Lập trình Android – tạo nhạc cho màn hình chờ

Bước 1. Trong thư mục res tạo 1 thư mục có tên là raw. Chép 1 file nhạc vào thư mục raw vừa tạo (vd: filenhacnen.mp3).

Bước 2. Mở file manghinhchaoActivity.java lên và viết mã

Khao báo biến toàn cục

MediaPlayer mp3;

Trong hàm onCreate viết thêm mã sau

mp3=MediaPlayer.create(manhinhchaoActivity.this,R.raw.filenhacnen);
mp3.start();

Bước 3. Đến bước này tao có thể chạy nhưng sẽ thấy lỗi rằng nhạc vẫn chạy khi ta chuyển. qua activity khác.

Bước 4. Thêm đoạn mã trong ham onPause để dừng nhạc khi chuyển qua activity mới

protected void onPause(){
    super.onPause();
    mp3.release();
    finish();
  }