Lập trình Android –Play file MP3

Mục tiêu:

Play 1 file mp3 riengmotgoctroi.mp3, khi touch lên màn hình thì tạm dừng, nếu touch 1 lần nữa thì sẽ chơi tiếp.

Chuẩn bị: chép file riengmotgoctroi.mp3 vào trong folder res/raw

Bước 1: Thiết kế giao diện

Bước 2:

Tạo đối tượng mediaplayer và play khi khởi động chương trình

mp= MediaPlayer.create(this, R.raw.riengmotgoctroi);
mp.start();

Touch vào màn hình sẽ ngưng phát nhạc và touch lần nữa để chơi tiếp

LinearLayout layout = (LinearLayout) findViewById(R.id.root);

  layout.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {          
       @Override
       public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub
        if(flag)
        {
            mp.pause();
            cur_position = mp.getCurrentPosition();
            flag=false;
        }
        else
        {
            mp.seekTo(cur_position);
            mp.start();
            flag=true;
         }
    }

 }); 

Chạy và nghe nhạc thôi