Lập trình Android – tạo nhạc cho màn hình chờ

Lập trình Android – tạo nhạc cho màn hình chờ

Bước 1. Trong thư mục res tạo 1 thư mục có tên là raw. Chép 1 file nhạc vào thư mục raw vừa tạo (vd: filenhacnen.mp3).

Bước 2. Mở file manghinhchaoActivity.java lên và viết mã

Khao báo biến toàn cục

MediaPlayer mp3;

Trong hàm onCreate viết thêm mã sau

mp3=MediaPlayer.create(manhinhchaoActivity.this,R.raw.filenhacnen);
mp3.start();

Bước 3. Đến bước này tao có thể chạy nhưng sẽ thấy lỗi rằng nhạc vẫn chạy khi ta chuyển. qua activity khác.

Bước 4. Thêm đoạn mã trong ham onPause để dừng nhạc khi chuyển qua activity mới

protected void onPause(){
    super.onPause();
    mp3.release();
    finish();
  } 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Thỉnh thoảng, bạn cần Migrate - Module từ Drupal version (from 6.x to 7.x)?

Sometimes while website development it is necessary to transfer data from one database to another

Bắt đầu làm việc with Forms in Drupal 8
Bắt đầu làm việc with Forms in Drupal 8

Forms are an essential part of any web application. They are the primary mechanism for collecting input from our users, and without them Drupal wouldn't be very useful. 

Hướng dẫn hoàn chỉnh tạo Custom Post Types trong Wordpress
Hướng dẫn hoàn chỉnh tạo Custom Post Types trong Wordpress

WordPress has been gaining a foothold in the general content management system (CMS) game for a few years now, but the real breakthrough was the custom post type mechanism which allows for the creation of a wide variety of content