N là không phải là số nguyên ==> N chia hết cho một số trong khoảng từ 2 đến (N-1).

Hướng dẫn:

Bài toán được thực hiện qua 3 bước cụ thể như sau:

          Thông báo nhập liệu, và nhập dữ liệu vào cho N

          Tiến hành kiểm tra N có phải là số nguyên tố hay không:

o       Khởi gán giá trị ban đầu cho ktrSNT là đúng (ktrSNT = 1)

o       Tiến hành kiểm tra có chia hết cho số nào từ 2 cho đến N-1 hay không. Nếu có thì ktrSNT là sai (ktrSNT = 0)

          Xuất câu trả lời “N la so nguyen to” hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy theo giá trị của biến ktrSNT.

Giải quyết bài toán với ngôn ngữ C

          Khai báo các thư viện sử dụng

          Định nghĩa hàm main( ) là hàm chính của chương trình có mục tiêu là giải quyết bài toán với 3 bước trên.

Chương trình:

#include <stdio.h> // Khai bao thu vien nhap xuat chuan

#include <conio.h> // Khai bao thu vien cho ham getch( )

void main( ) // Dinh nghia ham main ( )

{

int N; // Khai bao bien su dung

int ktrSNT = 1;

 

printf( "Nhap gia tri N:" ); // Thong bao nhap lieu

scanf("%d", &N); // Nhap gtri N, (voi &N la lay d/c bien N)

 

ktrSNT = 1; // Khoi gan gia tri dung cho ktrSNT

for ( int i = 2; i <= N-1; i++ ) // Lap voi moi i co gia tri tu 2 den N-1

if ( N % i == 0 ) // Kiem tra xem N co’ chia het cho i hay khong

ktrSNT = 0; // Neu dung thi khong con la so nguyen to nua

 

if ( ktrSNT == 0 ) // Xuat cau tra loi cuoi cung

printf( "%d khong phai la so nguyen to.", N );

else

printf( "%d la so nguyen to.", N );

 

getch( ); //Lenh cho nhan phim ENTER,

}

 

Bài toán số 1.3: Tìm USCLN(a, b) va BSCNN(a, b)

Ví dụ: USCLN(18, 24) = 4 BSCNN(18, 24) = 72

Yêu cầu:

            Input: a, b là 2 số tự nhiên.

Output: USCLN và BSCNN của a và b

Một số lưu ý:

- Nếu i là ước số của a và b thì a và b đồng thời chia hết cho i

- Luôn luôn có tối thiểu một USCLN của a và b là 1.

- Nếu i là USCLN thì i là ước số nhỏ hơn cả a lẫn b và gần a, b nhất.

Như vậy, nếu sử dụng một vòng lặp để kiểm tra a,b có đồng thời chia hết cho i hay không thì i là USCLN khi:

+ i là USC (a, b đồng thời chia hết cho i) đầu tiên nếu i lặp từ a (hoặc b) quay về 1.

Hướng dẫn:

Bài toán được thực hiện qua 3 bước cụ thể như sau:

          Thông báo nhập liệu, và nhập dữ liệu vào cho a và b

          Tiến hành tính USCLN(a, b):

Kiểm tra nếu a, b đều chia hết cho i thì gọi lệnh break để dừng vòng lặp.

-          Xuất kết quả của USCLN(a, b) , BSCNN (a, b) ra màn hình.

Giải quyết bài toán với ngôn ngữ C

          Khai báo các thư viện sử dụng

          Định nghĩa hàm main( ) là hàm chính của chương trình có mục tiêu là giải quyết bài toán với 3 bước trên.

Chương trình:

#include <stdio.h> // Khai bao thu vien nhap xuat chuan

#include <conio.h> // Khai bao thu vien cho ham getch( )

void main( ) // Dinh nghia ham main ( )

{

int a, b; // Khai bao bien su dung

clrscr( ); // Lenh xoa man hinh, phai khai bao t.vien conio.h

printf("Nhap gia tri a, b:"); // Thong bao nhap lieu

scanf("%d%d", &a, &b); // Nhap gtri a, b, (voi &a, &b la lay d/c bien a,b)

 

for (int i = a; i >= 1; i--) // Lap voi moi i co gia tri tu a den 1

if (a%i == 0 && b%i == 0) // Kiem tra a, b co’ dong thoi chia het cho i khong

break; // break de thoat, luu giu lai gia tri cua i.

 

printf("USCLN(%d, %d) = %d\n", a, b, i); // Xuat ket qua USCLN(a, b)

printf("BSCNN(%d, %d) = %d\n", a, b, a*b/i); // Xuat ket qua USCLN(a, b)

 

getch( ); //Lenh cho nhan phim ENTER,

} // ==> dung chuong trinh de xem ket qua

 

Bài toán số 1.4: Nhập vào một số tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó.

                          Ví dụ: N = 1682 Tong cac chu so cua N la: 17 ( = 1 + 6 + 8 + 2 )

Yêu cầu:

       Input: N là số nguyên bất kỳ, N có khả năng là số lớn

       Output: S, la tổng các chữ số của N

Hướng dẫn:

- Gán tổng S với giá trị ban đầu là 0

- Sử dụng để lấy từng chữ số của số tự nhiên N bằng cách:

Lặp trong khi mà N còn > 0 thì

+ Tiến hành cắt chữ số cuối cùng của N đi bằng việc lấy N chia cho 10.

Lặp lại cho đến khi N = 0 thì dừng

Chương trình:

#include <stdio.h> // Khai bao thu vien nhap xuat chuan

#include <conio.h> // Khai bao thu vien cho ham getch( )

void main( ) // Dinh nghia ham main ( )

{

int N, S; // Khai bao bien su dung

printf( "Nhap so N:" ); // Thong bao nhap lieu

scanf( "%d ", &N ); // Nhap gtri cho N

 

int S = 0;

while ( N != 0 ) // Lap trong khi N con ≠ 0

{

k = N % 10; // Lay chu so hang don vi o cuoi cung

N = N / 10; // Cat chu so hang don vi da duoc lay ra

S = S + k; // Tinh tong cong don vao S

}

 

printf( "Tong cac chu so cua %d la : %d.\n", N, S); // Xuat ket qua

 

getch( ); //Lenh cho nhan phim ENTER,

}

Bài toán số 1.5: Cho 14/03/2003 là một ngày trong năm. Hãy xác định xem thử ngày này là này thứ bao nhiêu của năm đó.

Ví dụ: Ngày nhập vào 14/03/2003, Kết quả: Ngay thu 73 cua nam 2003

Yêu cầu :

       - Input: 3 số ngay, thang, nam

       - Output: So thu tu cua ngay

Hướng dẫn:

- Khởi gán stt là 0

- Với ví dụ trên, tính tổng cộng dồn số ngày của các tháng trước tháng 03 (cụ thể là tháng 01, tháng 02) vào stt. Sử dụng câu lệnh rẽ nhánh switch để biết số ngày của các tháng.

- Bổ sung thêm số ngày của tháng hiện tại (ngay 14) vào stt.

Giải quyết bài toán với ngôn ngữ C

- Khai báo các thư viện sử dụng

- Định nghĩa hàm main( ) là hàm chính của chương trình có mục tiêu là giải quyết bài toán với 3 bước trên:

+ Thông báo nhập liệu và nhập giá trị cho các biến ngay, thang, nam

+ Lặp cộng dồn số ngày của các tháng mà nhỏ hơn thang

- Bổ sung số ngày vào stt

+ Thông báo kết quả

 

Chương trình:

#include <stdio.h> // Khai bao thu vien nhap xuat chuan

#include <conio.h> // Khai bao thu vien cho ham getch( )

void main( ) // Dinh nghia ham main ( )

{

int ngay, thang, nam; // Khai bao bien su dung

printf("Nhap ngay, thang, nam:"); // Thong bao nhap lieu

scanf("%d%d%d", &ngay, &thang, &nam); // Nhap gtri cho ngay, thang, nam

 

int stt = 0;

for (int i = 1; i < thang; i++) // Lap voi cac i nho hon thang da nhap vao)

switch ( i ) // Re nhanh de xac dinh so ngay trong cac thang

{

case 1:

case 3:

case 5:

case 7:

case 8:

case 10:

case 12: stt = stt + 31; break; // Cong don vao stt

 

case 4:

case 6:

case 9:

case 11: stt = stt + 30; break;

 

case 2: stt = stt + 28; break;

}

 

stt = stt + ngay;

printf("Ngay thu %d cua nam %d", stt, nam); // Xuat ket qua

 

getch( ); //Lenh cho nhan phim ENTER,

}

 

Bài toán ngược: Có số thứ tự của ngày trong năm, hãy xác định nhày đó là ngày nào.

Ví dụ: Nhập stt = 84 thì kết quả là 25/04.

Hướng dẫn: Làm theo chiều ngược lại.

             o       thang tăng lên 1

                          o       stt được gán bằng stt trừ đi số ngày của tháng đó.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Binh Tran Thanh

Drupal Consultant

Started my career as a drupal8 developer in EM Solutions . I love learning Web technologies like HTML, CSS, PHP, Jquery Ajax and Drupal backend . Currently working as a drupal backend developer.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
CEO Facebook đáp trực thăng xuống Sa Pa

CEO Facebook đáp trực thăng xuống Sa Pa

Vào lúc 14 giờ 10 phút chiều nay (25/12), hai máy bay trực thăng của Công ty Dịch vụ bay Miền Bắc chở Mark Zuckerberg và đoàn du lịch của mình có tổng cộng 9 người..

Phần mở đầu: Quản lý các Drupal sites với AEgir

Phần mở đầu: Quản lý các Drupal sites với AEgir

AEgir has been a hot topic among Drupalers these days. In case you’re not familiar with what AEgir is, it’s basically a Drush GUI that allows users to manage multiple Drupal instances under one unified interface.

Nữ diễn viên Hàn bị phạt 26.000 USD vì ngoại tình với anh rể

Phạt khoản tiền 30 triệu won (26.000 USD) vì ngoại tình với anh rể

Tin của Sports Kyunghyang ngày 3.8.2021 cho biết một nữ diễn viên đã bị tòa phạt 30 triệu won (26.000 USD) vì ngoại tình với anh rể. Phiên tòa xét xử diễn ra từ ngày 9/7 nhưng tới nay thông tin mới được tiết lộ.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services