Hiển thị sản phẩm với Gallery Widget trong Android

Giới thiệu:

Gallery là một layout widget được sử dụng để hiển thị các mục dữ liệu trong một danh sách cuộn ngang và vị trí lựa chọn hiện tại nằm giữa khung hình.

Mục tiêu:

Tạo một Gallery show điện thoại, trượt gallery thì chi tiết điện thoại sẽ được hiển thị ở hình lớn.

Hiển thị sản phẩm với Gallery Widget trong Android

Chuẩn bị:

Giải nén gói down về. Chép các file hình trong source download vào thư mục res/drawable-ldpi.

Bước 1:

Thiết kế giao diện gồm 1 ImageView và 1 Gallery

Kéo các widget vào giao diện thiết bị

Tạo file atts.xml trong thư mục res/values có nội dung như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <declare-styleable name="Gallerynhatnghe">
    <attr name="android:galleryItemBackground" />
  </declare-styleable>
</resources>

Bước 2: Tạo ra 2 mảng chứa hình nhỏ và hình lớn

int ds_hinh[]={R.drawable.htc,R.drawable.iphone,R.drawable.nokialumia,R.drawable.samsunggalaxy,R.drawable.sonyacro,R.drawable.sonyericsson};
int ds_hinhchitiet[]={R.drawable.htc_anh2,R.drawable.iphone_anh2,R.drawable.lumina_anh2,R.drawable.samsung_anh2,R.drawable.xperia_anh2,R.drawable.sony_anh2};

Bước 3:

 • Tạo class myadapter kế thừa từ BaseAdapter.
 • Xây dựng tiếp các hàm implement là getCount, get_Item,getItemId.
 • Xây dựng tiếp hàm getView để trả về một ImageView
class myadapter extends BaseAdapter
  {
    Context context;
    int mGalleryItemBackground;
    
    public myadapter(Context c)
    {
      this.context=c;
TypedArray a = obtainStyledAttributes(R.styleable.Gallerynhatnghe);
        mGalleryItemBackground = a.getResourceId(
          R.styleable.Gallerynhatnghe_android_galleryItemBackground, 0);
    }
    
    @Override
    public int getCount() {
      // TODO Auto-generated method stub
      return ds_hinh.length;
    }

    @Override
    public Object getItem(int arg0) {
      // TODO Auto-generated method stub
      return ds_hinh[arg0];
    }

    @Override
    public long getItemId(int arg0) {
      // TODO Auto-generated method stub
      return arg0;
    }

    @Override
    public View getView(int arg0, View arg1, ViewGroup arg2) {
      // TODO Auto-generated method stub
      
      ImageView imageview = new ImageView(this.context);
      imageview.setImageResource(ds_hinh[arg0]);
      imageview.setScaleType(ImageView.ScaleType.FIT_XY);
      imageview.setLayoutParams(new Gallery.LayoutParams(100,89));
      imageview.setBackgroundResource(mGalleryItemBackground);
      
      return imageview;
    }
    
  } 

Bước 4:  Gán Adapter cho gallery

gallery.setAdapter(new myadapter(this));

Bước 5: Bắt sự kiện cho gallery

gallery.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener(){

      @Override
      public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0, View arg1,
          int arg2, long arg3) {
        // TODO Auto-generated method stub
        
        imgview.setImageResource(ds_hinhchitiet[arg2]);
      }

      @Override
      public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
        // TODO Auto-generated method stub
        
      }
      
    });
File: