Sử dụng Google Maps trong Android

Để sử dụng được Google Maps trong Android , ta cần có Google Maps Key. Trong bài lab này mình sẽ hướng dẫn các bước để lấy được nó.

Bước 1: Tìm vị trí file debug.keystore trong hệ thống

File dubug.keystore nằm trong thư mục “c:\users\USER\.android\debug.keystore”

Thay thế “USER” bằng tên user window bạn đang dùng.

Sử dụng Google Maps trong Android

Đường dẫn đến file debug.keystore

Bước 2: Chạy file keytool.exe trên hệ thống

Bây giờ ta chuyển đến file keytool.exe theo đường dẫn. “C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\bin>keytool.exe”

Thay thế “jdk1.6.0” bằng tên phiên bản jdk mà các bạn đã cài trong máy.

Bước 3: Lấy mã MD5 fingerprint

Thực thi câu lệnh sau:

C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\bin>keytool.exe -list -alias androiddebugkey -keystore "C:\users\user\.android\debug.keystore" -storepass android -keypass android 

Bước 4: Dùng mã MD5 fingerprint để lấy Google Maps API Key

Copy đoạn mã vừa lấy được.
Vào đường link này https://developers.google.com/maps/d...aps-api-signup. Dán đoạn mã MD5 fingerprint vào ô sau:

Click nút “Generate API Key”.