Thao tác chuyển hướng với Activity trong Android

Mục tiêu:

Tạo một màn hình chào sau khi người dùng chạy ứng dụng. Sau 5 giây tự động chuyển đến màn hình chính

Bước 1: Tạo Activity mới

Click phải chuột thư mục src, chon New->Other->Android->AndroidActivity.
Đặt tên cho Activity mới là manhinhchaoActivity. Bấm Finish

Bước 2: Cấu hình cho activity màn hình chào hiện lên trước nhất khi chạy ứng dụng

Vào file AndroidManifest.xml, chỉnh code như sau:

    <activity
      android:name="com.example.taomanhinhchao.manhinhchaoActivity"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>    
    <activity
      android:name="com.example.taomanhinhchao.MainActivity"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="com.example.taomanhinhchao.MAINACTIVITY" />         <category android:name=”android.intent.category.DEFAULT” />
      </intent-filter>
    </activity> 

Bước 3: Thiết lập sao cho sau 5 giây màn hình chào chuyển đến màn hình chính
Dùng Thread để cài thời gian, dùng hàm sleep đặt khoảng thời gian ngủ là 5 giây, sau khi kết thúc hẹn giờ finally gọi Activity chính ra.

Mở file manhinhchaoActivity.java, ta viết thêm mã lệnh trong hàm onCreate như sau:

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.manhinhchao);
  //Dùng cài đặt sau 5 giây màn hình tự chuyển
    Thread bamgio=new Thread(){
      public void run()
      {
        try {
          sleep(5000);
        } catch (Exception e) {
          
        }
        finally
        {
          Intent activitymoi=new Intent("com.example.taomanhinhchao.MAINACTIVITY");
          startActivity(activitymoi);
        }
      }
    };
    bamgio.start();    
  }
  //sau khi chuyển sang màn hình chính, kết thúc màn hình chào
  protected void onPause(){
    super.onPause();
    finish();
  }
} 

Chạy thử.