Thực hành Database

18 Jul

Câu lệnh ALTER trong hệ cơ sở dữ liệu

Câu lệnh ALTER TABLE được sử dụng để thêm hoặc xoá cột trong một bảng.

Read More
18 Jul
Tạo CSDL và bảng với CREATE

Tạo CSDL và bảng với CREATE

Chỉ mục được tạo ra nhằm để các dòng trong bảng được truy xuất nhanh và hiệu quả hơn. Chỉ mục có thể được tạo trên một hoặc nhiều cột của bảng, và mỗi chỉ mục được đặt một tên.

Read More
18 Jul
Câu lệnh JOIN

Câu lệnh JOIN

Các bảng trong CSDL có thể quan hệ ràng buộc với nhau thông qua các khoá. Một khoá chính (primary key)  là một cột mà trong đó mỗi giá trị của hàng phải là duy nhất.

Read More
18 Jul
Bí danh

Bí danh

Với SQL, bí danh có thể được sử dụng cho tên của cột và tên của bảng.

Read More
18 Jul
GROUP BY và HAVING

GROUP BY và HAVING

Các hàm tập hợp (ví dụ như SUM) thông thường cần thêm chức năng của mệnh đề GROUP BY.

Read More
18 Jul
Hàm - Cú pháp để gọi hàm trong câu lệnh SQL như sau

Hàm - Cú pháp để gọi hàm trong câu lệnh SQL như sau

SQL có sẵn khá nhiều hàm để thực hiện đếm và tính toán.

Read More
18 Jul
Hàm COUNT

Hàm COUNT

SQL có sẵn lệnh để đếm các dòng trong CSDL.

Read More
18 Jul
Câu lệnh DELETE

Câu lệnh DELETE

Câu lệnh DELETE được dùng để xoá các dòng ra khỏi bảng.

Read More
18 Jul
Câu lệnh UPDATE

Câu lệnh UPDATE

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật/sửa đổi dữ liệu đã có trong bảng.

Read More
18 Jul
Câu lệnh INSERT INTO

Câu lệnh INSERT INTO

Câu lệnh INSERT INTO được dùng để chèn dòng mới vào bảng.

Read More
18 Jul
Từ khoá ORDER BY

Từ khoá ORDER BY

Từ khoá ORDER BY được sử dụng để sắp xếp kết quả trả về.

Read More
18 Jul
Từ khoá DISTINCT

Từ khoá DISTINCT

Câu lệnh SELECT sẽ trả về thông tin về các cột trong bảng. Nhưng nếu chúng ta không muốn lấy về các giá trị trùng nhau thì sau?

Read More
18 Jul
Toán tử BETWEEN...AND

Toán tử BETWEEN...AND

Toán tử BETWEEN...AND lấy ra một miền dữ liệu nằm giữa hai giá trị. Hai giá trị này có thể là số, chuỗi văn bản hoặc ngày tháng.

Read More
18 Jul
Trương Mỹ Nhân Showbiz

Toán tử lô-gic AND và OR

Hai toán tử ANDOR nối hai hoặc nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE lại với nhau.

Read More
18 Jul
Mệnh đề WHERE

Mệnh đề WHERE

Để truy xuất dữ liệu trong bảng theo các điều kiện nào đó, một mệnh đề WHERE có thể được thêm vào câu lệnh SELECT.

Read More
18 Jul
Câu lệnh SELECT

Câu lệnh SELECT

Câu lệnh SELECT được dùng để truy xuất dữ liệu từ một bảng. Kết quả trả về dưới dạng bảng được lưu trong 1 bảng, gọi là bảng kết quả - result table (còn được gọi là tập kết quả - result set).

Read More

Các trang

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung

Bài bình luận gần đây