Pascal | Kiểm tra mảng có đối xứng hay không

Pascal | Kiểm tra mảng có đối xứng hay không

Kiểm tra mảng có đối xứng hay không? Kiểm tra mảng có tăng dần hay không?

Mảng đối xứng là mảng có phần tử Ai = AN-i-1

Nếu mảng không phải là mảng tăng dần, hãy sắp xếp nó thành mảng tăng dần.

Ví dụ: Mảng A:          1   15   6   7   4   7   6   15   1

Kết quả:          Mang A doi xung, Mang A khong phai la mang tang dan

Mảng A:          2   5   6   7   14   17   26   26   31

Kết quả:          Mang A khong doi xung, Mang A khong phai la mang tang dan

Hướng dẫn:

+ Xây dựng hàm int KtraDoiXung( A, N ) để kiểm tra tính đối xứng của mảng. Ý tưởng: Giả sử mảng A là mảng đối xứng, sử dụng vòng lặp để tìm kiểm một cặp đối xứng bất kỳ nhưng lại có giá trị không bằng nhau, khi đó trả về là mảng không đối xứng . Ngược lại là không tìm thấy nên mảng là mảng đối xứng .

+ Xây dựng hàm int KtraMangTang( A, N ) để kiểm tra xem mảng A có phải là mảng tăng hay không. Mảng tăng là mảng có các phần tử đứng sau không nhỏ hơn phần tử đứng trước nó. Ý tưởng: Giả sử mảng A là mảng tăng, sử dụng vòng lặp để kiểm tra có tồn tại phần tử nào nhỏ hơn phần tử đứng trước nó hay không, nếu có thì trả về là mảng không không phải là mảng tăng (return 0). Ngược lại là không tìm thấy nên mảng là mảng tăng (return 1).

+ Xây dựng hàm Function SxepMangTang( A, N ) để sắp xếp mảng A thành mảng tăng dần. Ý tưởng: Sử dụng 2 vòng lặp lồng nhau để kiểm tra hai phần tử tại vị trí i, j nếu i < j mà A[i] > A[j] thì hoán đổi giá trị của chúng.

+ Xây dựng  chương trình để thể hiện kết quả đánh giá trên.

Các hàm xây dựng:

{ 1. Ham kiem tra mang doi xung }

Function KtraDoiXung (A:Mang20; N:Integer ) : Boolean;
Var Flag:Boolean;
   i :Integer;
Begin
    Flag:=True;
    For i :=1 to N do
       If(A[i] <> A[N-i +1]) Then
           Flag :=False;    { Cham dut kiem tra, ket qua qua trinh : khong doi xung }
    KtraDoiXung :=Flag;
End;

{ 2. Ham kiem tra mang tang  }

Function KtraMangTang ( A:Mang20; N :Integer) : Boolean;
Var Flag : Boolean;
   i :Integer;
Begin
    Flag := True;
    For i :=1 to N do
       If(A[i] < A[i-1]) Then
           Flag :=False;     { Cham dut kiem tra, ket qua qua trinh : khong tang }
    KtraMangTang :=Flag;
End;

{ 3. Thu tuc sap xep mang tang  }

Function SxepMangTang (A:Mang20; N:Integer ):Integer;
Var i ,j,k :Integer;
Begin
    For i :=1 to N do
       For j :=1 to N do
           If ( (i<j) and (A[i] > A[j]) ) then
           Begin
              k := A[i];         { Tien hanh hoan doi gia tri A[i], A[j] }
              A[i] := A[j];       { cho nhau thong qua bien tam k }
              A[j] := k;
           End;
End;

Source code chương trình chính:

BEGIN
    Clrscr;
    NhapMang1C(A, N);          { Ham nhap xuat khong nhac lai nua }
    XuatMang1C(A, N);          { Su dung ket qua o truoc }
    If ( KtraDoiXung (A, N ) ) then
       Writeln( ' Mang A doi xung.')
    Else
       Writeln(' Mang A khong doi xung.');
    If ( KtraMangTang (A, N ) ) then
       Writeln( 'Mang A la mang tang ')
    Else
    Begin
       Writeln( 'Mang A khong phai la mang tang. ');
       SxepMangTang( A, N );
       Writeln( 'Ket qua sap sep:');
       XuatMang1C(A, N);
    End;
    Readln;
END .

Mở rộng:

+ Kiểm tra mảng A chỉ chứa toàn những số nguyên tố?

+ Kiểm tra mảng giảm dần, Sắp xếp mảng giảm dần.

+ Sắp xếp mảng A có các số dương tăng dần, các số âm giảm dần.

Function SxepDuongTangAmGiam ( A[]:Mang20, N:Integer );
Var i ,j ,k:Integer;
Begin
    For i:=1 to N do
       For j:=1 to N do
           If ( ( (i<j)and (A[i] > A[j]) and (A[i]>0) and (A[j]>0)) or
             ((i<j) and ( A[i] < A[j] ) and ( A[i]<0) and ( A[j]<0))) then
           Begin
               k := A[i];   { Tien hanh hoan doi gia tri A[i], A[j]}
              A[i] := A[j];       { thong qua bien tam k }
              A[j] := k;
           End;
End;

+ Kiểm tra mảng A là một chuỗi cấp số cộng có công sai k = 5?

Ví dụ: 1  6  11  16  21  26  31

Function KtraMangCapSoCong (A:Mang20; N:Integer; k:Integer):Boolean;
Var flag :boolean;
    i :Integer;
Begin
    for i:=1 to N do
       if(A[i] < > A[i-1] + k) then
           flag:=false;           { Cham dut, ket qua: khong phai}
    KtraMangCapSoCong:=flag; {Ket qua kiem tra la mang cap so cong}
End;
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7.4 (9 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Pep Guardiola và cuộc chạm trán Real Madrid tại Champions League 2020

Pep Guardiola và cuộc chạm trán Real Madrid tại Champions League 2020

Pep Guardiola thường có những ý tưởng quái đản trước các trận đấu lớn. Cuộc chạm trán Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League cũng không ngoại lệ.

Hướng dẫn mua iPad 2

Hướng dẫn mua iPad 2

Những lựa chọn thường gặp dưới đây sẽ khiến người dùng bối rối ít nhiều khi chọn mua máy tính bảng iPad 2.

www.peer1.com - thiết kế website với Drupal

www.peer1.com - thiết kế website với Drupal

PEER 1 Hosting is one of the world's leading web hosting solutions providers. The company is built on two pillars: Ping & People. Ping represents a commitment to their high performance and reliable SuperNetwork(TM) backbone

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services